Hồ sơ thanh tra giáo viên

PHÒNG GIÁO DỤC BMT
TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====µµµ=====
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
Hôm nay vào hồi ………….giờ …..ngày …..tháng ……..năm 200…..
Tại văn phòng trường THCS Lạc Long Quân – chúng tôi gồm có :
1, Ông ( Bà ): …………………………….……………………………………………………………………………Chức vụ ………………………….….
2, Ông ( Bà ): …………………………….……………………………………………………………………………… Chức vụ ………………………….….
3, Ông ( Bà ): …………………………….…………………………………………………………………………… Chức vụ ……………………….….
Họ và tên giáo viên dạy : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày dạy : ……………………………………..tiết ……………..lớp ……………….môn …………………………………
Tên bài dạy : ……………………………………………………………………………………………………Tiết PPCT…………
NỘI DUNG GÓP Ý :
Nội dung :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phương pháp :……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Tổ chức :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kết quả :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ hướng dẫn đánh giá giờ dạy .Tổng hợp điểm như sau:
Khảo sát : ………………………Bài , Tỉ lệ : ……………………………Điểm ………………………………………….
Tổng số điểm(điểm TB của cácGV dự) : …………… Xếp loại : ……………………………………………
Ngày ……….tháng …………năm 200…..
Người dạy ký Người viết biên bản ký
PHÒNG GIÁO DỤC BMT
TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====µµµ=====
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
Hôm nay vào hồi ………….giờ …..ngày …..tháng ……..năm 200…..
Tại văn phòng trường THCS Lạc Long Quân – chúng tôi gồm có :
1, Ông ( Bà ): …………………………….……………………………………………………………………………Chức vụ ………………………….….
2, Ông ( Bà ): …………………………….……………………………………………………………………………… Chức vụ ………………………….….
3, Ông ( Bà ): …………………………….…………………………………………………………………………… Chức vụ ……………………….….
Họ và tên giáo viên dạy : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày dạy : ……………………………………..tiết ……………..lớp ……………….môn …………………………………
Tên bài dạy : ……………………………………………………………………………………………………Tiết PPCT…………
NỘI DUNG GÓP Ý :
Nội dung :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phương pháp :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tổ chức :……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Kết quả :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ hướng dẫn đánh giá giờ dạy .Tổng hợp điểm như sau:
Khảo sát : ………………………Bài , Tỉ lệ : ……………………………Điểm ………………………………………….
Tổng số điểm(điểm TB của cácGV dự) : …………… Xếp loại : ……………………………………………
Ngày ……….tháng …………năm 200…..
Người dạy ký Người viết biên bản ký
PHÒNG GIÁO DỤC BMT
TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
=====µµµ=====
BIÊN BẢN THANH TRA GIÁO VIÊN
Họ và tên GV : …………………………………………………………………………………………….. Năm sinh : ……………………………………………..
Quê quán : ……………………………………………………………………Hệ đào tạo ………………………….. Năm vào ngành …………………………
Phân công giảng dạy : Môn lớp : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Công tác kiêm nhiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thanh tra lần trước củaPGD và trường : ngày …….. tháng ………năm …………….. Xếp loại ………………..
I. KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC MẶT :
1. Kiểm ra trình độ nghiệp vụ – tay nghề
Tiết 1 ( bài – môn lớp) …………………………………………………………………………………Ngày dự ………………….. XL …………………….
Tiết 2 ( bài – môn lớp) …………………………………………………………………………………Ngày dự ………………….. XL …………………….
Tiết 3 ( bài – môn lớp) ……………………………………………………………………………………Ngày dự ………………….. XL …………………….
Nhận xét về trình độ tay nghề : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Được xếp loại : ………………………………………….
2. Kiểm tra quy chế chuyên môn :(sổ ghi điểm cá nhân , giáo án , sổ dự giờ, sổ họp , sổ chủ nhiệm , sổ điểm)
Ưu điểm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tồn tại : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Được xếp loại : …………………………………………
3. Công tác được giao và các hoạt động khác ( nêu ưu khuyết điểm chính)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lớp chủ nhiệm được lên lớp thẳng: ………………………………………… Được xếp loại : ……………………………………
4. Kết quả giảng dạy – giáo dục :
- Thực hiện duy trì só số : ………………………
- Tổng số bài kiểm tra khảo sát : …………..bài , đạt yêu cầu : ………….bài , tỉ lệ …………………% trong đó số
bài khá ………………………..số bài giỏi …………………………………
- Kết quả kiểm tra thường ngøay trong năm học : ………………………..
- Kết quả lên lớp và đỗ tốtnghiệp các năm học : …………………………………………………..
Nhận xét chất lượng về mọi mặt : …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Được xếp loại : ……………………………………………..
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG :
1. Đánh giá tổng quát :(nêu các ưu khuyết điểm chính) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Xếp loại chung : ………………………………….
III. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA GV ĐỐI VỚI TỔ CHUYÊN MÔN , BGH NHÀ TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Biên bản làm tại trường THCS Lạc Long Quân , ngày ……….tháng ……..năm 200………
IV. Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN ĐƯC KIỂM TRA :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Giáo viên được kiểm tra ký tên Tổ trưởng chuyên môn ký tên
PHÒNG GIÁO DỤC BMT
TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
=====µµµ=====
PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY
Họ và tên người dự : ……………………………………………………………………….
Họ và tên người dạy : …………………………………….tổ chuyên môn …………………….
Môn dạy : ………………….lớp …..tiết thứ ……tiết PPCT ……tuần ….. ngày dạy ………………
Tên bài dạy ; ……………………………………………………………………………………….
Nhận xét ưu điểm – khuyết điểm bài dạy : ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY : lưu ý các điều 1,4,6,9
Điều 1 …………….. Điều 2 ………Điều 3 ………… Điều 4 …………… Điều 5…………..
Điều 6 …………….. Điều 7 ………. Điều 8 ……… Điều 9 …………Điều 10………..
Tổng số điểm : ………………………. Xếp loại ……………………………..
Người dự đánh giá
PHÒNG GIÁO DỤC BMT
TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
=====µµµ=====
PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY
Họ và tên người dự : ……………………………………………………………………….
Họ và tên người dạy : …………………………………….tổ chuyên môn …………………….
Môn dạy : ………………….lớp …..tiết thứ ……tiết PPCT ……tuần ….. ngày dạy ………………
Tên bài dạy ; ……………………………………………………………………………………….
Nhận xét ưu điểm – khuyết điểm bài dạy : ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY : lưu ý các điều 1,4,6,9
Điều 1 …………Điều 2 …………. Điều 3 …………Điều 4 …………… Điều 5…………..
Điều 6 …………….. Điều 7 …………Điều 8 ………… Điều 9 ……………Điều 10…………..
Tổng số điểm : ………………………. Xếp loại ……………………………..
Người dự đánh giá

Generate time = 0.091235876083374 s. Memory usage = 1.94 MB