GA - Về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nước ta

Intel® Teach Program
Essentials Course
Kế hoạch bài dạy
Người soạn
Họ và tên Nhóm Trà Xanh – Email: traxanhnhom07@gmail.com
Quận Quận 5
Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM – Trung học thực hành
Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng quan về bài dạy:
Tiêu đề bài dạy:
“Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải – viên gạch nung
còn thiếu lửa”.
Tóm tắt bài dạy
Giao thông vận tải ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống sinh hoạt
của con người. Cùng với sự phát triển của KHKT, sự bùng nổ dân số và nhu cầu ngày cao của con
người, con người đã xây dựng nên hệ thống giao thông vận tải hiện đại. Tuy nhiên ở các nước đang
phát triển (trong đó có Việt Nam) đang phải đương đầu với sự xuống cấp của hệ thống giao thông
vận tải.
Học sinh cố gắng nắm được nguyên nhân và đề xuất những phương hướng giải quyết trong tương
lai bằng cách tham gia vào hoạt động học theo dự án. Các em làm việc cùng với các công ty xây
dựng cầu đường và sở GTVT nhằm thu thập tài liệu cũng như đưa ra những đề xuất để cải thiện cơ
sở hạ tầng GTVT. Học sinh bắt đầu vai trò của mình trong những nhóm cụ thể và nhận biết vai trò
nào có thể đóng góp cho sự nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng GTVT.
Các em thực hiện điều này bằng cách tạo ra một ấn phẩm về vai trò và những đề xuất cho việc nắm
bắt và giải quyết vấn đề về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Phần trình bày của mỗi nhóm bao gồm
một danh sách cách thức nhằm chỉ ra những đề xuất để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Những đề xuất được
biên soạn bởi giáo viên và những thông tin trong ấn phẩm và bài trình bày được kết hợp vào trang
Web của lớp là kết quả của dự án.
Học sinh sẽ đóng vai một nhà nghiên cứu giao thông vân tải, một báo cáo viên để báo cáo về thực
trạng xuống cấp cơ sở hạ tầng giao thông của các đô thị ở Việt Nam nói chung và ở TPHCM nói
riêng, từ đó nêu nguyên nhân, ảnh hưởng và hướng giải quyết tình trạng xuống này.
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 7
Intel® Teach Program
Essentials Course

Lĩnh vực bài dạy
Các môn học có liên quan
- Công dân Giáo dục
- Văn học
- Lịch sử
- Công nghệ
Cấp / lớp
Cấp / lớp sẽ áp dụng bài dạy
Lớp 10
Thời gian dự kiến
- Thời gian HS chuẩn bị: 3 tuần
- Báo cáo sản phẩm trong 2 tiết trước khi kết thúc HK II
Chuẩn kiến thức cơ bản
Chuẩn nội dung và quy chuẩn
Sau dự án HS cần:
- Hiểu được các khái niệm liên quan đến cơ sở hạ tầng.
- Chức năng của cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
- Sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng giao thông vận tải có tác động như thế nào đến kinh tế- xã hội.
- Xác định được những khó khăn mà TP. Hồ Chí Minh phải giải quyết để nâng cấp cơ sở hạ tầng
giao thông vận tải.
Mục tiêu đối với học sinh / kết quả học tập
Sau khi học xong bài này học sinh sẽ có khả năng:
- Biết được các loại hình giao thông vận tải.
- Nhận biết được tác động của con người làm thay đổi cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 2 of 7
Intel® Teach Program
Essentials Course
- Nêu ra những đề xuất để giải quyết tình hình xuống cấp của giao thông vận tải hiện nay.
Bộ câu hỏi định hướng
Câu hỏi khái
quát
Giao thông, làm thế nào để không còn là một vấn đề nan giải ở các nước đang
phát triển?
Câu hỏi bài học -Tại sao cơ sở hạ tầng giao thông vận tải lại xuống cấp? sự xuống cấp ảnh
hưởng như thế nào đến hoạt động của các loại hình giao thông vận tải ?
-Chứng minh tác động của con người gây nên sự xuống cấp đó.
Câu hỏi nội
dung
- Thành phố Hồ Chí Minh có các loại hình giao thông vận tải nào? Hãy kể
tên?
- Ưu, nhược điểm của các loại hình giao thông vận tải ?
- Hiện trạng giao thông vận tải ở địa phương em?
Kế hoạch đánh giá
Lịch trình đánh giá
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 3 of 7
Intel® Teach Program
Essentials Course
Trước khi bắt đầu dự án Học sinh thực hiện dự án và
hoàn tất công việc
Sau khi hoàn tất dự án
Biên soạn Phiếu học tập gồm
một Hệ thống câu hỏi yêu
cầu từng HS trả lời, qua đó
tìm hiểu khả năng và nhu cầu
của HS về đề tài. Chỉnh sửa
những quan niệm sai lầm, bổ
sung những kiến thức còn
thiếu sót, tạo động cơ, niềm
cảm hứng của HS đối với đề
tài
Biên soạn các mẫu đánh giá
trong từng giai đoạn:
- Đánh giá khả năng lập kế
hoạch
- Đánh giá trình tự tiếp thu
- Đánh giá khả năng tự định
hướng công việc của HS
- Đánh giá khả năng trao đổi
tri thức và khả năng hợp tác
- Đánh giá khả năng tìm kiếm
và trao đổi xử lí thông tin
- Đánh giá năng lực lãnh đạo
(của Nhóm trưởng)
Biên soạn mẫu đánh giá sau
cùng (sau khi hoàn tất dự
án)
- Đánh giá kiến thức đạt
được
- Đánh giá việc tích hợp
công nghệ thế kỉ 21
- Xác định những mong đợi
của HS về kiến thức và kĩ
năng để có kế hoạch cụ
thể và thiết thực cho việc
dạy học trong tương lai
Tổng hợp đánh giá
Đặt hệ thống câu hỏi để xác định nhu cầu của HS, trên cơ sở đó đạt ra mục tiêu của dự án, tạo ra
những biểu mẫu để theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện công việc, tạo điều kiện cho HS tự đánh
giá và thường xuyên phản hồi thông tin, qua đó GV đánh giá mức độ tư duy của HS, kịp thời hỗ trợ
hoặc chỉnh sửa những sai sót về kiến thức, ra các bài tập nhận thức tạo điều kiện cho HS ôn tập và
phát triển tư duy trong suốt quá trình học tập.
Tạo các bảng đánh giá thật chi tiết các sản phẩm cuối cùng của HS, tạo điều kiện cho HS tham gia
đánh giá (tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau).
Chi tiết bài dạy
Các kỹ năng thiết yếu
• HS có được các kiến thức cơ bản cơ sở hạ tầng giao thông về các ngành giao thông vận tải.
• Được trang bị các kĩ năng của TK 21 (công nghệ thông tin) như:
-Truy cập, trao đổi thông tin qua mạng
- Thiết kế được bài trình chiếu Power Point, tạo được Brochure, thiết kế trang Web, Blog, Wiki
- Có kĩ năng tìm và xử lí thông tin, kĩ năng giao tiếp, hợp tác
- KĨ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề, có óc thẩm mỹ và trí tưởng tượng phong phú và khả
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 4 of 7
Intel® Teach Program
Essentials Course
năng sáng tạo.
Các bước tiến hành bài dạy
Tiến trình thực hiện dự án trong vòng 3 tuần:
Tuần 1: thực hiện giới thiệu dự án
Viết Câu hỏi Khái quát “Giao thông - Làm thế nào để không còn là một vấn đề nan giải của các
nước đang phát triển?” lên bảng, cho học sinh suy nghĩ và thảo luận, sau đó ghi vào sổ. Đặt ra
những câu hỏi để học sinh trả lời và ghi vào sổ.
• Thế nào là vấn đề nan giải ?
• Giao thông có những vấn đề nan giải nào?
• Có thể giải quyết được các vấn đề nan giải đó hay không?
• Thế nào là nước đang phát triển?
• Việt Nam có phải là nước đang phát triển không?
• Giao thông vận tải ở các đô thị của Việt Nam có đặc điểm gì ?
• Hãy nêu những vấn đề nan giải Tp. HCM ?
• Ta có thể làm gì để giảm bớt các vấn đề nan giải?
• Có thể chấm dứt các vấn đề nan giải đó không?
Học sinh lần trả lời các câu hỏi trên. Từ đó học sinh tự rút ra kết luận về các vấn đề nan giải của
giao thông ở những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Kích thích lòng say mê, nghiên cứu, tìm hiểu các
thông tin liên quan và phần nào trả lời câu hỏi khái quát. GV xác định được khả năng và nhu cầu
của HS, trên cơ sở ấy chỉnh sửa lại kế hoạch bài dạy, biên soạn các công cụ đánh giá, phân loại HS
tạo điều kiện để tiến hành phân nhóm.
Nhóm của các em đã được yêu cầu làm việc với công ty xây dựng cầu đường và sở GTVT
nhằm thu thập tài liệu cũng như đưa ra những đề xuất để cải thiện cơ sở hạ tầng GTVT .
Tuần 2:
Yêu cầu các nhóm phân công mỗi người trong nhóm thực hiện những vai trò sau đây để thực hiện
dự án của mình
• Nhà nghiên cứu giao thông đô thị
• Nhân viên khảo sát công trình
• Báo cáo viên.
Theo dõi tiến độ thực hiện, hỗ trợ HS khi cần thiết. Thường xuyên vào Blog và Wiki đã tạo để
theo dõi tiến độ và hỗ trợ cho các nhóm. Thường xuyên phản hồi nhận xét các công việc HS đã làm,
kịp thời khích lệ và chỉnh sửa các sai sót, qua đó mỗi cá nhân và nhóm sẽ luôn tự đánh giá lại công
việc đã thực hiện, tự điều chỉnh lại những sai sót, tự chỉnh sửa kế hoạch để đạt kết quả tốt hơn.
Tuần 3
Tổ chức báo cáo: HS báo cáo kết quả làm việc bằng một bài trình diễn Power Point. Tiến hành
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 5 of 7

Generate time = 0.086483001708984 s. Memory usage = 1.94 MB