Khai quat VHVN tu 1945 den het TK XX ( nang cao)

Ngysoản 20 / 8 / 2008
Tiãút 1 -2 -3 ( Âc vàn) KHẠI QUẠT VÀN HC VIÃÛT NAM
TỈÌ CẠCH MẢNG THẠNG TẠM 1945 ÂÃÚN HÃÚT THÃÚ
K XX
A. MỦC TIÃU
1/ Kiãún thỉïc: Giụp hc sinh nàõm âỉåüc 1 säú nẹt täøng quạt vãư cạc chàûng
âỉåìng phạt triãøn, nhỉỵng thnh tỉûu ch úu v nhỉỵngâàûc âiãøm cå bn ca vh
tỉì sau CM Thạng Tạm 1945 âãún 1975 v nhỉỵng âäøi måïi bỉåïc âáưu ca VH tỉì
1975,nháút l tỉì 1986 âãún hãút TKXX
2/K nàng - Rn k nàng täøng håüp, khại quạt hãû thäúng hoạ cạc kãúu thỉïc â
hc vãư VHVN tỉì CM Thạng Tạm 1945 âãún hãút TKXX.
3/Thại âäü : - Bäưi dỉåỵng cho h/s lng u vh v tỉû ho vãư truưn thäúng vh dán
täüc
B PHỈÅNG PHẠP GING DẢY:
Nãu váún âãư ; Âm thoải
C CHÁØN BË GIẠO CỦ :
- Giạo viãn : Giạo ạn, sgk, sgv
- Hc sinh : Sgk, våí ghi, bi soản
D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY
I-ÄØn âënh låïp: Nàõm sé säú
I- Kiãøm tra bi c:
III-Näüi dung bi måïi:
1.Âàût váún âãư: Giạo viãn vo bi måïi.
2.Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
H/s lm viãûc cạ nhán tr låìi
cạc cáu hi âãø tçm hiãøu bi
Nãu nhỉỵng nẹt chênh vãư tçnh
hçnh lëch sỉí, vàn hoạ, XH cọ
nh hỉåíng âãún sỉû sinh thnh,
phạt triãøn ca VHVN tỉì
1945→1975
Trong hon cnh âáút nỉåïc bë
xám lỉåüc, âàût ra cho dán täüc v
mäùi ngỉåìi dán âiãưu gç?
VH tỉì 1945→1975 phủc vủ
chênh trë, CM ntn?
( G/v láúy VD tỉì thå ca, truûn k
vãư kiãøu nhán váût ny trong VH
( Bäü âäüi, du kêch, thanh niãn xung
phong ...)
Â/v VH phủc vủ chênh trë thç
A.Vàn hc Viãût Nam giai âoản 1945 âãún
1975
* Vi nẹt vãư hon cnh lëch sỉí, vàn hoạ,
x häüi
- Chiãún tranh ạc liãût kẹo di
- Âiãưu kiãûn giao lỉu, tiãúp xục våïi vànhoạ
nỉåïc ngoi bë hản chãú.
I. Nhỉỵng âàûc âiãøm cå bn
1/ Nãưn vàn hc phủc vủ CM, cäø v chiãún
âáúu
- VH tỉì 1945→1975 phủc vủ CM, cäø v
chiãún âáúu,khåi dáûy tinh tháưn cäng dán, âàût
låüi êch sọng cn ca cäüng âäưng, váûn mãûnh
ca dán täüc lãn hng âáưu
- Thãú giåïi nhán váût trong VH tỉì 1945→1975 l
cạc táưng låïp nhán dán trãn mi miãưn âáút
nỉåïc mang l tỉåíng tỉû do, âäüc láûp, tinh
tháưn chiãún âáúu chäúng xám lỉåïc v XDCNXH.
-Tçnh cm háøm m âỉåüc thãø hiãûn âáûm nẹt
phỉång diãûn no ca con ngỉåìi
l quan trng nháút?
VH tỉì 1945→1975 hỉåïng vãư
âải chụng ntn?
Trong chiãn tranh gii phọng dán
täüc, lỉûc lỉåüng XH no âọng
vai tr quút âënh? Vàn hc viãút
cho cäng näng binh thç phi ntn?
VD: Âäi màõt (NC)
VD: Våü chäưng Aph, Ma lảc,
Våü nhàût
Phán têch nhỉỵng phỉång diãûn
thãø hiãûn khuynh hỉåïng sỉí thi
ca VH tỉì 1945→1975?
Ngưn cm hỉïng lng mản
âỉåüc thãø hiãûn thäng qua cạc
tpvh tỉì 1945→1975 ntn?
trong VH tỉì 1945→1975 l tçnh âäưng bo,
âäưng chê, âäưng âäüi, tçnh qn dán, tçnh g/c,
tçnh cm våïi Âng, TQ, lnh tủ.
- VH âãø cao kiãøu con ngỉåìi ca lëch sỉí, ca
sỉû nghiãûp chung, ca âåìi säúng cäüng âäưng.
2/ Nãưn VH hỉåïng vãư âải chụng
- Âải chụng vỉìa l âäúi tỉåüng phn ạnh,
vỉìa l cäng chụng, vỉìa l ngưn cung cáúp
lỉûc lỉåüng sạng tạc cho VH
- VH tỉì 1945→1975 ca ngåüi pháøm cháút, tinh
tháưn, sỉïc mảnh ca qưn chụng lao âäüng -
âọ l nhỉỵng con ngỉåìi kãút tinh nhỉỵng pháøm
cháút täút âẻp ca g/c, ca nhán dán, dán täüc
âäưn thåìi phã phạn tỉ tỉåíng coi thỉåìng qưn
chụng.
- VH1945→1975 khàóng âënh sỉû âäøi âåìi ca
nhán dán nhåì CM
- Ngän ngỉỵ trong sạng, bçnh dë, ND dãù hiãøu,
ch âãư r rng
- VH tỉì 1945→1975 chụ phạt hiãûn v bäưi
dỉåỵng âäüi ng sạng tạc tỉì âải chụng qua
cạc phong tro vàn nghãû qưn chụng
3/ Nãưn VH mang khuynh hỉåïng sỉí thi v
cm hỉïng lng mản
* Khuynh hỉåïng sỉí thi
- VH tỉì 1945→1975 p/ạ nhỉỵng sỉû kiãûn, säú
pháûn ton dán v CM anh hng
- Nhán váût trong tpvh tỉì 1945→1975 l nhỉỵng
con ngỉåìi gàõn bọ säú pháûn ca mçnh våïi âáút
nỉåïc, âải diãûn chi g/c, dán täüc v thåìi âải,
kãút tinh nhỉỵng pháøm cháút cao q ca cäüng
âäưng,
- Nh vàn nhán danh cäüng âäưng m ngỉåỵng
mäü, ngåüi ca nhỉỵng ngỉåìi anh hng v
nhỉỵng chiãún cäng låïn.
* Cm hỉïng lng mản
- VH tỉì 1945→1975 ln hỉåïng vãư l tỉåíng,
vãư twong lai âãø tảo ngưn sỉïc mảnh tinh
tháưn låïn cho con ngỉåìi vỉåüt lã mi thỉí
thạch, lm nãn nhỉỵng chiãún thàõng phi
thỉåìng.
IV. CNG CÄÚ :Âạnh giạ nhỉỵng âàûc âiãøm cå bn ca VH tỉì 1945→1975
V. DÀÛN D: Hỉåïng dáùn hc bi c v soản "Khại quạt VHVN tỉì 1945
âãún hãút TKXX"

Ngysoản 20 / 8 / 2008
Tiãút 1 -2- 3 ( Âc vàn) KHẠI QUẠT VÀN HC VIÃÛT NAM
TỈÌ CẠCH MẢNG THẠNG TẠM 1945 ÂÃÚN HÃÚT THÃÚ
K XX
(Tiãúp)
A. MỦC TIÃU
1/ Kiãún thỉïc: Giụp hc sinh nàõm âỉåüc 1 säú nẹt täøng quạt vãư cạc chàûng
âỉåìng phạt triãøn, nhỉỵng thnh tỉûu ch úu v nhỉỵngâàûc âiãøm cå bn ca vh
tỉì sau CM Thạng Tạm 1945 âãún 1975 v nhỉỵng âäøi måïi bỉåïc âáưu ca VH tỉì
1975,nháút l tỉì 1986 âãún hãút TKXX
2/K nàng - Rn k nàng täøng håüp, khại quạt hãû thäúng hoạ cạc kiãún thỉïc â
hc vãư VHVN tỉì CM Thạng Tạm 1945 âãún hãút TKXX.
3/Thại âäü : - Bäưi dỉåỵng cho h/s lng u vh v tỉû ho vãư truưn thäúng vh dán
täüc
B PHỈÅNG PHẠP GING DẢY:
Nãu váún âãư ; Âm thoải
C CHÁØN BË GIẠO CỦ :
- Giạo viãn : Giạo ạn, sgk, sgv
- Hc sinh : Sgk, våí ghi, bi soản
D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY
I-ÄØn âënh låïp: Nàõm sé säú
I- Kiãøm tra bi c: Âạnh giạ nhỉỵng âàûc âiãøm cå bn ca VH tỉì 1945→1975
III-Näüi dung bi måïi:
1.Âàût váún âãư: Giạo viãn vo bi måïi.
2.Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
H/s lm viãûc cạ nhán tr låìi
cạc cáu hi âãø tçm hiãøu
bi
Nãu nhỉỵng thnh tỉu cå bn
ca VH tỉì 1945→1975?
Hon cnh lëch sỉí âàût ra
nhiãûm vủ gç cho VH tỉì
1945→1975?
Truưn thäúng u nỉåïc v
CN anh hng âỉåüc biãøu
hiãûn trong VH ntn? Trong hon
cnh thåìi chiãún nọ s cọ
nhỉỵng gêa trë gç?
II. Nhỉỵng thnh tỉûu cå bn v mäüt säú hản
chãú ca VH giai âoản 1945→1975
1/ Thỉûc hiãûn xút sàõc nhiãûm vủ lëch sỉí
- VH tỉì 1945→1975 â tun truưn, cäø v tinh
tháưn chiãún âáúu, hy sinh ca nhán dán, VH ln l
tiãúng kn xung tráûn, âọng gọp ráút lỉïon vo
chiãn thàõng ca dán täüc.
2/ Nhỉỵng âọng gọp vãư tỉ tỉåíng
a. Truưn thäúng u nỉåïc v CN anh hng
- VH ca ngåüi âáút nỉåïc, con ngỉåìi VN âẻp â,
kiãn cỉåìng, tỉû ho vãư quưn lm ch giang sån,
TQ.
- CN anh hng âỉåüc phạt huy cao âäü trong mi
thãú hãû ngỉåìi VN cáưm sụng tham gia chiãún âáúu.
b. Truưn thäúng nhán âảo
- VH tỉì 1945→1975 hỉåïng vãư nhán dán lao âäüng,
phạt hiãûn v âẻp v kh nàng CM åí h dỉåïi
Chè ra nhỉỵng thnh tỉu låïn
vãư ngth ca VH tỉì
1945→1975 qua mäüt säú
nhỉỵng chàûng âỉåìng phạt
triãøn?
(G/v chè ra nhỉỵng âiãøm hản
chãú v l gii ngun nhán.)
G/v hỉåïng dáùn cho h/s nàõm
âỉåüc nhỉỵng nẹt chênh ca
bäü pháûn VH ny.
sỉû lnh âảo ca Âng.3/ 3/ 3/ Nhỉỵng thnh
tỉûu vãư nghãû thût
- Phạt triãøn ton diãûn vãư thãø loải v thu âỉåüc
nhiãưu thnh tỉûu låïn.
- Tỉì 1945→1954: thå, k, këch phạt triãøn mảnh
nhàòm tun truưn,cäø âäüng cho CM
- Tỉì 1955→1964: Cạc thãø loải phạt trãøn phong
phụ, âäưng bäü, ca ngåüi âáút nỉåïc v con ngỉåìi
VN trong lao âäüng, XD âáút nỉåïc v âáúu tranh
thäúng nháút nỉåïc nh
- Tỉì 1965→1975
+ Thå ca: phủc vủ k/c chäúng M våïi thãú hãû nh
thå tr, âem âãún nhỉỵng âäøi måïi låïn vãư ND v
NT
+ Vàn xi: xút hiãûn 1 säú bäü tiãøu thuút låïn,
dỉûng lãn bỉïc tranh lëch sỉí VN
+ Këchnọi:ngy cng trỉåíng thnh
+ L lûn, phã bçnh: biãøu dỉång, bo vãû
VHCM,phã phạn cạc biãøu hiãûn lãûch lảc
4. Mäüt säú hản chãú
- Thãø hiãûn con ngỉåìi v cüc säúng cn âån
gin, xi chiãưu phiãún diãûn, cäng thỉïc
- Cạ tênh, PC riãng ca nh vàn chỉa âỉåüc phạt
huy mảnh m
- L lûn, phã bçnh ch úu dỉûa vo tiãu chøn
chênh trë→ Nàûng vãư phã bçnh quan âiãøm, tỉ
tỉåíng,êt coi trng nhỉỵng khạm phạ ngtth.
5/ Så lỉåüc vãư vng VH tảm chiãúm
- Xu hỉåïng tiãu cỉûu, phn âäüng: gieo ràõc tỉ
tỉåíng bảo lỉûc, âäưi tru
- Xu hỉåïng VH tiãún bäü, u nỉåïc v CM: viãút
vãư âåìi säúng vàn hoạ, phong tủc, vãư thiãn nhiãn,
âáút nỉåïc v v âẻp ngỉåìi lao âäüng
IV. CNG CÄÚ : Âạnh giạ nhỉỵng thnh tỉûu ca VHVN tỉì 1945 1975
V. DÀÛN D: Hỉåïng dáùn hc bi v soản "Khại quạt VHVN tỉì 1945 âãún
1975"
Ngysoản 20 / 8 / 2008
Tiãút 1 -2- 3 ( Âc vàn) KHẠI QUẠT VÀN HC VIÃÛT NAM
TỈÌ CẠCH MẢNG THẠNG TẠM 1945 ÂÃÚN HÃÚT THÃÚ
K XX
(Tiãúp)
A. MỦC TIÃU
1/ Kiãún thỉïc: Giụp hc sinh nàõm âỉåüc 1 säú nẹt täøng quạt vãư cạc chàûng
âỉåìng phạt triãøn, nhỉỵng thnh tỉûu ch úu v nhỉỵngâàûc âiãøm cå bn ca vh
tỉì sau CM Thạng Tạm 1945 âãún 1975 v nhỉỵng âäøi måïi bỉåïc âáưu ca VH tỉì
1975,nháút l tỉì 1986 âãún hãút TKXX
2/K nàng - Rn k nàng täøng håüp, khại quạt hãû thäúng hoạ cạc kiãún thỉïc â
hc vãư VHVN tỉì CM Thạng Tạm 1945 âãún hãút TKXX.
3/Thại âäü : - Bäưi dỉåỵng cho h/s lng u vh v tỉû ho vãư truưn thäúng vh dán
täüc
B PHỈÅNG PHẠP GING DẢY:
Nãu váún âãư ; Âm thoải
C CHÁØN BË GIẠO CỦ :
- Giạo viãn : Giạo ạn, sgk, sgv
- Hc sinh : Sgk, våí ghi, bi soản
D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY
I-ÄØn âënh låïp: Nàõm sé säú
I- Kiãøm tra bi c: Âạnh giạ nhỉỵng thnh tỉûu ca VH tỉì 1945→1975
III-Näüi dung bi måïi:
1.Âàût váún âãư: Giạo viãn vo bi måïi.
2.Triãøn khai bi:
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
H/s lm viãûc cạ nhán tr låìi
cạc cáu hi âãø tçm hiãøu
bi
Nãu nhỉỵng nẹt khại quạt vãư
hon cnh lëch sỉí, XH ca
âáút nỉåïc tỉì 1975 âãún hãút
TKXX? Trong hon cnh nhỉ
váûy,VH â cọ nhỉỵng chuøn
biãún ntn?
Cäng cüc âäøi måïi VH tỉì
1975 âãún hãút TKXX diãùn ra
ntn v âảt âỉåüc nhỉỵng
thnh tỉûu ch úu no?
Nh vàn sau 1975 â cọ
nhỉỵng âäøi måïi no trong
B. VHVN giai âoản tỉì nàm1975 âãún hãút TKXX
I. Nhỉỵng chuøn biãún âáưu tiãn ca nãưn VH
- Khong 10 nàm sau 1975: âãư ti p/ạ räüng hån,
â phåi by vi màût tiãu cỉûc trong XH,dạm nhçn
thàóng vo nhỉỵng täøn tháút nàûng nãư trong chiãún
tranh v bi këch ca cạ nhán con ngỉåìi.
- Tỉì sau ÂHVI (1986): cüc säúng con ngỉåìi
âỉåüc quan sạt åí gọc âäü âåìi tỉ våiï t/c bãư
bäün,phỉïc tảpca nọ. Nh vàn dạm phåi by cại
xáúu, cại ạc bàòng nhỉỵng bn ạn củ thãø. Tỉ
tỉåíng tháøm m, hãû thäúng thãø loải, thi phạp v
PC ngth âãưu âäøi måïi.
II. Thnh tỉûu ch úu v mäüt säú hản chãú
ca VH giai âoản tỉì 1975 âãún hãút TKXX.
1/ Âäøi måïi vãư thỉïc nghãû thût
- Nh vàn nháûn thỉïc âỉåüc sỉû phỉïc tảp ca
cüc säúng v con ngỉåìi âãø timg hiãøu v khạm
phạ.
- thỉïc cạ nhán ngỉåìi cáưm bụt âỉåüc âãư cao

Generate time = 0.098304033279419 s. Memory usage = 1.94 MB