Đề thi HSG tỉnh môn Sử 9

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh
Năm học 2008 2009
Môn thi : Lịch sử lớp 9 THCS
Thời gian làm bài 150 phút ( không kể giao đề )
Ngày thi : 07 tháng 04 năm 2009
==================
I- Lịch sử Việt Nam : (14 điểm ).
Câu 1 ( 4 đ ) .
Dới đây là bảng niên biểu các sự kiện lịch sử Việt Nam. Em hãy điền các sự
kiện lịch sử vào cột B sao cho đúng với các niên đại ở cột A.
A B
1- Ngày 05 06
1911
2- Tháng 12 1920
3- Tháng 06 - 1925
4- Ngày 03 02
1930
5- Ngày 19 05
1941
6- Ngày 19 08
1945
7- Ngày 19 12 -
1946
8- Ngày 07 - 05 - 1954
Câu 2 ( 5 điểm ) .
Nội dung, ý nghĩa của Hội nghị Ban chấp hành Trung ơng Đảng tháng 11 năm
1939 họp tại Nam kỳ.
Câu 3 ( 5 điểm ) .
Em hãy phân tích âm mu và hành động của Pháp Mỹ ở Điện Biên Phủ ? Chủ
trơng và sự chuẩn bị của ta .
II-Lịch sử thế giới: ( 6 điểm ) .
Câu 4 ( 3 điểm ).
Em hãy nêu những biến đổi của các nớc Đông Nam á sau chiến tranh thế giới
thứ hai.
Câu 5 ( 3 điểm )
Vì sao nói: Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN vừa là cơ hội vừa là thách thức ?

Generate time = 0.11570191383362 s. Memory usage = 1.93 MB