thuyết tiến hóa hiện đạiBÀI 26
HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
I. QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN
HOÁ
1. Sự ra đời cảu thuyết tiến hoá hiên đại
2. Tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn
3. Nguồn biến dị di truyến của quần thể
II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HOÁ
1. Khái niệm các NTTH
2. Các nhân tố tiến hoá

I. QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN
HOÁ
1 . SỰ RA ĐỜI CỦA THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP
H: Đọc SGK T 115 từ dòng 3-12 cho biết về sự ra đời của
thuyết tiến hoá tổng hợp?
Giải thích tên gọi của thuyết tiến hoá tổng hợp?
- Thuyết tiến hoá tổng hợp ra đời những năm 40 của thế kỉ XX
- Tên gọi thuyết tiến hoá tổng hợp thể hiện nó kết hợp cơ chế
tiến hoá bằng CLTN theo Đacuyn với thành tựu di truyền học
đặc biệt là di truỳen học quẩn thể.
2. Tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn
Nghiên cứu SGK hoạt đông cá nhân hoàn thành phiếu học tập

Tờ làm việc
PHIẾU HỌC TẬP 1
Nghiên cứu SGK T 113 hoàn thành bảng sau (4’)
Chỉ iêu so sánh Tiến hoá nhỏ Tiến hoá lớn
Khái niệm
Quy mô

Tờ nguồn
PHIẾU HỌC TẬP 1
Chỉ tiêu so
sánh
Tiến hoá nhỏ Tiến hoá lớn
Khái niệm
Quy mô
Là quá trình biến đổi
cấu trúc DT của quần thể
xất hiện sự cách li
sinh sản với quần thể
gốc→ Hình thành loài
mới
Là quá trình biến
đổi trên quy mô lớn,
trải qua hàng triệu
năm, làm xuất hiện
các đơn vị phân loại
trên loài(chi-họ-bộ-
lớp-ngành- giới)
Nhỏ( Phạm vi một loài)
Lớn ( Nhiều loài)

I.QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN
HOÁ
1 . SỰ RA ĐỜI CỦA THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP
2 .TIẾN HOÁ NHỎ VÀ TIẾN HOÁ LỚN
H:Cho biết mối quan hệ giữ tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn?
=> Mối quan hệ giữa tiến hoá lớn và tiến hoá nhỏ: Cơ sở của
quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài(tiến hoá lớn )
là quá trình hình thành loài(tiến hoá nhỏ)
*H : TẠI SAO QUẦN THỂ ĐƯỢC XEM LÀ ĐƠN VỊ TIẾN HOÁ CƠ
SỞ?
+ Quần thể là đơn vị tồn tại, đơn vi sinh sản của loài trong tự
nhiên.
+ Quần thể có tính toàn vẹn về di truyền (Đặc trưng bởi tần số
tương đới của các alen về 1 hoạc 1 số gen nào đó)
+ Quần thể có khả năng bị biến đổi cơ cấu di truyền qua các
thế hệ, tần số tương đối của các alencó thể bị biến đổi do tác
động của một số NTTH hay sự trao đổi gen giữa các quần thể
trong loài.

I.QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN
HOÁ
1 . SỰ RA ĐỜI CỦA THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP
2 .TIẾN HOÁ NHỎ VÀ TIẾN HOÁ LỚN
3. NGUỒN BIẾN DỊ DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
H:Nguồn biến dị di truyền của quần thể có phải là tổng hợp tất
cấcc biến dị phát sinh trong ở các cá thể trong quần thể
không? Nó là những biến dị nào?
- Mọi biến dị trong quá trình phát sinh do đột biến, giao phối
(biến dị tổ hợp)
- Sự di chuyển của các cá thể hoặc giao tử từ quần thể khác
vào
II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HOÁ
1 . KHÁI NIỆM CÁC NHÂN TỐ TIẾN HOÁ
H: Nghiên cứu SGK cho biết thế nào là nhân tố tiến
hoá(NTTH)?
NTTH là các nhân tố làm thay đổi tần số alen
và thành phần kiểu gen của quần thể.

Generate time = 0.047820091247559 s. Memory usage = 1.93 MB