tap doc 4 Sau rieng

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn
Hoµng ThÞ Hµ Thu
Hoµng ThÞ Hµ Thu
Tr­êng tiÓu häc Bå §Ò
Tr­êng tiÓu häc Bå §Ò
- Đọc thuộc lòng bài thơ
- Đọc thuộc lòng bài thơ
Bè xuôi sông La.
Bè xuôi sông La.
Sông La đẹp
như thế nào?
Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
Vì sao đi trên bè, tác
giả lại nghĩ đến mùi vôi
xây, mùi lán cưa và
những nụ ngói hồng?
Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2008
Tập đọc
Sầu riêng
Sầu riêng


Mai Văn Tạo
Mai Văn Tạo
Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2008
Tập đọc
Sầu riêng
Sầu riêng


Mai Văn Tạo
Mai Văn Tạo
lủng lẳng- sầu riêng, quyện,
Luyện đọc
Luyện đọc
*Đọc đúng:
- khẳng khiu, quằn, lượn
Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2008
Tập đọc
Sầu riêng
Sầu riêng
Mai Văn Tạo
Mai Văn Tạo
Luyện đọc
Luyện đọc
*Đọc đúng:
*Đọc đúng:
Tìm hiểu bài
Tìm hiểu bài
*
*
Từ ngữ:
Từ ngữ:
*Đọc diễn cảm:
*Đọc diễn cảm:
lủng lẳng
- sầu riêng, quyện,
- khẳng khiu, quằn, lượn
- thơm ngát

Generate time = 0.14006304740906 s. Memory usage = 1.92 MB