so theo doi ket qua kiem tra danh gia hoc sinh

PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM
PHẦN THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
Lớp :…………………………
G.viên p.trách :…………………………
G.viên bộ môn :NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
STT

HỌ VÀ TÊN H. SINH
ĐÁNH GIÁ HỌC LỰC MÔM XẾP LOẠI
HỌC KỲ I HỌC KỲ II HKI HKII
CN
1 2 3 4 5 6 7 8
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TSHS

NỮ
H.T.A+ H.T.A C.H.T
SL/NỮ % SL/NỮ % SL/NỮ %
HK I
HKII&CN
PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM

PHẦN THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
Lớp :…………………………
G.viên p.trách :…………………………
G.viên bộ môn :NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
S
T
T
HỌ TÊN HỌC SINH
ĐÁNH GIÁ HỌC LỰC MÔN Xếp loại
HỌC KỲ I HỌC KỲ II HKI HKII
CN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TSHS

NỮ
H.T.A+ H.T.A C.H.T
SL/NỮ % SL/NỮ % SL/NỮ %
HK I
HKII&CN

Generate time = 0.085871934890747 s. Memory usage = 1.93 MB