Phân phối chương trình toán 8

Ph©n phèi ch¬ng tr×nh thcs
M«n: To¸n
Líp: 8
N¨m häc 2008 - 2009
Lớp 8
Cả năm: 140
tiết
Đại số: 70 tiết Hình học: 70 tiết
Học kỳ I:
19 tuần: 72 tiết
40 tiết
15 tuần đầu x 2 tiết = 30 tiết
2 tuần tiếp x 3 tiết = 6 tiết
2 tuần cuối x 2 tiết = 4 tiết
32 tiết
13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
6 tuần cuối x 1 tiết = 6 tiết
Học kỳ II
18 tuần: 68 tiết
30 tiết
12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết
6 tuần cuối x 1 tiết = 6 tiết
38 tiết
12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết
3 tuần tiếp x 3 tiết = 9 tiết
2 tuần tiếp x 2 tiết = 4 tiết
1 tuần cuối x 1 tiết = 1 tiết
Học kỳ I: 19 tuần (từ tuần 1 đến tuần 19) - 72 tiết
Từ tuần 1 đến tuần 13 : 4 tiết
Từ tuần 14 đến tuần 15: 3 tiết
Từ tuần 16 đến tuần 17 : 4 tiết
Từ tuần 18 đến tuần 19 : 3 tiết
ĐẠI SỐ (70 TIẾT)
Tuần HỌC KỲ I (40 tiết)
Tiết
thực
hiện
Tiết
1
§1. Nhân đơn thức với đa thức 1 1
§2. Nhân đa thức với đa thức 1 2
2
Luyện tập §1, 2 1 3
§3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ 1 4
3
- Luyện tập 1 5
§4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 1 6
4
§5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 1 7
Luyện tập §4, 5 1 8
5
§6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử
chung .
1 9
§7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng
đẳng thức
1 10
6
§8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng
tử
1 11
Luyện tập §6, 7, 8 1 12
7
§9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương
pháp
1 13
Luyện tập 1 14
8
§10. Chia đơn thức cho đơn thức 1 15
§11. Chia đa thức cho đơn thức 1 16
9
§12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp 1 17
Luyện tập §10, 11, 12 11 18
10
Ôn tập chương I
2
19,
20
11
Kiểm tra 45’ (chương I) 1 21
§1. Phân thức đại số
1 22
12
§2. Tính chất cơ bản của phân thức 1 23
§3. Rút gọn phân thức 1 24
13
Luyện tập §2, 3 1 25
§4. Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức
1
26
14
Luyện tập
1 27
§5. Phép cộng các phân thức đại số

1
28
15
Luyện tập
1 29
§6. Phép trừ các phân thức đại số

1
30
16
Luyện tập
1 31
§7. Phép nhân các phân thức đại số 1 32
§8. Phép chia các phân thức đại số 1 33
17
§9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ
Luyện tập
2
34
35
Ôn tập chương II 1 36
18
Kiểm tra chương II 1 37
Ôn tập học kỳ I 1 38
19
Kiểm tra học kỳ I (cả Đại số và Hình học)
2
39,
40
Học kỳ II: 18 tuần ( từ tuần 20 đến tuần 37) - 68 tiết
Từ tuần 20 đến tuần 34: 4 tiết
Từ tuần 35 đến tuần 36: 3 tiết
Tuần 37: 2 tiết
HỌC KỲ II (30 tiết)
20
Trả bài kiểm tra học kỳ (phần Đại số) 1 41
§1. Mở đầu về phương trình 1 42
21
§2. Phương trình bậc nhất và cách giải 1 43
Luyện tập §1, 2 1 44
22
§3. Phương trình đưa về được dạng ax + b = 0
Luyện tập
2
45
46
23
§4. Phương trình tích
Luyện tập
2
47
48
24
§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

2
49, 50
25
Luyện tập
1 51
§6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 1 52
26
§7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) 1 53
Luyện tập 1 54
27
Ôn tập chương III 1 55
Kiểm tra 45’ (chương III) 1 56
28
§1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 1 57
§2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 1 58
29
Luyện tập §1, 2 1 59
§3. Bất phương trình một ẩn 1 60
30
§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 1 61
Luyện tập §3, 4 1 62
31
§5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 1 63
Ôn tập chương IV 1 64
32 Kiểm tra chương IV 1 65
33 Ôn tập cuối năm 1 66
34 Ôn tập cuối năm 1 67
35 Kiểm tra học kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 68
36 Kiểm tra học kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 69
37 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần Đại số) 1 70
HÌNH HỌC (70 TIẾT)
Tuần
Néi dung HỌC KỲ I (32 tiết)
Tiết
thực
hiện
Tiết
theo
phân
ph
ối
1
§1. Tứ giác 1 1
§2. Hình thang 1 2
2
§3. Hình thang cân 1 3
Luyện tập §1, 2, 3 1 4
3
§4. Đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của hình thang

2
5, 6
4
Luyện tập
1 7
§5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
1 8,
5
§5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang 1 9
§6. Đối xứng trục 1 10,
6 - Luyện tập 1 11
§7. Hình bình hành
1
12
7
Luyện tập
1 13
§8. Đối xứng tâm 1 14,
8 - Luyện tập 1 15
§9. Hình chữ nhật

1
16
9
Luyện tập
1 17
§10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 1 18
10
§19. Hình thoi
Luyện tập
2
19
20
11
§12. Hình vuông
Luyện tập
2
21
22
12 Ôn tập chương I 2 23, 24
13 Kiểm tra chương I 1 25
§1. Đa giác – Đa giác đều 1 26
14 §2. Diện tích hình chữ nhật 1 27
15 Luyện tập §1, 2 1 28
16
§3. Diện tích tam giác
1
29
17
Ôn tập học kỳ I
1 30
18 Ôn tập học kỳ I 1 31
19 Trả bài kiểm tra học kỳ I (phần Hình học) 1 32
Tu
ần
Néi dung HỌC KỲ II (38 tiết)

Tiết
thực
hiện
Tiết
theo
phân
ph
ối

20 Luyện tập 1 33
§4. Diện tích hình thang 1 34
21 §5. Diện tích hình thoi 1 35
§6. Diện tích đa giác 1 36
22
§1.Định lý Talét trong tam giác 1 37
§2. Định lý đảo và hệ quả của định lý Talét 1 38
23
- Luyện tập 1 39
§3. Tính chất đường phân giác của tam giác 1 40
24
Luyện tập 1 41
§4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng 1 42
25 §5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất 1 43
Luyện tập §4, 5 1 44

Generate time = 0.049109935760498 s. Memory usage = 1.93 MB