Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
Khối Lớp 1
TUầN 1; Tiết 1:
Học hát bài: Quê hơng tơi đẹp
Dân Ca: Nùng.
Đặt lời: Anh Hoàng.
I. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu và lời ca.
- Hát đồng đều, rõ ràng.
- Biết bài hát Quê hơng tơi đẹp là dân ca Nùng.
II. thiết bị dạy học:
1. Hát chuẩn xác bài hát Quê hơng tơi đẹp .
2. Đồ dùng dạy học;
* Nhạc cụ.
* Máy catxec và băng.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Hoạt động 1;
Dạy bài hát Quê hơng tơi đẹp :
- Giới thiệu bài hát.
- Hát mẫu hoạc cho nghe băng.
- Đọc lời ca theo từng câu ngắn.
- Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích.
+ Hoạt động 2;
- Hát kết hợp vận động phụ họa ;
- Giáo viên hớng dẫn cho cả lớp thực hiện;
+ Hoạt động cuối; Kết thúc tiết học; GV
củng cố, dặn dò.
- Nghe hát mẫu.
- Đọc lời ca theo từng câu ngắn theo
giáo viên hớng dẫn.
- Vừa hát vừa vỗ tay theo phách;
Quê hơng em biết bao tơi đẹp...
x x x
x
- Vừa hát vừa nhún chân theo nhịp.
- Lắng nghe.
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
Khối Lớp 1
TUầN 2; Tiết 2:
Ôn tập hát bài: Quê hơng tơi đẹp
Dân Ca: Nùng.
Đặt lời: Anh Hoàng.
I. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu và lời ca.
-Tập biểu diễn bài hát.
II. thiết bị dạy học:
1. Hát chuẩn xác bài hát Quê hơng tơi đẹp .
2. Đồ dùng dạy học;
* Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ
* Nhạc cụ.
* Máy catxec và băng.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
+ Hoạt động 1;
Ôn luyện bài hát Quê hơng tơi đẹp :
- Cho học sinh hát kết hợp vận động; vỗ
tay
- Cho học sinh hát biểu diễn trớc lớp; đơn
ca, tốp ca
+ Hoạt động 2;
- Vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca;

- Vừa hát vừa gõ thanh phách theo tiết
tấu lời ca.
+ Hoạt động cuối:Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
- Thực hiện theo hớng dẫn của GV.
- Thực hiện theo hớng dẫn của GV.
- Quê h ơng em biết bao tơi đẹp..
x x x x x x
x
- Quê h ơng em biết bao tơi đẹp..
x x x x x x
x
- Lắng nghe.
Khối Lớp 1
TUầN 3; Tiết 3:
Học hát bài: mời bạn vui múa ca
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
I. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu và lời ca.
- Hát đồng đều, rõ ràng.
- Biết bài hát Mời bạn vui múa ca là của nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác.
II. thiết bị dạy học:
1. Hát chuẩn xác bài hát Mời bạn vui múa ca .
2. Đồ dùng dạy học;
* Nhạc cụ quen dùng.
* Máy catxec và băng.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Hoạt động 1;
Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca :
- Giới thiệu bài hát.
- Nghe xem tranh (chân dung nhạc sĩ)
- Nghe hát mẫu.
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
- Hát mẫu hoặc cho HS nghe băng.
- Đọc lời ca theo từng câu ngắn.
- Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc
xích, chú ý những chỗ lấy hơi.
+ Hoạt động 2;
- Khi học sinh đã hát đợc giáo viên hớng
dẫn dùng thanh phách gõ đệm;
- Cho học sinh vừa hát vừa nhún chân
nhịp nhàng;
+ Hoạt động cuối:Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
- Tập hát từng câu ngắn theo GV hớng
dẫn.
Chú ý chỗ lấy hơi
- Chú ý hát gõ đệm kết hợp nhún chân.
Chim ca líu lo hoa nh đón chào
x x xx x x x
Bầu trời xanh, nớc long lanh
x x xx x x x x
La La Lá La Là Là La Là
X x xx x x xx
Mời bạn cùng vui múa vui ca
x x x x x x xx
- Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay;
Chim ca líu lo hoa nh đón chào.
x x xx x x x
- Lắng nghe.
Khối Lớp 1
TUầN 4; Tiết 4:
- Ôn tập hát bài: mời bạn vui múa ca
- Trò chơi;theo bài đồng giao Ngựa ông đã về.

I. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Mời bạn vui múa ca .
- Tập biểu diễn và vận động phụ họa.
- Học bài đồng giao Ngựa ông đã về.
II. thiết bị dạy học:
1. Hát chuẩn xác bài hát Mời bạn vui múa ca .
2. Đồ dùng dạy học;
* Nhạc cụ quen dùng.
* Máy catxec và băng.
* Một vài thanh que để làm ngựa và roi ngựa.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Hoạt động 1;
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
Ôn bài hát Mời bạn vui múa ca :
- Cho học sinh hát kết hợp vận động phụ
họa.
- Tổ chức cho học sinh hát biểu diễn trớc
lớp.
+ Hoạt động 2;
- Trò chơi theo bài đồng giao Ngựa ông
đã về;
- Chia lớp thành nhiều nhóm; nhóm cỡi
ngựa, mhóm gõ phách, nhóm gõ trống.
+ Hoạt đọng cuối: Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
- Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa.
- Từng nhóm, cá nhân hát biểu diễn trớc
lớp.
- Tập đọc đồng giao theo đúng tiết tấu;
Nhong nhong nhong ngựa ông đã về cắt
cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn
- Chia lớp thàng từng nhóm vừa đọc lời
đồng giao vừa chơi trò chơi c ỡi ngựa
- Lắng nghe
Khối Lớp 1
TUầN 5; Tiết 5:
- Ôn tập 2 hát bài: * quê hơng tơi đẹp
* mời bạn vui múa ca .

I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca
- Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay và kết hợp vừa hát vừa múa phụ họa.
- Biết hát kết hợp trò chơi.
II. thiết bị dạy học:
* Nhạc cụ quen dùng.
* Một số nhạc cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
+ Hoạt động 1;
Ôn bài hát Quê hơng tơi đẹp :
- Cho cả lớp ôn tập bài hát;
- Tổ chức cho từng nhóm hát biểu diễn tr-
ớc lớp kết hợp vài động tác phụ họa.
+ Hoạt động 2;
Ôn tập bài hát; Mời bạn vui múa ca
- Cho cả lớp ôn tập bài hát;
+ Hoạt động 3;
- Trò chơi cỡi ngựa theo bài đồng giao;
Ngựa ông đã về.
+ Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
- Tập vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, theo tiết tấu lời ca.
- Từng nhóm hát biểu diễn trớc lớp
kết hợp vài động tác phụ họa
- Hát kết hợp vỗ tay họăc gõ đệm
theo phách và tiết tấu.
- Chơi cỡi ngựa theo bài đồng giao;
Ngựa ông đã về.
- Lắng nghe
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
Khối Lớp 1
TUầN 6; Tiết 6:
Học hát bài: tìm bạn thân
Nhạc và lời; Việt Anh.
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca lời 1 của bài hát.
- Hát đồng đều, rõ ràng.
- Biết bài hát Tìm bạn thân là của nghệ sĩ Viêt Anh sáng tác.
II. thiết bị dạy học:
1. Hát chuẩn xác bài hát Tìm bạn thân .
2. Đồ dùng dạy học;
* Nhạc cụ quen dùng.
* Máy catxec và băng.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Hoạt động 1;
Dạy bài hát Tìm bạn thân :
- Giới thiệu bài hát.
- Hát mẫu hoặc cho nghe băng.
- Đọc lời ca theo từng câu ngắn.
- Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc
xích đến khi thuộc hết lời 1.
+ Hoạt động 2;
Hát kết hợp vận động phụ họa;
GV hớng dẫn từng nhóm;
+ Hoạt động cuối:
- Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên d-
ơng và phê bình.
- Nghe, xem tranh (chân dung NS).
- Nghe hát mẫu.
- Tập hát từng câu theo GV hớng
dẫn.
- Vừa hát vừa vỗ tay đệm theo
phách;
Nào ai ngoan ai xinh ai tơi..
x x x x
- Vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
Nào ai ngoan ai xinh ai tơi..
x x x x
- Lắng nghe.

Khối Lớp 1;
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
TUầN 7; Tiết 7:
Học hát bài: tìm bạn thân (tiếp theo)
Nhạc và lời; Việt Anh.
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca lời 2 của bài hát.
- Hát đồng đều, rõ ràng.
- HS thực hiện vài động tác phụ họa.
II. thiết bị dạy học:
1. Hát chuẩn xác bài hát Tìm bạn thân .
2. Đồ dùng dạy học;
* Nhạc cụ quen dùng.
* Máy catxec và băng.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Hoạt động 1;
Dạy bài hát Tìm bạn thân :
- Giới thiệu bài hát.
- GV hát mẫu hoặc cho nghe băng.
- HS đọc đồng thanh lời 2 rồi hát lại lời 1.
- Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc
xích đến khi thuộc hết lời 2.
- Tập hát luôn phiên các nhóm cho đến
khi thuộc bài.
- Tập thể lớp cùng hát cả bài ca.
+ Hoạt động 2;
Dạy hát kết hợp vận động phụ họa;
GV hớng dẫn từng nhóm lên biểu diễn tr-
ớc lớp;
+ Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
- Nghe, xem tranh (chân dung NS).
- Nghe hát mẫu.
- Đọc đồng thanh lời 2.
- Tập hát từng câu theo GV hớng
dẫn.
- Từng nhóm hát luôn phiên.
- Cả lớp cùng hát đến khi thuộc
bài.
- Từng nhóm lên hát trớc lớp kết
hợp biểu diễn.
- Lắng nghe
Khối Lớp 1;
TUầN 8; Tiết 8:
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
Học hát bài: lý cây xanh
Dân ca;Nam Bộ.
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca.
- Hát đồng đều, rõ ràng.
- HS biết bài hát Lý cây xanh là bài Dân ca Nam Bộ.
II. thiết bị dạy học:
1. Hát chuẩn xác bài hát Lý cây xanh .
2. Đồ dùng dạy học;
* Nhạc cụ quen dùng.
* Máy catxec và băng.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Hoạt động 1;
Dạy bài hát Lý cây xanh .
- Giới thiệu bài hát.
- GV hát mẫu hoặc cho nghe băng.
- HS đọc đồng thanh lời bài hát.
- Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc
xích đến khi thuộc hết bài.
- Tập thể lớp cùng hát cả bài ca.
+ Hoạt động 2;
Dạy hát kết hợp vận động phụ họa;
GV hớng dẫn từng nhóm lên biểu diễn tr-
ớc lớp;
+ Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
- Nghe, xem tranh(chân dung NS).
- Nghe hát mẫu.
- Cả lớp đọc lời ca và tập hát từng câu
theo GV hớng dẫn.
- lu ý những tiếng luyến 2 nốt nhạc;
đậu, trên, líu
- Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca;
x x x x x x x
- Lắng nghe.
Khối Lớp 1;
TUầN 9; Tiết 9:
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
- Ôn tập hát bài: lý cây xanh
- Tập nói thơ theo tiết tấu
I. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu và lời ca.
-Tập trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ họa.
- Tập nói thơ theo âm hình tiết tấu bài Lý cây xanh
II. thiết bị dạy học:
- Đồ dùng dạy học;
* Nhạc cụ.
* Máy catxec và băng.
* Su tầm một số bài thơ 4 chữ.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Hoạt động 1;
Ôn luyện bài hát Lý cây xanh
- Cho học sinh hát tập thể kết hợp vỗ
tay
- Cho học sinh hát biểu diễn trớc lớp;
+ Hoạt động 2;
- Tập nói thơ theo tiết tấu,

- Cho HS nói theo tiết tấu trên bằng chính
lời ca của bài Lý cây xanh và vận dụng
những câu thơ khác.
- Cho HS biết đoạn thơ nói về các loài
chim; chim sáo, chim liếu điếu, cim chìa
vôi, chim chèo bẻo.
- Cho HS đọc đồng thanh đoạn thơ
kết hợp gõ đệm theo âm hình tiết tấu.
- Từ cách đọc tiết tấu trên GV vận
dụng cho HS đọc các câu thơ khác.
+ Hoạt động 3;
- Cho HS hát lại bài hát Lý cây
xanh
+Hoạt động cuối:Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
- Ôn luyện bài hát Lý cây xanh
theo hớng dẫn của GV.
- Hát kết hợp vỗ tay.
- Hát biểu diễn trớc lớp: đơn ca, tốp
ca.
- Tập nói thơ theo tiết tấu,

- HS biết đoạn thơ nói về các loài
chim; chim sáo, chim liếu điếu, cim
chìa vôi, chim chèo bẻo.
Vừa đi vừa nhảy là anh sáo xinh
Hay nói linh tinh là cô liếu điếu
Hay nghịch hay tếu là cậu chìa vôi
Hay chao đớp mồi là chim chèo bẻo.
- Câu thơ khác:
- Vừa hát vừa gõ đệm
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
- Lắng nghe.
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
Khối Lớp 1;
TUầN 10; Tiết 10:
- Ôn tập 2 hát bài: * tìm bạn thân
* lý cây xanh .

I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca
- Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay họăc gõ đệm theo phách, tiiết tấu lời ca.
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài Lý cây xanh.
II. thiết bị dạy học:
* Nhạc cụ quen dùng.
* Một số nhạc cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
+ Hoạt động 1;
Ôn bài hát Tìm bạn thân :
- Cho cả lớp ôn tập bài hát;
- Tổ chức cho từng nhóm hát biểu diễn tr-
ớc lớp kết hợp vài động tác phụ họa.
+ Hoạt động 2;
Ôn tập bài hát; Lý cây xanh
- Trình tự giống nh ôn tập bài Tìm bạn
thân;
+ Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
Ôn bài bài hát Tìm bạn thân :
- theo hớng dẫn của GV.
- Tập vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, theo tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Ôn tập bài hát; Lý cây xanh
- Trình tự giống nh ôn tập bài Tìm
bạn thân;
- Tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu của
bài hát.
- Lắng nghe.
Khối Lớp 1;
TUầN 11; Tiết 11:
Học hát bài: đàn gà con
Nhạc;phi líp pen cô.
Lời: Việt Anh.
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca.
- Hát đồng đều, rõ ràng.
- HS biết bài hát Đàn gà con là bài của tác giả Việt Anh.
II. thiết bị dạy học:
1. Hát chuẩn xác bài hát Đàn gà con..
2. Đồ dùng dạy học;
* Nhạc cụ quen dùng.
* Máy catxec và băng.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Hoạt động 1;
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
Dạy bài hát Đàn gà con .
- Giới thiệu bài hát.
- GV hát mẫu hoặc cho nghe băng.
- HS đọc đồng thanh lời bài hát.
- Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc
xích đến khi thuộc hết bài.
+ Hoạt động 2;
Dạy hát kết hợp vận động phụ họa;
GV hớng dẫn từng nhóm lên biểu diễn
trớc lớp;
+ Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
- Nghe, xem tranh(chân dung NS).
- Nghe hát mẫu.
- Cả lớp đọc lời ca và tập hát từng câu
theo GV hớng dẫn.
- Tập thể lớp cùng hát cả bài ca.
- Hát kết hợp vỗ tay theo phách.
Trông kia đàn gà con lông vàng.
x x x x
Đi theo mẹ tìm ăn trong vờn
x x x x
- Lắng nghe.
Khối Lớp 1;
TUầN 12; Tiết 12:
Ôn tập hát bài: đàn gà con
Nhạc;phi líp pen cô.
Lời: Việt Anh.
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc 2 lời bài hát.
- Học sinh tập biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ.
II. thiết bị dạy học:
- Trình diễn bài hát, (có đệm đàn theo).
- Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
- Nhạc cụ quen dùng.
- Máy catxec và băng.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Trờng Tiểu Học S 1 Qung an
+ Hoạt động 1;
Ôn tập bài hát Đàn gà con .
- Ôn luyện hát đúng giai điệu và thuộc
lời ca.
- Luyện tập theo tổ, nhóm, vừa hát vừa
kết hợp vỗ tay.
+ Hoạt động 2;
- Hớng dẫn vận động phụ hoạ.
+ Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV
nhận xét; Tuyên dơng và phê bình.
- Cả lớp cùng hát.

- Hát theo tổ, nhóm, vừa hát vừa kết
hợp vỗ tay theo phách.
- Vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
Kết hợp và động tác phụ họa.
Lắng nghe.
Khối Lớp 1;
TUầN 13; Tiết 13:
Học hát bài: sắp đến tết rồi
Nhạc và lời: Hoàng Vân

I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca.
- Hát đồng đều, rõ ràng.
- HS biết bài hát Sắp đến tết rồi là bài của tác giả Hoàng Vân.
II. thiết bị dạy học:
1. Hát chuẩn xác bài hát Sắp đến tết rồi ..
2. Đồ dùng dạy học;
* Nhạc cụ quen dùng.
* Máy catxec và băng.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Hoạt động 1;

Generate time = 0.23825311660767 s. Memory usage = 1.94 MB