Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch
sử của cách mạng khoa học kỹ thuật
I. Những thành tựu chủ yếu của cách
mạng khoa học kỹ thuật
II. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng
khoa học kỹ thuật
Bài 12
I. Những thành tự chủ yếu của cách
mạng khoa học kỹ thuật
- Khoa học cơ bản
- Công cụ sản xuất mới
- Những nguồn năng lượng mới
- Những vật liệu mới
- Cách mạng xanh
- Giao thông vận tải, thông tin liên lạc
- Chinh phục vũ trụ
 Thảo luận
Nhóm 1
Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Khoa
học cơ
bản
Nhóm 7
Nhóm 6
Nhóm 5
Công cụ
sản xuất
mới
Những
nguồn
năng
lượng
mới
Những
vật liệu
mới
Cách
mạng
xanh
Giao
thông
vận tải,
thông tin
liên lạc
Chinh
phục vũ
trụ
 Thảo
luận
Nhóm
1
Khoa học cơ bản
Bản đồ gien ADN
I. Những thành tự chủ yếu của cách
mạng khoa học kỹ thuật
Cừu Đô-li
Động vật đầu tiên ra đời
bằng phương pháp sinh
sản vô tính.
Me và dolly trang
Dolly va con
Công cụ sản xuất mới
Nhóm
2
Kỹ thuật máy tính
điện từ
Máy tính ENIAC khởi công
xây dựng ngày 31-05- 1943.
I. Những thành tự chủ yếu của cách
mạng khoa học kỹ thuật
Những chiếc máy tính điện tử hiện đại
Thế hệ máy tự động CNC.
Người máy Asimo - một
thành tựu về khoa học
công nghệ của Nhật Bản.
Những nguồn năng lượng mới
Nhóm
3
Năng lượng xanh –
Điện mặt trời ở Nhật
Bản
Ô tô mặt trời.
I. Những thành tự chủ yếu của cách
mạng khoa học kỹ thuật
Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên
thế giới được xây dựng và đưa vào
hoạt động tại Obninsk (Liên Xô)
Cỗ máy xay gió cổ
Những nguồn
năng lượng mới

Generate time = 0.073172092437744 s. Memory usage = 1.93 MB