tiet 131 tong ket van ban nhat dungHãy nêu tên các loại văn bản đã học.
1. Văn bản tự sự
2. Văn bản biểu cảm
3. Văn bản miêu tả
4. Văn bản nghị luận
5. Văn bản Thuyết minh
6. Văn bản hành chính công
vụ
7.Văn bản nhật dụng

Văn bản tự sự
Văn bản biểu cảm
Văn bản miêu tả
Văn bản nghị luận
Văn bản thuyết minh
Văn bản
hành chính
công vụ
Văn bản nhật dụng

I – Khái niệm văn bản nhật dụng
TIẾT: 131
TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DỤNG
Khái niệm văn bản nhật
dụng
không phải là khái niệm thể loại
cũng
không chỉ kiểu văn bản.
Nó chỉ đề cập
chức năng,
đề tài

tính cập nhật của nội dung văn bản mà thôi.
- Không phải là khái niệm thể loại
- Không chỉ kiểu văn bản.
-
Chỉ đề cập đến chức năng, đề tài,
tính cập nhật
Có thể sử dụng mọi thể loại, mọi kiểu văn bản
Bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh
giá, những vấn đề, hiện tượng của đời sống con
người, xã hội.
Thiên nhiên, môi trường, văn hoá, giáo dục, chính trị..
Tính thời sự kịp thời của cuộc sống hằng ngày, gắn với
những vấn đề cơ bản của cộng đồng xã hội.
CHỨC NĂNG
ĐỀ TÀI
TÍNH CẬP NHẬT
Ví dụ: Chiến tranh hạt nhân; Quyền trẻ em; Chống hút thuốc lá;
Quyền con người; Môi trường; Dân số…….
-

Đồng thời


vừa có tính lâu dài của sự phát triển lịch sử xã hội.

Miêu tả, kể chuyện
thuyết minh, nghị
Luận, biểu cảm……
Văn bản nhật dụng
I – Khái niệm văn bản nhật dụng
TIẾT: 131
TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DỤNG
- Không phải là khái niệm thể loại
- Không chỉ kiểu văn bản.
-
Chỉ đề cập đến chức năng, đề tài,
tính cập nhật.
-
Cầu Long Biên
-
Cổng trường mở ra
-
Ôn dịch thuốc lá
-
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
-
Phong cách Hồ Chí Minh
-
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
Ví dụ:
Truyện ngắn,hồi ký,
Bút ký, phóng sự,
tuỳ bút
Chức
năng
Đề tài
Tính cập nhật

1
1
2
3
4
5
6
Kiểu văn bản, phương
thức biểu đạt
Tự sự
Miêu tả
Biểu cảm
Nghị luận
Thuyết minh
Hành chính công
vụ
Mục đích giao tiếp

Trình bày diễn biền sự việc
Tái hiện trạng thái sự vật, con người
Bày tỏ tình cảm, cảm xúc
Nếu ý kiến đánh giá, bàn luận
Giới thiệu đặc điểm, tính chất,
phương pháp
Văn bản nhật dụng
-Không phải là khái
niệm thể loại
-Không chỉ kiểu văn bản
-Chỉ đề cập đến chức năng,
đề tài,tính cập nhật
Trình bày ý muốn, quyết định nào đó,
thể hiện quyền hạn, trách nhiệm giữa
người và người
Bàn luận, thuyết minh, tường thuật,
miêu tả, đánh giá, những vấn đề, hiện
tượng của đời sống con người, xã hội.
Chức năng

I – Khái niệm văn bản nhật dụng
TIẾT: 131
TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DỤNG
- Không phải là khái niệm thể loại
- Không chỉ kiểu văn bản.
-
Chỉ đề cập đến chức năng, đề tài,
tính cập nhật
* Giá trị văn chương là một yêu
cầu quan trọng văn bản nhật
dụng
Văn bản nhật dụng
(Có giá trị nghệ thuật)
Người đọc rung cảm, nhận thức sâu sắc
vấn đề thời sự đặt ra. Đồng thời học được
kiến thức, kỹ năng làm văn.
Tính thời sự nóng hổi

Generate time = 0.23212790489197 s. Memory usage = 1.93 MB