bai giang ve oxi moi

Kiểm tra bài cũ
- Viết cấu hình electron của nguyên tố có Z = 8 ?
- Xác định vị trí của nguyên tố đó trong HTTH ?
Đáp án:

Cấu hình electron : 1s
2
2s
2
2p
4
- Do có 8 electron nên có STT = 8
- có 2 lớp electron nên ở : chu kì 2
- Electron đang xây dựng ở phân nhóm p : PNChính

Vị trí trong bảng tuần hoàn:
- Do có 6 electron ngoàI cùng nên ở PNC nhóm VI
TiÕt 49

Ký hiÖu ho¸ häc :
Ký hiÖu ho¸ häc :
O
O

Khèi l­îng nguyªn tö :
Khèi l­îng nguyªn tö :
16
16

Sè thø tù :
Sè thø tù :
8
8

CÊu h×nh electron :
CÊu h×nh electron :
1s
1s
2
2
2s
2s
2
2
2p
2p
4
4

§ång vÞ trong thiªn nhiªn :
§ång vÞ trong thiªn nhiªn :

C«ng thøc ph©n tö : O
C«ng thøc ph©n tö : O
2
2
Giíi thiÖu vÒ Oxi
Giíi thiÖu vÒ Oxi
17
8
18
8
8
16
O (99,76%) ; O (0,03%) ; O (0,021%)
O (99,76%) ; O (0,03%) ; O (0,021%)


Tr¹ng th¸i tù nhiªn:
Oxi lµ nguyªn tè phæ biÕn nhÊt trong tù nhiªn :
- Trong khÝ quyÓn : Oxi chiÕm 23% khèi l­îng
- Trong n­íc : Oxi chiÕm 89% khèi l­îng
- Trong c¬ thÓ ng­êi: Oxi chiÕm 65% khèi l­îng
- Trong c¸t : Oxi chiÕm 50% khèi l­îng
- Trong ®Êt sÐt : Oxi chiÕm 53% khèi l­îng
*Tæng l­îng Oxi trong vá qu¶ ®Êt : 50% khèi l­îng
* Oxi tù do (O
2
) tån t¹i chñ yÕu trong khÝ quyÓn.
I
Là chất khí ; không màu; khôngmùi;không vị.
Tan ít trong nước ( 20
0
C :1 lít nước hoà tan 31ml
O
2
)
Nặng hơn không khí ( = =1,1)
dO
2
kk
32
29
Hoá lỏng ở 183
O
C, O
2
lỏng màu
xanh da trời ,có từ tính
B¶ng ®é ©m ®iÖn
H 2,1
H 2,1
Li
Li
1,0
1,0
Be
Be
1,5
1,5
B
B
2,0
2,0
C
C
2,5
2,5
N
N
3,0
3,0
O
O
3,5
3,5
F
F
4,0
4,0
Na
Na
0,9
0,9
Mg
Mg
1,2
1,2
Al
Al
1,5
1,5
Si
Si
1,8
1,8
P
P
2,5
2,5
S
S
2,5
2,5
Cl
Cl
3,0
3,0
K
K
0,8
0,8
Ca
Ca
1,0
1,0
Ga
Ga
1,6
1,6
Ge
Ge
1,8
1,8
As
As
2,0
2,0
Se
Se
2,4
2,4
Br
Br
2,8
2,8
Rb
Rb
0,8
0,8
Sr
Sr
1,0
1,0
In
In
1,7
1,7
Sn
Sn
1,8
1,8
S
S
b
b
1,9
1,9
Te
Te
2,1
2,1
T
T
3,5
3,5
Cs
Cs
0,7
0,7
Ba
Ba
0,9
0,9
S¬ ®å ph©n bè electon ngoµI cïng cña nguyªn tö Ovµo obitan
Nhận xét
- Phản ứng mà O
- Phản ứng mà O
2
2
tham gia đều thuộc loại oxi hoá - khử
tham gia đều thuộc loại oxi hoá - khử
- Oxi là chất oxi hoá mạnh
- Oxi là chất oxi hoá mạnh
O
O
2
2
+ 4e = 2O
+ 4e = 2O
-2
- Trong hợp chất có oxi có số oxihoá -2 (-F
- Trong hợp chất có oxi có số oxihoá -2 (-F
2
2
O ; H
O ; H
2
2
O
O
2
2
)
)
-1
+2
- Oxi tác dụng với các đơn chất tạo oxit :
- Oxi tác dụng với các đơn chất tạo oxit :
Oxit Bazơ
Oxit Bazơ
Oxit axit
Oxit axit
Oxit lưỡng tính
Oxit lưỡng tính
Oxit không tạo muối
Oxit không tạo muối
III
O
2
CO
2
+ H
2
O Tinh bét (®­êng) + O
2
asmt
DiÖp lôc

Vai trũ sinh h c c a Oxi
V.Vai trò sinh học của oxi
V.Vai trò sinh học của oxi
Oxi có ý nghĩa to lớn về mặt sinh học:
Oxi có ý nghĩa to lớn về mặt sinh học:


Động vật máu nóng sẽ chết sau vài phút nếu không
Động vật máu nóng sẽ chết sau vài phút nếu không
có oxi.
có oxi.


Động vật máu lạnh kém nhạy hơn, nhưng cũng
Động vật máu lạnh kém nhạy hơn, nhưng cũng
không sống được nếu thiếu oxi.
không sống được nếu thiếu oxi.


Chỉ có một số ít sinh vật bậc thấp ( sinh vật yếm khí,
Chỉ có một số ít sinh vật bậc thấp ( sinh vật yếm khí,
một số vi khuẩn) có thể tồn tại không cần đến oxi.
một số vi khuẩn) có thể tồn tại không cần đến oxi.

Vai trò sinh h c c a Oxiọ ủ
0xi theo c¸c m¹ch m¸u ®i nu«i d­ìng c¬ thÓ

Generate time = 0.12951517105103 s. Memory usage = 1.93 MB