Tiết 53: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầmLỚP
6A6
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ TÂN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Câu 1: Trình bày cơ quan sinh dưỡng và cơ
quan sinh sản của cây hạt kín?
Trả lời: Cơ quan sinh dưỡng gồm rễ thân lá
đã có mạch dẫn
Cơ quan sinh sản là hoa quả hạt, hoa có nhị
và nhụy


Câu 2:So sánh giữa cây hạt kín và cây hạt
trần ?
Trả lời:
Giống nhau: đều có rễ thân lá và có mạch
dẫn
Khác nhau: Cơ quan sinh sản của cây hạt
kín là hoa, của cây hạt trần là nón
Hạt của cây hạt kín nằm trong quả, còn của
cây hạt trần nằm trên lá noãn còn hở


TIẾT: 53
I. Cây một lá mầm và cây hai lá
I. Cây một lá mầm và cây hai lá
mầm
mầm


KIỂU RỄ
RỄ CỌC
RỄ CHÙM


GÂN LÁ
HÌNH MẠNG SONG SONG
HÌNH CUNG


SỐ LÁ MẦM CỦA PHÔI TRONG HẠT
HAI LÁ MẦM
MỘT LÁ MẦM

Generate time = 0.033679008483887 s. Memory usage = 1.93 MB