7 Bai 25 Phong trao Tay Son


líp 7
Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lª
§¬n vÞ:
Tr­êng THCS V¨n CÈm

Kiểm tra bài cũ
Tại sao Bình Định là trung tâm của các cuộc khởi nghĩa ở Đàng Trong
nửa sau thế kỉ XVIII ?
A. Bình Định là vùng đất thượng võ.
B. Địa thế hiểm trở là nơi trung chuyển giữa cao nguyên và đồng bằng.
C. Đời sống nhân dân ngột ngạt hơn các địa phương khác.
D. Cả A, B và C

Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ
thành Quy Nhơn
- Năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ phía
Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
TL
PXuân
Quy Nhơn
Gia Định
Phú Yên
II Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
Trước tình thế này quân Tây Sơn đặt ra
kế hoạch gì ?
- Tập trung lực lượng tiêu diệt quân Trịnh
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu
diệt chúa Nguyễn.
- Chia đôi lực lượng tiêu diệt cả hai cùng
lúc.

Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ
thành Quy Nhơn
- Năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ phía
Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
TL
PXuân
Quy Nhơn
Gia Định
Phú Yên
II Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu
diệt chúa Nguyễn.
- Năm 1777 chính quyền họ Nguyễn lật đổ.
2. Chiến thắng Rạch Gầm Xoài mút
a, Nguyên nhân
- Quân Xiêm muốn chiếm đất Gia Định và
thôn tính chân Lạp
- Nguyễn ánh cầu cứu vua Xiêm

Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ
thành Quy Nhơn
- Năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ phía
Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
II Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu
diệt chúa Nguyễn.
- Năm 1777 chính quyền họ Nguyễn lật đổ.
2. Chiến thắng Rạch Gầm Xoài mút
a, Nguyên nhân
- Quân Xiêm muốn chiếm đất Gia Định và
thôn tính chân Lạp
- Nguyễn ánh cầu cứu vua Xiêm
Kế hoạch của Vua Xiêm:
Thuỷ quân cùng mấy trăm chiến thuyền
do hai cháu ta thống lĩnh đổ bộ lên Kiên Giang,
còn quân bộ ta uỷ thác cho Lục Côn và Sa Uyển
luồn qua chân Lạp từ phía Bắc đánh xuống.
Ta quy hẹn lấy đất Cần Thơ làm nơi hội quân.
Không đánh thành ngay mà đánh từ từ, đánh
đến đâu đào hào đắp luỹ để vừa đánh ăn chắc,
vừa đánh nhanh giải quyết nhanh. Lấy chiêu
bài Phò Nguyễn diệt Tây Sơn

-Trích kể chuyện bốn nghìn năm giữ nước
-Nhà xuất bản QĐ

Bài 25: Phong trào tây Sơn
1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn
- Tháng 09 năm 1973 nghĩa quân hạ thủ
thành Quy Nhơn
- Năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ phía
Bắc Quảng Nam đến phía nam Bình Thuận
TL
PXuân
Quy Nhơn
Gia Định
R

c
h

G

m

X
o
à
i

m
ú
t

Phú Yên
Cần Thơ
II Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và
đánh tan quân xâm lược Xiêm
- Hoà quân Trịnh, tập trung lực lượng tiêu
diệt chúa Nguyễn.
- Năm 1777 chính quyền họ Nguyễn lật đổ.
2. Chiến thắng Rạch Gầm Xoài mút
a, nguyên nhân
- Quân Xiêm muốn chiếm đất Gia Định và
thôn tính chân Lạp
- Nguyễn ánh cầu cứu vua Xiêm

-Giữa 1784 quân Xiêm kéo vào nước ta
- Tháng 1 năm 1785 chọn Rạch Gầm
Xoài mút làm trận địa thuỷ chiến

Generate time = 0.24587392807007 s. Memory usage = 1.93 MB