Dia 8 Bai 33 Dac Diem song ngoi Viet nam

TiÕt 39 - Bµi 33: §Æc ®iÓm s«ng ngßi ViÖt Nam


Tiết 39 - Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
1- Đặc điểm chung
a/ Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng
khắp trong cả nước
b/ Sông ngòi chảy theo hai hướng chính:
tây bắc- đông nam và vòng cung
- Có 2360 con sông ( dài trên 10 km)
- Chủ yếu sông nhỏ và ngắn (93%)
-
Hướng tây bắc- đông nam: S.Hồng, S. Đà,
S. Tiền, ...
- Hướng vòng cung: S. Gâm, S. Cầu, S. Lô...
Vì sao nước ta có rất
nhiều sông suối và
phần lớn là sông nhỏ,
ngắn và dốc
Xác định trên H-33.1
một số sông chảy
theo hai hướng trên.
- Mùa lũ: lượng nước gấp 2-3 lần lượng nư
ớc mùa cạn, chiếm 70-80% tổng lượng nước
cả năm,
- Mùa cạn:ít nước,
c/ Sông ngòi có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn
Vì sao sông ngòi nư
ớc ta lại chảy theo
hai hướng chính đó?


Tiết 39 - Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
Phiếu thảo luận nhóm
Nhóm 1&3
Dựa và bảng 33.1: Mùa lũ trên các
lưu vực sông, cho biết:
-
Thời gian bắt đầu, thời gian kết
thúc và tháng lũ cao nhất trên từng
lưu vực sông.
- Mùa lũ trên các lưu vực sông
sông có trùng nhau không? Giải
thích vì sao có sự khác biệt đó?
1- Đặc điểm chung
Bảng: Mùa lũ trên các lưu vực sông.
Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Các
sông ở
Bắc Bộ
+ + ++ + + +
Các
sông ở
Trung
Bộ
+ + ++ +
Các
sông ở
Nam Bộ
+ + + ++ +
Ghi chú: tháng lũ: + ; tháng lũ cao nhất: ++
Phân tích những ảnh hưởng của
mùa lũ đến sản xuất và đời sống
của nhân dân?
Nhóm 2&4
Quang cảnh sau trận lũ
Đồng bằng phù sa Mùa lũ trên sông


Tiết 39 - Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
1- Đặc điểm chung
Nhóm 1&3:
Dựa và bảng 33.1: Mùa lũ trên các lưu vực sông, cho biết:
-
Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và tháng lũ cao nhất trên từng
lưu vực sông.
-Mùa lũ trên các lưu vực sông sông có trùng nhau không? Giải
thích vì sao có sự khác biệt đó?
nhóm 2&4:
Phân tích những ảnh hưởng của mùa lũ đến sản xuất và đời sống
của nhân dân?


Tiết 39 - Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
1- Đặc điểm chung
Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Các sông ở
Bắc Bộ
+ + ++ + + +
Các sông ở
Trung Bộ
+ + ++ +
Các sông ở
Nam Bộ
+ + + ++ +
Ghi chú: tháng lũ: + ; tháng lũ cao nhất: ++
Tiết 39 - Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
Bảng: Mùa lũ trên các lưu vực sông.

Generate time = 0.30546092987061 s. Memory usage = 1.93 MB