Dia 7 Bai 27 Thien nhien Chau phi


Kiểm tra bài cũ

Các môi trường địa lí.
-Môi trường đới nóng.
-Môi trường đới ôn hoà.
-Môi trường đới lạnh.
-Môi trường hoang mạc.
Môi trường vùng núi.
Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng
đến khí hậu của môi trường.
-Vị trí địa lí , địa hình.
-Kích thước và hình dạng.
-Biển và dòng biển.
-Sự vận động của các khối khí.
Kể tên các môi trường địa lí chính đã học? Những nhân tố tự nhiên nào
ảnh hưởng đến khí hậu của môi trường?D·y Drakensberg
Cao nguyªn Maroc
Bån ®Þa Okavango


3. Khí hậu
- Phần đất liền giữa hai chí tuyến
lớn hơn phần đất còn lại.
- Châu Phi là châu lục nóng.
- Châu Phi có lượng mưa ít.
Bài 27: Thiên nhiên Châu Phi
(Tiếp theo)
Phần đất có lượng mưa dưới
1000mm lớn hơn phần đất có lượng
mưa trên 1000mm.
- Châu Phi là lục địa khô.
Điền những cụm từ: (cao, ít, chí
tuyến, cận chí tuyến, chí tuyến lục
địa khô ) vào chỗ trống để làm rõ
nguyên nhân làm cho Châu Phi có
lượng mưa ít:
- ảnh hưởng của biển .
- Địa hình Châu Phi .
- Phần lớn lãnh thổ Châu Phi nằm
gần hai .
- Khối khí .
- áp cao .
ít
chí tuyến lục địa khô
chí tuyến
cao
cận chí tuyến


3. Khí hậu
- Châu Phi là châu lục nóng.
Bài 27: Thiên nhiên Châu Phi
(Tiếp theo)
- Châu Phi là lục địa khô.
Ghinê
Ven đường xích đạo
Ven đường xích đạo
Địa Trung Hải
Ven
biển
ấn độ
dương
Bồn địa
Nin thượng
- Lượng mưa Châu Phi phân bố
không đều.
- Nguyên nhân: + Dòng biển
- Dòng biển nóng mưa nhiều.
- Dòng biển lạnh mưa ít.
+ Gió.
+ Địa hình

Generate time = 0.039340972900391 s. Memory usage = 1.93 MB