Phan tich mot so ra thua so nguyen to


Bài15: Phân tích một số ra
thừa số nguyên tố
I/ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là Gì ?
Ví dụ: Viết số 300 dưới dạng một tích của nhiều thừa số lớn hơn 1 với mỗi
thừa số lại làm như vậy (nếu có thể)
300
6
50
32
2
25
5
5
5
300
3
100
10
10
2
52
5
300
3
100
4
25
5
2
2
H. 23
H. 25
H. 24
300 = 6.50 = 2.3.2.25 = 2.3.2.5.5 (H. 23)
hoặc 300 = 3.100 = 3.10.10 = 3.2.5.2.5 (H. 24)
hoặc 300 = 3.100 = 3.4.25 = 3.2.2.5.5 (H. 25)

Bài15: Phân tích một số ra
thừa số nguyên tố
Ví dụ: Viết số 300 dưới dạng một tích của nhiều thừa số lớn hơn 1 với mỗi
thừa số lại làm như vậy (nếu có thể)
300 = 6.50 = 2.3.2.25 = 2.3.2.5.5 (H. 23)
hoặc 300 = 3.100 = 3.10.10 = 3.2.5.2.5 (H. 24)
hoặc 300 = 3.100 = 3.4.25 = 3.2.2.5.5 (H. 25)
Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số
đó dưới dạng 1 tích các thừa số nguyên tố.
Chú ý:
a, Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là
chính số đó
b, Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố
I/ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là Gì ?

Bài15: Phân tích một số ra
thừa số nguyên tố
Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số
đó dưới dạng 1 tích các thừa số nguyên tố.
Chú ý:
a, Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố
là chính số đó
b, Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố
II/ Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Có thể phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc
300 2
150 2
75 3
25 5
5 5
1
300 = 2.2.3.5.5
300 = 2
2
.3. 5
2
Nhận xét: Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng
cách nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả
I/ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là Gì ?
5
300
3
100
10
10
2
52
ì ì
300 = 2
2
.3. 5
2
300 = 2.2.3.5.5

Bài15: Phân tích một số ra
thừa số nguyên tố
Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số
đó dưới dạng 1 tích các thừa số nguyên tố.
Chú ý:
a, Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố
là chính số đó
b, Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố
II/ Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Nhận xét: Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách
nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả
? Phân tích số 420
ra thừa số nguyên tố
420 2
210 2
105 3
35 5
7 7
1
420 = 2
2
.3.5.7
I/ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là Gì ?
quả

Bài15: Phân tích một số ra
thừa số nguyên tố
Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số
đó dưới dạng 1 tích các thừa số nguyên tố.
Chú ý:
a, Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố
là chính số đó
b, Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố
II/ Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài tập 125: Phân tích các số 60; 84; 285; 400 ra thừa số nguyên tố
60 2
30 2
15 3
5 5
1
84 2
42 2
21 3
7 7
1
285 3
95 5
19 19
1
400 2
200 2
100 2
50 2
25 5
5 5
1
60 = 2
2
. 3. 5 84 = 2
2
.3 .7 285 = 3. 5. 19
400 = 2
4
. 5
2
I/ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là Gì ?

Generate time = 0.098258018493652 s. Memory usage = 1.93 MB