Nội dung tư vấn HN cho học sinh THCS

t­ vÊn h­íng nghiÖp
t­ vÊn h­íng nghiÖp
cho häc sinh phæ
cho häc sinh phæ
th«ng
th«ng


I - Tư vấn chọn nghề (tư vấn hướng nghiệp)
I - Tư vấn chọn nghề (tư vấn hướng nghiệp)
1. Khái niệm
1. Khái niệm
Công tác hướng nghiệp
Công tác hướng nghiệp
gồm 3 bộ phận cấu
gồm 3 bộ phận cấu
thành: Định hướng nghề
thành: Định hướng nghề
nghiệp, tuyển chọn nghề
nghiệp, tuyển chọn nghề
nghiệp và tư vấn chọn
nghiệp và tư vấn chọn
nghề (hình thức tư vấn
nghề (hình thức tư vấn
này trong trường phổ
này trong trường phổ
thông được gọi là tư vấn
thông được gọi là tư vấn
hướng nghiệp).
hướng nghiệp).
Định
hướng
nghề
Tuyển
chọn
nghề
Tư vấn
hướng
nghiệp


1.1 Định hướng nghề nghiệp:
1.1 Định hướng nghề nghiệp:
Là việc xác định những nghề có thể tham gia, trong
Là việc xác định những nghề có thể tham gia, trong
đó có xếp thứ tự ưu tiên của sự lựa chọn.
đó có xếp thứ tự ưu tiên của sự lựa chọn.
1.2
1.2


Tư vấn chọn nghề (tư vấn hướng nghiệp):
Tư vấn chọn nghề (tư vấn hướng nghiệp):
Là khâu trung gian giữa khâu định hướng nghề
Là khâu trung gian giữa khâu định hướng nghề
nghiệp và tuyển chọn nghề. Thực chất của tư vấn
nghiệp và tuyển chọn nghề. Thực chất của tư vấn
chọn nghề là
chọn nghề là
cho những lời khuyên chọn nghề
cho những lời khuyên chọn nghề
đối
đối
với những ai muốn tìm cho mình một nghề yêu thích
với những ai muốn tìm cho mình một nghề yêu thích
để cống hiến tài năng và trí tuệ của mình, để có đư
để cống hiến tài năng và trí tuệ của mình, để có đư
ợc tiến bộ nghề nghiệp
ợc tiến bộ nghề nghiệp


Tư vấn chọn nghề cho học sinh phổ thông có hai
Tư vấn chọn nghề cho học sinh phổ thông có hai
hình thức:
hình thức:
Tư vấn sơ bộ:
Tư vấn sơ bộ:


Loại này đơn giản, các thầy cô giáo có thể thực hiện
Loại này đơn giản, các thầy cô giáo có thể thực hiện
trong trường phổ thông.
trong trường phổ thông.


đây, thầy giáo đóng vai trò nhà tư vấn cho các em
đây, thầy giáo đóng vai trò nhà tư vấn cho các em
một lời khuyên
một lời khuyên
nên học nghề gì và học ở đâu, nếu
nên học nghề gì và học ở đâu, nếu
học lên thì nên học trường nào.
học lên thì nên học trường nào.


Tư vấn chuyên sâu
Tư vấn chuyên sâu
:
:
Loại này phức tạp hơn vì việc tư vấn được tiến hành
Loại này phức tạp hơn vì việc tư vấn được tiến hành
trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính chính xác cao.
trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính chính xác cao.
Điều
Điều
kiện để có loại tư vấn chuyên sâu là:
kiện để có loại tư vấn chuyên sâu là:
- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có tay nghề cao.
- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có tay nghề cao.
- Sử dụng các phương pháp điều tra, đánh giá.
- Sử dụng các phương pháp điều tra, đánh giá.
- Sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật TVHN từ
- Sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật TVHN từ
đơn giản đến phức tạp.
đơn giản đến phức tạp.


1.3. Tuyển chọn nghề nghiệp:
1.3. Tuyển chọn nghề nghiệp:
Là công việc xác định sự phù hợp nghề của một người
Là công việc xác định sự phù hợp nghề của một người
cụ thể trước khi quyết định nhận hay không nhận họ
cụ thể trước khi quyết định nhận hay không nhận họ
vào làm việc ở nơi cần
vào làm việc ở nơi cần
nhân lực.
nhân lực.
2. Quy trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
2. Quy trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
Khi nhận được nguyện vọng tư vấn do học sinh đề
Khi nhận được nguyện vọng tư vấn do học sinh đề
đạt, cơ quan tư vấn có những việc sau:
đạt, cơ quan tư vấn có những việc sau:
- Nghiên cứu những thông tin về bản thân học sinh:
- Nghiên cứu những thông tin về bản thân học sinh:
+ Nguyện vọng, khuynh hướng nghề nghiệp
+ Nguyện vọng, khuynh hướng nghề nghiệp
+ Hồ sơ kết quả học tập, tu dưỡng của học sinh.
+ Hồ sơ kết quả học tập, tu dưỡng của học sinh.
+ Hoàn cảnh và truyền thống nghề nghiệp của gia đình.
+ Hoàn cảnh và truyền thống nghề nghiệp của gia đình.
+ Phỏng vấn học sinh về quyết định chọn nghề.
+ Phỏng vấn học sinh về quyết định chọn nghề.


-
-
Nghiên cứu những họa đồ nghề nghiệp tương ứng với
Nghiên cứu những họa đồ nghề nghiệp tương ứng với
nguyện vọng chọn nghề của học sinh.
nguyện vọng chọn nghề của học sinh.
- Nghiên cứu yêu cầu tuyển sinh của trường học (theo
- Nghiên cứu yêu cầu tuyển sinh của trường học (theo
nguyện vọng của học sinh) hoặc nhu cầu lao động ở
nguyện vọng của học sinh) hoặc nhu cầu lao động ở
địa phương.
địa phương.
- Tiến hành làm những trắc nghiệm để xác minh lại
- Tiến hành làm những trắc nghiệm để xác minh lại
những đặc điểm tâm lý và sinh lý cần thiết phải có.
những đặc điểm tâm lý và sinh lý cần thiết phải có.
- Đưa ra những lời khuyên chọn hướng đi, chọn trường
- Đưa ra những lời khuyên chọn hướng đi, chọn trường
hoặc chọn nghề phù hợp với học sinh.
hoặc chọn nghề phù hợp với học sinh.


3. Những lưu ý cho học sinh trong quá trình tư vấn hư
3. Những lưu ý cho học sinh trong quá trình tư vấn hư
ớng nghiệp
ớng nghiệp
a. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sai lầm
a. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sai lầm
trong lựa chọn hướng đi và chọn nghề
trong lựa chọn hướng đi và chọn nghề
b. Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp là yếu tố có ý
b. Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp là yếu tố có ý
nghĩa quan trọng đối với người lao động
nghĩa quan trọng đối với người lao động


ii. một số thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho
ii. một số thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho
giáo dục hướng nghiệp.
giáo dục hướng nghiệp.
Giáo dục hướng nghiệp và tư vấn chọn nghề cho học
Giáo dục hướng nghiệp và tư vấn chọn nghề cho học
sinh phổ thông muốn đạt được chất lượng cần phải có
sinh phổ thông muốn đạt được chất lượng cần phải có
những thiết bị dạy học, cơ sở vật chất tối thiểu.
những thiết bị dạy học, cơ sở vật chất tối thiểu.
Những thiết bị dạy học giúp cho công tác tư vấn có cơ
Những thiết bị dạy học giúp cho công tác tư vấn có cơ
sở xác định được các chỉ số tâm, sinh lí, xu hướng
sở xác định được các chỉ số tâm, sinh lí, xu hướng
nghề ...của học sinh dựa trên một số phép đo.
nghề ...của học sinh dựa trên một số phép đo.
Để dễ dàng vận chuyển các thiết bị đến các trường
Để dễ dàng vận chuyển các thiết bị đến các trường
học ở địa bàn tư vấn cho học sinh, các thiết bị được bố
học ở địa bàn tư vấn cho học sinh, các thiết bị được bố
trí vào 3 va ly được gọi là va ly hướng nghiệp .
trí vào 3 va ly được gọi là va ly hướng nghiệp .


1.
1.
Va ly số 1
Va ly số 1
:
:
Gồm các tài liệu về thông tin nghề, các
Gồm các tài liệu về thông tin nghề, các
họa đồ nghề, bộ test dùng trong Tư vấn hướng
họa đồ nghề, bộ test dùng trong Tư vấn hướng
nghiệp.
nghiệp.
1.1. Bộ test để kiểm tra một số đặc điểm tâm lý của
1.1. Bộ test để kiểm tra một số đặc điểm tâm lý của
học sinh
học sinh

Test tìm hiểu xu hướng nguyện vọng nghề của
Test tìm hiểu xu hướng nguyện vọng nghề của
Climôp.
Climôp.

Test kiểm tra trí tuệ của Raven.
Test kiểm tra trí tuệ của Raven.

Test kiểm tra tính tập trung chú ý.
Test kiểm tra tính tập trung chú ý.

Test kiểm tra trí nhớ.
Test kiểm tra trí nhớ.

Test kiểm tra trí tưởng tượng không gian.
Test kiểm tra trí tưởng tượng không gian.


1.2
1.2


Bộ test kiểm tra năng lực học tập của học sinh
Bộ test kiểm tra năng lực học tập của học sinh

Test kiểm tra năng lực học khoa học tự nhiên.
Test kiểm tra năng lực học khoa học tự nhiên.

Test kiểm tra năng lực học khoa học xã hội.
Test kiểm tra năng lực học khoa học xã hội.

Test kiểm tra năng lực học công nghệ
Test kiểm tra năng lực học công nghệ
1.3 Phần mềm tư vấn hướng học
1.3 Phần mềm tư vấn hướng học


(sử dụng các bộ test
(sử dụng các bộ test
trên và xử lý kết quả trên máy tính).
trên và xử lý kết quả trên máy tính).
1.4.
1.4.


Phiếu hướng nghiệp.
Phiếu hướng nghiệp.
+ Máy đo thời gian
+ Máy đo thời gian
cảm ứng cảm giác,
cảm ứng cảm giác,
vận động
vận động
+ Máy đo độ rung
+ Máy đo độ rung
tay
tay
+ Máy đo sức bền bỉ
+ Máy đo sức bền bỉ
dẻo dai cơ tĩnh
dẻo dai cơ tĩnh
2. Va ly số 2
2. Va ly số 2
:
:
Các thiết bị đo các chỉ số tâm sinh lý
Các thiết bị đo các chỉ số tâm sinh lý


3. Va ly số 3
3. Va ly số 3
:
:
Một số dụng cụ đo thể lực và sức khoẻ
Một số dụng cụ đo thể lực và sức khoẻ
+ Cân sức khoẻ (cân nặng và chiều cao)
+ Cân sức khoẻ (cân nặng và chiều cao)
+ Dụng cụ đo huyết áp
+ Dụng cụ đo huyết áp
+
+


ng nghe tim phổi
ng nghe tim phổi
+ Bộ kiểm tra các giác quan
+ Bộ kiểm tra các giác quan
+ Bảng kiểm tra thị lực, mù màu
+ Bảng kiểm tra thị lực, mù màu
4. Máy thu hình, đầu đọc đĩa, máy ảnh, máy vi
4. Máy thu hình, đầu đọc đĩa, máy ảnh, máy vi
tính
tính


(Để cài phần mềm TVHH thì cần có ít nhất 10 máy cho
(Để cài phần mềm TVHH thì cần có ít nhất 10 máy cho
1 phòng)
1 phòng)

Generate time = 0.067926168441772 s. Memory usage = 1.94 MB