Chien thang Chi Lang


Thiết kế và thực hiện: Nguyễn Đức Toàn giáo viên trường Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang - Hải Dương.

Thứ ba ngày 20 tháng 01 năm 2009
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ
Em hãy cho biết tình hình nước ta cuối thời Trần ?
Vua quan ăn chơi sa đoạ, bóc lột nhân dân tàn khốc.
Nhân dân cực khổ, căm giận nổi dậy đấu tranh. Giặc
ngoại xâm lăm le xâm lược nước ta.
Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược ?
Vì nhà Hồ không đoàn kết được toàn dân
để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào
quân đội nên đã thất bại.
Chúc mừng bạn !

§Òn thê vua Lª Th¸i Tæ (Lª Lîi) ë Hµ Néi.

Thø ba ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2009
LÞch sö
1. Nguyªn nh©n.
ChiÕn th¾ng Chi L¨ng.

x
·

X
u
©
n

T
h
¾
n
g

h
u
y
Ö
n

T
h
ä

X
u
©
n

t
Ø
n
h

T
h
a
n
h

H
o
¸

§«ng Quan

Thứ ba ngày 20 tháng 01 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng
1. Nguyên nhân.
- Nghĩa quân Lam Sơn bao vây thành Đông Quan,
nhà Minh cử hai đạo quân sang phá vây.


Thứ ba ngày 20 tháng 01 năm 2009
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng
1. Nguyên nhân.
- Nghĩa quân Lam Sơn bao vây thành Đông Quan,
nhà Minh cử hai đạo quân sang phá vây.
- ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở, khe sâu, đư
ờng nhỏ hẹp, rừng cây um tùm.
2. Diễn biến.

Qu©n Minh
Qu©n Lª Lîi
Qu©n ta mai phôc
N¬i LiÔu Th¨ng bÞ giÕt

Generate time = 0.081088066101074 s. Memory usage = 1.93 MB