giao an lop 5

Tuần 3
Thứ ngày tháng năm .
Tập đọc
Lòng dân
( Nguyễn Văn Xe)
I. Mục tiêu:
- Biết đọc ngắt giọng, phân biệt tên nhân vật,biết đọc diễn cảm đoạn kịch.
- Hiểu nội dung ý nghĩa đoạn kịch: Ca ngợi di Năm dũng cảm, mu trí trong cuộc đấu trí để
lừa giặc cứu cán bộ Cách mạng.
- GD học sinh yêu thích môn tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ.
III. Hoạt động dạy học:
1. ổ n định tổ chức : hát
2. Kiểm tra bài cũ : 2 em đọc lại bài.Sắc màu em yêu và trả lời câu hỏi.
3. Bài mới : a, Giới thiệu bài, ghi bảng.
b, Giảng bài mới.
* Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.
a. Luyện đọc:
- Giáo viên đọc mẫu đoạn trích.
- GV hớng dẫn học sinh đọc phân vai( nhân
vật).
- GV chia đoạn: 3 Đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến Dì Năm.
+ Đoạn 2: Tiếp đến lời lính.
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
b.Tìm hiẻu bài:
1.Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?
2. Dì Năm nghĩ ra cách gì để cứu cán bộ?
3. Chi tiết nào trong đoạn kịch làm cho em
thích nhất? Vì sao?
c. Hớng đẫn đọc diễn cảm.
- GV treo bảng phụ viết đoạn luyện đọc.
HD đọc trên bảng.
- GV gạch chân từ cần đọc nhấn.
- HS phân vai: 5 h/s đọc.
- GV cùng nhận xét.
- Học sinh theo dõi.
- HS nối tiếp nhau đọc theo đoạn.
- HS luyện đọc theo cặp đôi.
-1,2 em đọc toàn bài.
+ Bị bọn giặc rợt đuổi bắt chạy vào nhà Dì
Năm.
+ Đa vội chiếc áo cho chú thay Ngồi
xuống võng vờ ăn cơm làm nh chú là chồng
Dì.
+ HS phát biểu ý kiến.
- HS nối tiếp nhau nêu.
- HS theo dõi.
- HS gạch chân từ cần đọc nhấn.
- HS đọc cá nhân, cặp đôi.
- HS thi đọc diễn cảm trớc lớp.
- HS luyện đọc trớc lớp.
4. Củng cố dặn dò:
- GV củng cố bài nhận xét.
- Chuẩn bị bài sau.
Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Củng cố cách chuyển hỗn số thành phân số.
- Củng cố khả năng thực hiện các phép tính với các hỗn số, so sánh các hỗn số.
- GD học sinh lòng say mê học toán.
II. Các hoạt động dạy-học
A. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu cách chuyển hỗn số thành phân số.
- Giáo viên nhận xét cách chuyển.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Luyện tập.
Bài 1:- Nêu yêu cầu của bài
- Chuyển hỗn số thành phân số
- GV yêu cầu học sinh làm bài 2 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào
nháp
chữa bài trên bảng.
- GV nhận xét đa ra kết luận đúng.

5
13
5
3
2
=

8
75
8
3
9
=

9
49
9
4
5
=

10
127
10
7
12
=

Bài 2: Bài yêu cầu ta làm gì ?
- 2 học sinh nêu
- Để so sánh đợc các hỗn số thì em phải
làm nh thế nào ?
- Chuyển hỗn số thành phân số
học sinh nối tiếp nhau trả lời.
So sánh
10
9
3

10
9
2

10
9
3
>
10
9
2

10
39
>
10
29
- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 3
và trao bảng nhóm cho 3 nhóm
- Học sinh thảo luận nhóm và điền kết
quả vào bảng nhóm.
- Nêu cách so sánh hỗn số. Chữa và so sánh bài trên bảng.
Bài 3: Nêu yêu cầu của bài
- 1- 2 học sinh nêu
- GV yêu cầu học sinh làm bài - 4 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm
vào vở
- Chữa bài trên bảng.
- GV nhận xét kết quả
a)
6
17
b)
21
23
c) 14 d)
9
14
3. Củng cố- dặn dò:
- Nêu cách so sánh hỗn số.
- GV nhận xét tiết học -Về chuẩn bị bài
tiết sau.
Lịch sử
Cuộc phản công ở kinh thành huế
I. Mục tiêu:
- Thấy đợc cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và 1 số viên
quan yêu nớc đã tổ chức và mở rộng cho phong trào Cần Vơng.
- Trân trọng và tự hào về truyền thống yêu nớc, bất khuất của dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Lợc đồ kinh thành Huế 1885.
- Bản đồ Việt Nam.
III. Hoạt động dạy học:
1. Tổ chức: Hát.
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu những mong muốn của Nguyễn Trờng Tộ.
3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng.
b. Giảng bài mới.

* Hoạt động1: Làm việc cả lớp.
- GV trình bày 1 số nét chính về tình hình
nớc tấu triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp
hiệp ớc Pa- Tơ- Nốt.
- GV nêu nhiệm vụ của h/s.
1. Phân biệt đặc điểm khác nhau về chủ tr-
ơng của phái chủ chiến và phái chủ hoà
trong triều đình nhà Nguyễn.
2. Tôn Thất Thuyết đã làm gì để chuẩn bị
chống Pháp?
3. Tờng thuật lại cuộc phản công ở kinh
thành Huế.
* Hoạt động2: Làm việc theo nhóm.
- GV nêu lại câu hỏi cho các nhóm thảo
luận.

- GV nhấn mạnh, sửa chữa, nhận xét.
* Hoạt đọng3:Làm việc cả lớp.
- GV nhấn mạnh nội dung bài.
- GVđặt câu hỏi cho h/s vận dụng.
- HS theo dõi.
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
+ Phái chủ hoà chủ trơng hoà với Pháp.
+ Phái chủ chiến chủ trơng chống Pháp.
+ Tôn Thất Thuyết cho lập căn cứ kháng
chiến.
- Tờng thuật lại diễn biễn theo thời gian
hành động của Pháp, tiếp tục quyết tâm
chống Pháp của phái chủ chiến.
+ Điều này thể hiện lòng yêu nớc của 1bộ
phận quan trọng
+ Tôn Thất Thuyết quyết định đuổi vua
Hàm Nghi và dẫn đoàn tuỳ tùng lên núi
( Sử dụng bảm đồ)
- HS nêu lại nội dung cơ bản.
- HS liên hệ vào thực tế.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị bài sau.
Kỹ Thuật
Thêu dấu nhân(t1)
I. Mục tiêu:
- Nắm đợc quy trình cách thêu dấu nhân.
- Vận dụng vào thêu đúng, đẹp.
- Rèn luyện tính cẩn thận và khéo léo.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẵu thêu dấu nhân. Dụng cụ, vật dụng.
III. Hoạt động dạy học:
1. Tổ chức: Hát.
2. Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị của h/s.
3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng.
b. Giảng bài mới.
* Hoạt động1: Hớng dẫn đánh dấu nhân
trên vải.
- GV vừa làm mẫu vừa hớng dẫn .
- Dùng chỉ đánh dấu 4 điểm trên vải, dùng
thớc kẻ 2 đờng song song theo chiều dài
miếng vải khoảng 5 cm, chia k/c dấu nhân.
- GV cho h/s thực hành ngay tại lớp.
* Hoạt động2: Cách thêu.
- GV vừa thêu vừa hớng dẫn lần 1.
- GV hớng dẫn tỉ mỉ từng bớc một,
- Cho h/s thực hành thêu ngy tại lớp.
- GV quan sát đôn đốc.
- HS theo dõi.
- Một vài rm nêu cách cạch dấu trên vải.
- HS thực hành đánh dấu trên vải.
- HS quan sát, nêu lai cách thêu.
- Cả lớp thực hành theo tổ nhóm.
4. Củng cố dặn dò:
- GV củng cố bài, nhận xét.
- Chuẩn bị bài sau.
Thứ ngày . tháng . năm .
Tập làm văn
Luyện tập tả cảnh
I. mục tiêu:
- Phân tích bài văn ma rào, hiểu thêm về cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài
văn tả cảnh.
- Biết chuyển những điều đã quan sát đựoc về một cơn ma rào thành dàn ý, biết trình bày
dàn ý rõ ràng tự nhiên.
- GD học sinh lòng yêu thích môn văn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giấy khổ to, bút dạ, dàn bài mẫu.
III. Hoạt động dạy học:
1. Tổ chức : Hát
2. Kiểm tra bài cũ : - Nêu dàn bài của bài văn tả cảnh.
- GV nhận xét đánh giá.
3. Bài mới. a, Giới thiệu bài, ghi bảng.
b, Giảng bài.
* Hớng dẫn luyện tập
Bài 1: HS trao đổi cặp đôi.
- GV cùng học sinh nhận xét chốt lại lời giải
đúng.
+ Những dấu hiệu nào báo hiệu cơn ma sắp
đến?.
- HS đọc yêu cầu bài tập, lớp theo dõi sgk.
- Trao đổi cặp đôi các câu hỏi.
- HS phát biểu ý kiến.
+ Mây: nặng, đặc xịt, lổn ngổn .
+ Gió: Phối giật đổi mát lạnh
+ Những từ ngữ tả tiếng ma từ lúc bắt đầu
đến lúc kết thúc?
+ Những từ ngữ tả cây cối, con vật, bầu trời
bằng những giác quan nào?.
- GV nhấn mạnh củng cố lại bài.
Bài2: Học sinh làm bài cá nhân.
- GV phát giấy và vêu câu hỏi
.
- GV theo dõi đôn đốc, sửa chữa, nhận xét
đánh giá.
+ Tiếng ma lúc đầu lẹt đẹt
+ Hạt ma: Những giọt nớc lăn
+ Trong ma: Lá đào, con gà
+ Mắt,tai, da,mũi.
- HS nhận phiếu và theo dỗi.
- HS làm bài vào phiếu.
- HS nối tiếp nhau trình bày bài làm của
mình.
- HS trao đổi vở cho nhau sửa chữa.
- HS sửa bài vào vở.
4. Củng cố- dặn dò.
- GV củng cố bìa, nhận xét.
- Giao bài về nhà.
Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về:
- Chuyển một số phân số thành phân số thập phân.
- Chuyển hỗn số thành phân số. Chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn
- GD học sinh lòng say mê môn toán.
II. Các hoạt động trên lớp
A. Kiểm tra bài cũ:
Chữa phần c, d bài số 2.
GV nhận xét củng cố lại.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Luyện tập.
Bài 1:
- Nêu yêu cầu của bài 1- 2 học sinh nêu
GV yêu cầu học sinh làm bài 4 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào vở
Chữa bài trên bảng.
GV nhận xét đa ra kết luận.

10
2
;
100
44
;
100
25
;
1000
46
Bài 2:
- Nêu yêu cầu của bài. 1-2 học sinh nêu
GV yêu cầu học sinh làm bài 1 vài học sinh nối tiếp nhau lên bảng làm
Cả lớp làm nháp
Chữa bài trên bảng
- GV nhận xét kết luận chung.

5
42
;
4
23
;
7
31
;
10
21
- Nêu cách chuyển hỗn số thành phân số 1 vài vnêu
Bài 3:
Bài yêu cầu ta làm gì? 1-2 học sinh nêu
1 m bằng bao nhiều dm? 1 m = 10 dm
1 dm bằng bao nhiều m?
1 dm =
10
1
m
3 dm bằng bao nhiều m?
3dm =
10
3
m
GV yêu cầu học sinh làm nhóm 3 Học sinh thảo luận nhóm và viết vào bảng
nhóm, đại diện các nhóm trình bày, học
sinh nhận xét so sánh kết quả.
Bài 4:
- Nêu đề bài 1-2 học sinh
- GV hớng dẫn học sinh làm mẫu
5m7dm = 5m +
mm
10
7
5
10
7
=
- Yêu cầu học sinh làm bài. - 3 học sinh lên bảng làm
Cả lớp làm vào vở
Chữa bài trên bảng
- GV nhận xét kết luận đúng.
mdmm
10
3
232
=
mcmm
100
37
4374
=
mcmm
100
53
1531
=
Bài 5:
- Đề bài yêu cầu ta làm gì ? - 1-2 học sinh nêu
Sợi dây dài bao nhiêu cm
327 cm
Sợi dây dài bao nhiêu dm
dm
10
7
32
Sợi dây dài bao nhiêu m
m
10
27
3
3. Củng cố- dặn dò:
- GV nhận xét tiết học chuẩn bị bài tiết
sau.
Khoa học
Cần làm gì để cả mẹ và bé đều khoẻ
I. Mục tiêu:
- Nêu những việc nên làm và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ và thai
nhi đều khoẻ.
- Xác định nhiệm vụ của ngời chồng và các thành viên khác trong gia đình.
- GD các em có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ, bảng nhóm.
III. Hoạt động dạy học:
1. Tổ chức : Hát
2. Kiểm tra bài cũ : - Cơ thể chúng ta đợc hình thành nh thế nào?
- GV nhận xét đánh giá.
3. Bài mới: a, Giới thiêu bài, ghi bảng.
b, Giảng bài mới.
a. Hoạt động 1: ( làm việc với sgk).
- GV nêu mục tiêu và cách tiến hành.
- GV giao nhiệm vụ.
+ Phụ nữ có thai nên và không nên làm điều
gì? Tại sao?
=> Gv kết luận:
b. Hoạt động 2: (thảo luận cả lớp)
- GV nêu mục tiêu và cách tiến hành.
+Mọi ngời trong gia đình cần làm gì để thể
hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ
có thai?
- GV kết luận chốt lại ý chính.
c. Hoạt động 3: Đóng vai.
- GV nêu mục tiêu và cách tiến hành.
- Yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi trong
sgk.
- GV đa ra câu hỏi cho học sinh thảo luận
các tình huống.
* Bài học trong sgk.
- HS theo dõi và quan sát trog sgk.
- HS quan sát hình 1,2,3 trong sgk và trả lời
câu hỏi.
- HS trao đổi cặp đôi.
- Một số em trình bày trớc lớp.
+ Ăn uống đầy đủ chất, đủ lợng, không dùng
các chất kích thích
+Tránh lao động nặng, tránh tiếp súc với
chất độc hại
+ Đi khám thai định kỳ 3 tháng một lần
- HS quan sát hình 5,6,7 nêu nội dung từng
hình.
- Cả lớp cùng thảo luận.
- Một vài em nêu ý kiến.
- HS theo dõi và thảo luận theo nhóm.
- HS trình diễn trớc lớp ( 1 nhóm) các nhóm
khác nhận xét, rút ra bài học về cách ứng xử
đối với phụ nữ có thai.
- Một số em nêu bài học.
4. Củng cố- dặn dò:
- Củng cố nội dung, nhận xét giờ.
- Giao bài về nhà.
Thể dục
Đội hình đội ngũ.Trò chơi: Bỏ khăn
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ đúng khẩu lệnh. Trò chơi Bỏ
khăn , chơi đúng luật hào hứng, nhiệt tình.
- GD học sinh năng tập luyện thể dục thể thao cho cơ thẻ khoẻ mạnh.
II. Điạ điểm- ph ơng tiện : Sân tập,còi, một chiếc khăn tay.
III. Nội dung và ph ơng pháp:
A. Phần mở đầu:
- GV phổ biến yêu cầu nhiệm vụ bài học,
chấn chỉnh đội ngũ, trang phục.
- Hớng dẫn khởi động.
B. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ:
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm
số, đứng nghiêm nghỉ,quay trai,phải,sau,
dãn hàng, dồn hàng.
+ GV điều khiển lớp tập.
+ GV nhận xét sửa chữa, biểu dơng một số
em tập tốt.
b. Trò chơi vận động: Bỏ khăn
- GV nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo
đội hình chơi và quy định chơi.
- GV quan sát động viên.
C. Phần kết thúc:
- Giáo vien nhận xét giờ.
- Giao bài về nhà.
- HS theo dõi.
- Hs chấn chỉnh trang phục.
- HS đứng vòng tròn vỗ tay, xoay các khớp
tay chân.
- HS theo dõi.
- HS tập dới sự điều khiển của GV.
.- HS chia tổ thi nhau tập.
- Cả lớp tập để củng cố.
- Một vài em chơi thử.
- Lớp chơi dới sự diều khiển của lớp trởng.
- HS chơI đến hết giờ.
- HS chạy vòng tròn th giãn.
Thứ ngày tháng năm .
Tập đọc
Lòng dân (tiết 2)
( Nguyễn Văn Xe)
I. Mục tiêu:
- Đọc dúng và ngắt giọng phân biệt lời nhân vật đúng ngữ điệu các câu.
- Hiểu nội dung ý nghĩa vở kịch. Ca ngợi mẹ con Dì Năm dũng cảm mu trí để lừa giặc, cứu
cán bộ Cách mạng.
- GD học sinh lòng biết ơn các vị anh hùng.
II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ, bảng phụ.
III. Hoạt động dạy học:
1. Tổ chức : Hát
2. Kiểm tra bài cũ : - Đọc bài lòng dân, trả lời câu hỏi.
3. Bài mới : a, Giới thiệu bài, ghi bảng.
b, Giảng bài:
* Hớng dẫn học sinh luyện đọc và tìm
hiểu bài.
a. Luỵên đọc:
- GV chia đoạn: 3 đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến cai quản lại.
+ Đoạn 2: Tiếp đến cha thấy.
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
- GV đọcdiễn cảm toàn bài.
b. Tìm hiểu bài.
1.An đã làm cho bọn giặc mừng hụt nh thế
nào?
- Một học sinh khá đọc, lớp theo dõi.
- HS quan sát tranh minh hoạ trong sách.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn (phần).
- HS lu ý đọc đúng các từ địa phơng ( tía,
mày, hổng, chi, nên..)
- HS luyện đọc theo cặp, cá nhân.
+ Cháu kêu bằng ba, chứ không phải tía.

Generate time = 0.11953282356262 s. Memory usage = 1.94 MB