ĐỊA LÍ 9 BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN

Bµi 28:
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn V¨n §ång
Tr­êng THCS Hång kú
Vùng Tây Nguyên
Vị trí địa lý
và giới hạn
lãnh thổ
Đặc điểm
dân cư xã hội
Điều kiện tự nhiên
và tài nguyên
thiên nhiên
Quan s¸t L­îc ®å c¸c vïng kinh tÕ ViÖt nam
SGK trang 21
X¸c ®iÞnh vïng T©y Nguyªn?
Dựa vào lược đồ hình 28.1 SGK Tr 102, hãy:
- Xác định các nước, các vùng tiếp giáp với vùng
tây nguyên.
- Vị trí địa lý của vùng có gì đặc biệt so với các
vùng mà em đã học. Hãy nêu ý nghĩa vị trí địa lý
của vùng.
I Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ
Tiết 30 Vùng Tây Nguyên ( tiết 1)

Tóm lại: Vùng Tây Nguyên
Tóm lại: Vùng Tây Nguyên


Kéo dài từ núi Ngọc linh đến cao nguyên Di Linh
Các mặt tiếp giáp:
+ Phía đông giáp DHNTB
+ Phía tây giáp Hạ Lào và đông bắc Campuchia
+ Phía nam giáp Đông Nam Bộ
Là vùng không giáp biển
I Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
I Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
Tiết 30 Vùng Tây Nguyên
Tiết 30 Vùng Tây Nguyên
quan sát Lược đồ tự nhiên vùng Tây nguyên
(SGK trang 102)
hoàn thành phiếu học tập sau:
II - Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Generate time = 0.21518206596375 s. Memory usage = 1.93 MB