Noi cac ve cau ghep bang quan he tu.


GIÁO AN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5
GIÁO AN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5

Thứ 5 ngày 21 tháng 2 năm 2008
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

I. Nhận xét:
Bài 1 : Gạch 1 gạch (/) phân cách giữa các vế câu
và gạch dưới ( _ )quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ
trong mỗi câu ghép sau ?
a) Vì con khỉ này rất nghòch nên các anh bảo vệ
thường phải cột dây.
b) Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu
ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
Thứ 5 ngày 21 tháng 2 năm 2008
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

a)Vì con khỉ này rất nghòch nên các anh
bảo vệ thường phải cột dây.
b) Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu
hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
NN
KQ
KQ
NN
Thứ 5 ngày 21 tháng 2 năm 2008
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1 :
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

Bài 2 : Tìm thêm những quan hệ từ hoặc cặp
quan hệ từ để nối các vế câu có quan hệ nguyên
nhân – kết quả.
 Một quan hệ từ : vì, bởi vì, nên, cho nên, nhờ,
do vậy,…
 Một cặp quan hệ từ : vì …nên…; bởi vì … nên…;
tại vì … cho nên… ;do… mà… ; nhờ … mà… ;…
Thứ 5 ngày 21 tháng 2 năm 2008
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

Generate time = 0.056272983551025 s. Memory usage = 1.93 MB