Nghị luận về một tư tưởng đạo líLàm văn tiết:
Nghị luận
về một tư tưởng,
đạo lí

1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý
ề bài: Anh (chị) hãy tr lời câu hỏi sau của nhà
thơ Tố H u:
Ôi ! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn
(Một khúc ca)

a. Tỡm hiu .
Hot ng nhúm
Nhóm 1,2
Câu th c a Tố
Hữu nêu lên vấn đề
gì?
Nhóm 3,4
Với học sinh, thanh niên ngày
nay, sống thế nào được coi là
sống đẹp? Để sống đẹp, con ngư
ời cần rèn luỵên những phẩm
chất nào?
Nhóm 5,6
Với đề bài trên, cần vận
dụng những thao tác lập
luận nào?
Nhóm 7,8
Bài viết này cần sử dụng các tư liệu
thuộc lĩnh vực nào trong cuộc sống
để làm dẫn chứng? Có thể nêu các
dẫn chứng trong văn học không? Vì
sao?

* Vấn đề nghị luận:
Lối sống đẹp
* Sống đẹp:
-
Sống có lí tưởng đúng đắn, cao cả, phù hợp với thời
đại, xác định vai trò, trách nhiệm của bản thân.
- Có đời sống tình cảm đúng mực, phong phú và hài
hoà.
- Có hành động đúng đắn.

* Để sống đẹp, con người cần rèn luyện những phẩm chất:
-
Chăm chỉ học tập, khiêm tốn học hỏi, biết nuôi dưỡng
những hoài bão, những ước mơ.
-
Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bao
dung, độ lượng, có tình thương yêu con người.
* Các thao tác lập luận cần sử dụng:
-
Giải thích.
-
Phân tích.
-
Chứng minh.
-
Bình luận.

Generate time = 0.039005041122437 s. Memory usage = 1.93 MB