GIAO AN SU 9 CA NAM

Giáo án Lịch sử 9
Ngày tháng năm 200
lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay
Liên xô và các nớc đông âu
Bài 1: Liên xô và các nớc đông âu từ năm 1945
đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX
A- Mục tiêu bài học:
Giúp học sinh nắm đợc:
- Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các
vết thơng chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật
chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
- Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nớc Đông Âu sau 1945:
Giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ
nhân dân, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Sự hình thành hệ thế XHCN thế giới.
- Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.
B- Chuẩn bị:
- Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài.
- Học sinh: Đọc trớc sách giáo khoa.
C- Tiến trình lên lớp:
- ổn định tổ chức.
- Giới thiệu bài mới
Giáo viên: cho HS khái quát chơng trình lịch sử 8 . Sau đó GV khái quát cho
HS nắm chơng trình Lịch sử 9 .
- Bài mới:
I- Liên Xô:
1- Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950):
? Sau chiến tranh thế giới 2 Liên Xô gặp phải
những khó khăn gì ? (Đứng trớc hoàn cảnh
nào ?)
? Cụ thể đó là gì ? (Gọi học sinh đọc phần
chữ nhỏ - Trang 3 SGK).
Giáo viên: Ngoài những khó khăn trên Liên
Xô còn phải đối phó với âm mu thù địch của
đế quốc.
Khó khăn: Gánh chịu tổn thất hết
sức nặng nề.
- Khó khăn đã ảnh hởng gì đến
kinh tế ?
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
1
Giáo án Lịch sử 9
- Giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới (14
nớc)
? Để khắc phục những khó khăn đó Đảng và
Nhà nớc Liên Xô đã làm gì ?
? Đợc thể hiện nh thế nào ? (thực hiện kế
hoạch 5 năm lần thứ )
? Với khí thế của ngời chiến thắng nhân dân
Liên Xô đã làm gì và thu đợc kết quả ra sao ?
Học sinh: Đọc phần chữ nhỏ - Trang 4 SGK.
? Ngoài thành tựu về kinh tế, nền khoa học
kỹ thuật Xô Viết có sự phát triển gì ?
? Thành công này có ý nghĩa nh thế nào ?
(Phá với thế độc quyền) tạo sức mạnh cho lực
lợng XHCN và lực lợng cách mạng thế giới.
- 1946 đề ra kế hoạch khối phục và
phát triển kinh tế đất nớc.
- Kết quả:
+ Hoàn thành kế hoạch 5 năm trớc
9 tháng.
+ Các chỉ tiêu cơ bản đều vợt mức.
- KHKT: 1949 chế tạo bom nguyên
tử.
2- Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (từ
năm 1950 đến đầu những năm 1970 của thế kỷ XX):
? Sau khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế
Liên Xô tiếp tục làm gì ? (Xây dựng cơ sở vật
chất - kỹ thuật của CNXH trong hoàn cảnh
khó khăn và trở ngại)
GV giải thích khái niệm cơ sở vật chất kĩ
thuật
Xác định nền sản xuất đại cơ khí với công
nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại và
khoa học - kỹ thuật tiên tiến.
?... Bằng biện pháp nào ? (Thực hiện các kế
hoạch ...)
? Phơng hớng của các kế hoạch này là gì ?
Tại sao phải u tiên phát triển công nghiệp
nặng ?
? Trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1950
đến đầu những năm 1970 Liên Xô đã đạt đợc
những thành tựu gì ?
? Em có nhận xét gì vê Liên Xô trong đầu
những năm 1970 ? (Đạt thế cân bằng chiến l-
ợc về sức mạnh quân sự nói chung và sức
- Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật
của chủ nghĩa xã hội.
- Công nghiệp: Ưu tiên phát triển
công nghiệp nặng.
- Nông nghiệp: Thâm canh.
- Đẩy mạnh khoa học, tăng cờng
quốc phòng.
* Kết quả: - Kinh tế : Liên Xô trở
thành cờng quốc công nghiệp.
- KHKT: 1957 phóng vệ tinh nhân
tạo. 1961 phóng tàu Phơng Đông
vòng quanh trái đất.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
2
Giáo án Lịch sử 9
mạnh về lực lợng hạt nhân nói riêng với Mĩ
và các nớc Phơng Tây).
Giáo viên: Bên cạnh những thành tựu đó Liên
Xô đã mắc phải những thiếu xót, sai lầm đó
là: Chủ quan, nóng vội, duy trì nhà nớc bao
cấp về kinh tế.
? Sau chiến tranh Liên Xô đã có những chính
sách về đối ngoại nh thế nào ?
? ý nghĩa của các thành tựu Liên Xô đạt đ-
ợc ? (Uy tín chính trị và địa vị quốc tế của
Liên Xô đợc đề cao .Liên Xô trở thành chỗ
dựa cho hoà bình thế giới )
- Thực hiện chính sách hoà bình,
quan hệ hữu nghị với tất cả các n-
ớc.
* Củng cố: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến đầu những năm 1970 ?
* Dặn dò: Học bài cũ , soạn trớc phần 2 của bài học
D- Rút kinh nghiệm: .........................................................................
....................................................................................................................
....
.
Ngày tháng năm 200
Tuần 2:
Bài 1: Liên xô và các nớc đông âu từ năm 1945
đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (Tiếp)
Tiết 2: II- Đông âu:
A- Mục đích yêu cầu: Nh tiết 1.
B- Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài.
+ Lợc đồ các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu.
- Học sinh: Học + đọc bài mới.
C- Tiến trình lên lớp:
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra: Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thơng chiến
tranh ở Liên Xô đã diễn ra và đạt đợc kết quả nh thế nào ?
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
3
Giáo án Lịch sử 9
- Bài mới:
1- Sự ra đời của các n ớc dân chủ nhân dân Đông Âu:
? Các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu ra
đời trong hoàn cảnh nào ?
? Tại sao gọi là Nhà nớc dân chủ nhân
dân ? (Dân chủ nhân dân chỉ chế độ chính
trị, xã hội của các quốc gia theo chế độ
dân chủ, 2 giai cấp công nhân - nông dân
lãnh đạo đa đất nớc phát triển theo
CNXH).
? Sự ra đời của nớc Đức diễn ra khác với
7 nớc Đông Âu nh thế nào ?
(Học sinh: Thảo luận)
? Từ 1945-1949 các nớc Đông Âu đã làm
gì để hoàn thành những nhiệm vụ cách
mạng dân chủ nhân dân ?
? Sự thành lập các nớc dân chủ nhân dân
Đông Âu có ý nghĩa nh thế nào ? (Đánh
dấu XHCN vợt ra khỏi phạm vi 1 nớc, bắt
đầu hình thành 1 hệ thống trên thế giới).
- Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông
Âu truy kích quân Đức, nhân dân nổi
dậy khởi nghĩa vũ trang tiêu diệt Đức
giành chính quyền.
- 1944-1946: Thành lập Nhà nớc dân
chủ nhân dân (8 nớc).
- (Học sinh: Nhận biết trên bản đồ -
nhận xét).
- Xây dựng bộ máy chính quyền dân
chủ nhân dân.
- Cải cách ruộng đất.
- Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn.
- Thực hiện quyền tự do dân chủ.
2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950 đến đầu những năm
1970):
? Để Xây dựng CNXH nhân dân Đông
Âu đã tiến hành thực hiện những nhiệm
vụ chính nào ?
? Nhân dân các nớc Đông Âu vấp phải
những khó khăn ? (Là những nớc chậm
phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu,
các nớc đế quốc đang phá hoại: Kinh tế,
chính trị; phản động).
? Trong công cuộc Xây dựng CNXH nhân
dân Đông Âu đã đạt đợc những thành tựu
gì ?
* Nhiệm vụ
- Xóa bỏ bóc lột.
- Đa nông dân vào làm ăn tập thể.
- Tiến hành công nghiệp hóa.
- Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật
của CNXH.
* Thành tựu: Đầu những năm 1970
các nớc Đông Âu đã trở thành những
nớc công - nông nghiệp. Kinh tế - xã
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
4
Giáo án Lịch sử 9
? Em hãy nêu sự thay đổi ở một số nớc
dân chủ nhân dân mà em biết ?
? Cơ sở của sự hợp tác giữa Liên Xô và
các nớc Đông Âu là gì ? (Cùng mục tiêu.
Đặt dới sự lãnh đạo của Đảng - Mác).
? Sự hợp tác tơng trợ giữa Liên Xô và các
nớc Đông Âu đợc thể hiện nh thế nào ?
? Mục đích ra đời cảu SEV ?
? Trong thời gian họat động SEV đã đạt
đợc những thành tựu gì ?
(Học sinh thảo luận)
? Trớc tình hình căng thẳng của Mĩ và
khối NATO, Liên Xô và các nớc Đông
Âu đã làm gì ?
? Tổ chức này ra đời nhằm mục đích gì ?
GV liên hệ đến Việt Nam
hội thay đổi căn bản.
III . Sự hình thành hệ
thống xã hội chủ nghĩa
- 8/1/1949 Hội đồng tơng trợ kinh tế
(SEV) thành lập.
- Mục đích - tác dụng: Đẩy mạnh sự
hợp tác, giúp đỡ nhau, hình thành hệ
thống XHCN.
- 5/1955 thành lập tổ chức Hiệp ớc
Vácsava.
- Mục đích: Bảo vệ công cuộc xây
dựng CNXH, duy trì nền hòa bình của
châu Âu và thế giới.
* Củng cố: Giáo viên khái quát ý chính của 2 tiết học.
* Dặn dò: Học bài cũ , chuẩn bị trớc bài mới
D- Rút kinh nghiệm: .........................................................................
....................................................................................................................
....
.
Ngày tháng năm 200
Tuần 3:
Tiết 3 :
Bài 2: Liên xô và các nớc đông âu từ giữa những
năm 1970 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX
A- Mục tiêu bài học:
- Giúp học sinh nắm đợc những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã
của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nớc Đông Âu.
- Rèn cho học sinh kỹ năng phân tích, nhận định và so sánh các vấn đề lịch sử.
B- Chuẩn bị:
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
5
Giáo án Lịch sử 9
- Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài.
+ Hình 3 (SGK) + Lợc đồ các nớc SNG.
- Học sinh: Học + đọc bài trong sách giáo khoa.
C- Tiến trình lên lớp :
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra: Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội
đồng trơng trợ kinh tế trong những năm 1951-1973 ?
- Bài mới:
I- Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết:
? Năm 1973 thế giới có sự biến động gì ?
? Cuộc khủng hoảng này đã có ảnh hởng
gì ?
? Đứng trớc tình hình đó yêu cầu các quốc
gia phải làm gì ?
? Trớc bối cảnh đó tình hình Liên Xô nh thế
nào ?
? Tới đầu những năm 1980 tình hình mọi
mặt của Liên Xô ra sao ?
(Học sinh: Trả lời)
Giáo viên: Liên Xô lâm vào tình trạng Trì
trệ rồi khủng hoảng toàn diện .
? Trớc bối cảnh đó Đảng cộng sản đã (tiến
hành) làm gì ?
? Công cuộc cải tổ đã diễn ra nh thế nào ?
Kết quả ra sao ?
(Giáo viên: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu -
Hình3 - SGK).
Giáo viên: Gọi học sinh quan sát bản đồ và
đọc tên - chỉ vị trí của 11 quốc gia độc lập
(SNG).
? Vì sao CNXH ở Liên Xô bị sụp đổ (Xây
dựng mô hình cha phù hợp, chứa đựng nhiều
thiếu sót, sai lầm, chậm sửa đổi, khi sửa đổi
lại mắc sai lầm nghiêm trọng về đờng lối và
- 1973 khủng hoảng dầu mỏ.
- Khủng hoảng nhiều mặt.
- Phải tiến hành cải cách cho phù
hợp.
- Liên Xô không tiến hành cải tổ.
- Lâm vào khủng hoảng toàn diện.
- 3/1985 đề ra đờng lối cải tổ.
* Kết quả: Công cuộc cải tổ nhanh
chóng lâm vào tình trạng bị động,
đầy khó khăn:
- Đất nớc lún sâu vào khủng hoảng
và rối loại.
- 21/12/1991: 11 nớc cộng hòa
tuyên bố độc lập.
- 25/12/1991 Goóc-Ba-Chốp từ
chức, chế độ XHCN ở Liên Bang
Xô Viết tan rã.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
6
Giáo án Lịch sử 9
biện pháp. Họat động của các thế lực đế
quốc và lực lợng phản động trong nớc).
II- Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các n ớc Đông Âu:
? Sự khủng hoảng của XHCN ở các nớc
Đông Âu đã diễn ra nh thế nào ?
? Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu
diễn ra dới hình thức nào? (ở RuMaNi còn
xung đột vũ trang).

? Kết quả ra sao ?
? Sự sụp đổ của các nớc Đông Âu dẫn đến hệ
quả nghiêm trọng nh thế nào ?
? Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của
CNXH ở các nớc Đông Âu ? (Xây dựng
CNXH một cách rập khuôn không sát với
tình hình của nớc mình. Sai lầm của các nhà
lãnh đạo. Hoạt động chống phá của các thế
lực phản cách mạng).
Giáo viên: Đây là 1 thất bại nặng nề của
phong trào xây dựng XHCN trên thế giới nh-
ng có thể rút ra những kinh nghiệm để đổi
mới, tồn tại và phát triển sau này.
- Đầu những năm 1980 các nớc
Đông Âu khủng hoảng gay gắt.
- Cuối 1988 khủng hoảng lên tới
đỉnh cao ở Ba Lan và 1 loạt các nớc
khác.
* Hình thức:
- Đấu tranh chính trị (Đòi đa
nguyên, đa Đảng ...).
- Tiến hành bầu cử tự do.
- Kết quả: Các thế lực chống
XHCN giành đợc chính quyền.
- 28/6/1991 (SEV) ngừng họat
động.
- 1/7/1991 tổ chức hiệp ớc Vácsava
giải thể.
* Củng cố: Hãy kể một vài dẫn chứng về những thành tựu xây dựng CNXH ở
Đông Âu mà em biết ?
* Dặn dò: Học và đọc theo SGK., chuẩn bị trớc bài 3
D- Rút kinh nghiệm: .........................................................................
.........................................................................................................................
Ngày tháng năm 200
Chơng II
Các nớc á, phi, mỹ la tinh từ 1945 đến nay
Tiết 4:
Bài 3: quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân
tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
7
Giáo án Lịch sử 9
A- Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm đợc:
Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống
thuộc địa ở Châu á, châu Phi và Mĩ La Tinh. Những diễn biến chủ yếu, những thắng
lợi to lớn và khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nớc ở các nớc này. Rèn luyện kỹ
năng sử dụng bản đồ.
B- Chuẩn bị:
- Giáo viên: +Nghiên cứu soạn bài.
+ Bản đồ thế giới, châu á, Phi, Mỹ La Tinh.
- Học sinh: Học + đọc bài theo sách giáo khoa.
C- Tiến trình lên lớp :
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra: Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các n-
ớc Đông Âu đã diễn ra nh thế nào ?
- Bài mới:
I- Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX:
Giáo viên: Giới thiệu vị trí Châu á, Phi , Mĩ La tinh trên bản đồ.
? Đặc điểm chung của các nớc khu vực á ,
Phi , Mĩ La tinh là gì ? (khu vực đông dân ,
nguồn lao động dồi dào , tài nguyên phong
phú )
? Diễn biến phong trào đấu tranh giải
phóng dân tộc từ 1945 đến giữa những
năm 60 / XX ?
? Tiêu biểu là các nớc nào ? GV cho HS
xác định các mốc thời gian giành độc lập
của các nớc
Gọi học sinh nhận biết các nớc này trên
bản đồ.
? ý nghĩa của phong trào giải phóng dân
tộc giai đoạn này là gì ?
Giáo viên: 1967 hệ thống thuộc địa còn
chủ yếu ở Nam Châu Phi.
- Các nớc Châu á :
+ Đông Nam á : Inđônêxia
(17/08/1945),ViệtNam
(02/09/1945) ,Lào (12/10/1945)
+ Nam á : ấn Độ (1946 - 1950)
- Mĩ La tinh : 01/01/1959 cách mạng
Cu Ba giành thắng lợi.
- Châu Phi : Ai Cập (1952) , An giê
ri (1954 -1962) , 17 nớc Châu Phi
độc lập (1960) Năm Châu Phi.
- 1960 hệ thống thuộc địa về cơ bản
đã bị sụp đổ.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
8
Giáo án Lịch sử 9
II- Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ
XX:
Giáo viên: Sử dụng bản đồ giới thiệu vị trí Châu Phi.
? Đặc điểm nổi bật của phong trào giải
phóng dân tộc trong giai đoạn này là gì ?
Giáo viên: Hớng dẫn học sinh chỉ vị trí 3
nớc này trên bản đồ. Xác định mốc thời
gian giành đợc độc lập
? Các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Châu
Phi tan rã có ý nghĩa gì ?
- Nhân dân Ăng-Gô-La, Mô-Dăm-
Bích và Ghi-Nê-Bít-Xao lật đổ ách
thống trị của Bồ Đào Nha.
- Là thắng lợi quan trọng của phong
trào giải phóng dân tộc ở Châu phi.
III- Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX:
? Từ cuối những năm 70 chủ nghĩa thực dân
tồn tại dới hình thức nào ?
Giáo viên: Em hiểu chế độ phân biệt chủng tộc
nh thế nào ?
Chính Đảng của thiểu số ngời da trắng cần
quyền ở Nam Phi từ 1948 là đối xử dã man với
ngời da đen ở Nam Phi và các dân tộc ở Châu
á đến định c (ấn Độ). Nhà cầm quyền Nam
Phi ban bố trên 70 đạo luật phân biệt đối xử và
tớc bỏ quyền làm ngời của dân da đen và da
màu, quyền bóc lột của ngời da trắng đợc ghi
vào hiến pháp.
Giáo viên: Gọi học sinh chỉ 3 nớc trên bản đồ
Châu Phi.
? Sau nhiều năm đấu tranh bền bỉ ngời da đen
đã giành đợc thắng lợi gì ?
? Em có nhận xét gì về hệ thống thuộc địa của
chủ nghĩa đế quốc trong giai đoạn từ 1945 đến
giữa những năm 90 của thế kỷ XX ?
? Sau khi giành đợc độc lập nhân dân các nớc
này đã làm gì ?
Giáo viên: Nêu khái quát phong trào đấu tranh
của nhân dân Việt Nam qua 2 cuộc kháng
chiến.
- Chế độ phân biệt chủng tộc (A-
Pác-Thai) tập trung ở miền Nam
Châu Phi.
- Nhân dân đứng lên đấu tranh.
- Kết quả: Chính quyền của ngời
da đen đơc thành lập.
*Tóm lại: Từ 1945-1990 hệ
thống thuộc địa của chủ nghĩa
đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn.
- Nhân dân củng cố độc lập, xây
dựng và phát triển đất nớc.
Luyện tập: Gọi học sinh đọc câu hỏi và bài tập trang 14 - SGK.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
9
Giáo án Lịch sử 9
Giáo viên: Gợi ý cho học sinh qua các đặc điểm sau:
- Phong trào đã diễn ra với khí thế sôi nổi, mạnh mẽ từ Đông Nam á, Tây á tới
Mĩ La Tinh.
- Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia: Công nhân, nông dân, tiểu t sản, trí
thức, t sản dân tộc. Lực lợng chủ yếu là công nhân và nông dân.
- Giai cấp lãnh đạo: Công nhân và nông dân - T sản dân tộc (phụ thuộc lực lợng
so sánh giai cấp ở mỗi nớc).
- Hình thức đấu tranh: Biểu tình, bãi công, nổi dậy, . Đấu tranh giành chính
quyền: Trung Quốc, Việt Nam, An-Giê-Ri, Cu-Ba ...
* Củng cố: Giáo viên khái quát lại một số nét chính.
* Dặn dò: Học + Đọc bài mới theo sách giáo khoa.
Ngày tháng năm 200
Tiết 5:
Bài 4: Các nớc châu á
A- Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm đợc:
- Khái quát tình hình các nớc châu á sau chiến tranh thế giới thứ 2.
- Sự ra đời của các nớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
- Các giai đoạn phát triển của nớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ sau năm
1949 đến nay.
- Rèn cho học sinh kỹ năng tổng hợp, phân tích vấn đề, kỹ năng sử dụng bản đồ
thế giới và bản đồ Châu á.
B- Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài.
+ Bản đồ thế giới + Bản đồ châu á.
- Học sinh: Học + đọc theo sách giáo khoa.
C- Tiến trình lên lớp :
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng
dân tộc từ sau 1945 và một số sự kiện lịch sử qua mỗi giai đoạn ?
- Bài mới:
I- Tình hình chung:
Giáo viên: Giới thiệu vị trí châu á trên
- Đất rộng, đông dân, tài nguyên phong
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
10
Giáo án Lịch sử 9
bản đồ.
? Trớc 1945 tình hình châu á nh thế
nào ?
? Tại sao trớc 1945 nhân dân châu á lại
phải chịu sự nô dịch, bóc lột ?
? Sau 1945 châu á có sự thay đổi gì ?
GV sử dụng bản đồ cho HS khái quát
một số phong trào
? Từ nửa sau thế kỷ XX tình hình châu
á nh thế nào?Tại sao không ổn định ?
? Sau khi giành độc lập các nớc Châu á
phát triển kinh tế nh thế nào ?
? Sau khi giành độc lập ấn Độ đã có
những biện pháp gì để phát triển kinh tế
?
phú
- Trớc 1945: Chịu sự bóc lột, nô dịch
của đế quốc thực dân.
- Sau 1945: Phần lớn đều giành đợc độc
lập (Trung Quốc, ấn Độ ...).
- Tình hình không ổn định.
- Một số nớc tăng trởng về kinh tế:
Nhật, Hàn, Trung Quốc ...
- ấn Độ: Thực hiện các kế hoạch dài
hạn.
Hiện nay: Đang vơn lên hàng các cờng
quốc.
II- Trung Quốc:
1- Sự ra đời của n ớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:
? Cuộc chiến tranh cách mạng trong
những năm 1946-1949 có gì nổi bật ?
Giáo viên: Hớng dẫn học sinh khai thác
lợc đồ (Hình 6).
? Sự ra đời của Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa có ý nghĩa gì ?
Giáo viên: Đó là một đóng góp tích cực
vào phong trào giải phóng dân tộc trên
thế giới. Đánh một đòn thích đáng vào
chủ nghĩa đề quốc (Mĩ).
-1946-1949 nội chiến kéo dài.
+ Tởng thua chạy ra Đài Loan.
+ 01/10/1949 Cộng hòa nhân dân Trung
Hoa thành lập.
- ý nghĩa (SGK)
2- M ời năm xây dựng chế độ mới (1949-1959):
? Sau khi thành lập nhân dân Trung
Quốc thực hiện những nhiệm vụ gì ?
? Để tiến hành thực hiện nhiệm vụ đó
* Nhiệm vụ: Đa đất nớc thoát khỏi
nghèo nàn, lạc hậu. Phát triển kinh tế -
xã hội.
* Thực hiện: + Khôi phục kinh tế.
+ Thực hiện kế hoạch 5
năm.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
11
Giáo án Lịch sử 9
Trung Quốc đã làm gì ? (Khôi phục
kinh tế (1949-1952), thực hiện kế hoạch
5 năm lần 1 (1953-1957)).
? Những thành tựu của nhân dân Trung
Quốc sau khi thực hiện kế hoạch 5 năm
lần 1 ?
? Đối ngoại Trung Quốc đã thực hiện
chính sách gì ?
- Kết quả: Bộ mặt đất nớc thay đổi rõ
rệt.
- Thi hành chính sách củng cố hòa bình,
thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.
3- Đất n ớc trong thời kỳ biến động (1959-1978):
? Trong thời kỳ này tình hình Trung
Quốc nh thế nào ?
? Việc đề ra đờng lối 3 ngọn cờ hồng
nhằm mục đích gì ?
Giáo viên: Đờng lối chung: Dốc hết sức
lực vơn lên xây dựng CNXH nhiều,
nhanh, rẻ, tốt.
- Đại nhảy vọt: Toàn dân làm gang thép
để 15 năm = vợt Anh về sản lợng gang
thép và những sản phẩm công nghiệp
khác.
- Công xã nhân dân: Tổ chức liên hiệp
nhiều HTX nông nghiệp cao cấp ở nông
thôn về phơng diện kỹ thuật công xã
nhân dân sở hữu, thống nhất, quản lý
sản xuất điều hành lao động, phân phối
sản phẩm.
? Hãy nêu hậu quả của đờng lối này ?
? Để điều chỉnh nền kinh tế. Trung
Quốc tiếp tục thực hiện cuộc Đại cách
mạng văn hóa vô sản và đã tiếp tục
gây nên hậu quả gì ?
? Trung Quốc thực hiện chính sách đối
ngoại ?
- Biến động kéo dài.
- Thực hiện 3 ngọn cờ hồng .
- Hậu quả: Kinh tế giảm sút, nhân dân
điêu đứng.
- Thực hiện Đại cách mạng văn hóa
vô sản .
- Hậu quả: Đất nớc hỗn loạn, gây thảm
họa nghiêm trọng trong đời sống nhân
dân.
* Đối ngoại: Chống Liên Xô và Việt
Nam.
4- Công cuộc cải cách - mở cửa (1978 đến nay):
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
12
Giáo án Lịch sử 9
? Nội dung cơ bản của đờng lối mới do
TƯ Đảng Cộng sản TQ đề ra nhằm giải
quyết những nhiệm vụ gì ?
? Kết quả ?
Giáo viên: Hớng dẫn học sinh khai thác
(Hình 7 - SGK).
? Tình hình đối ngoại của Trung Quốc?
Bình thờng hóa với Liên Xô, Việt Nam,
Mông Cổ ... mở rộng quan hệ hợp tác.
- 12/1978 thực hiện đớng lối cải cách-
mở cửa.
- Kết quả: Thu đợc nhiều thành tựu to
lớn.
- Đối ngoại: Thu nhiều kết quả.
Bài tập:
1- Gọi học sinh đọc câu hỏi.
Gợi ý: - Từ 1978 đến nay công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đạt những
thành tựu: Cụ thể (SGK).
2- ý nghĩa của những thành tựu đó.
Giáo viên: Vì sao d luận thế giới đánh giá cao sự phát triển của Trung Quốc
hơn 20 năm qua ? (Tốc độ phát triển của 1 nớc đất rộng, ngời đông).
? Sử dụng kênh hình: Các em biết gì về thành phố Thợng Hải (Trung tâm kinh
tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật hàng đầu của Trung Quốc).
* Củng cố: Giáo viên tóm tắt nét nổi bật của Trung Quốc từ 1945 đến nay ?
* Dặn dò: Học và đọc bài theo SGK, chuẩn bị bài mới
D- Rút kinh nghiệm: .........................................................................
....................................................................................................................
....
.
Ngày tháng năm 200
Tiết 6:
Bài 5: Các nớc đông nam á
A- Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm đợc:
- Tình hình Đông Nam á trớc và sau 1945.
- Sự ra đời của Hiệp hội các nớc Đông Nam á - ASEAN và vai trò của nó đối
với sự phát triển của các nớc trong khu vực.
- Rèn kỹ năng phân tích khái quát, tổng hợp sự kiện lịch sử và kỹ năng sử dụng
bản đồ cho học sinh.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
13
Giáo án Lịch sử 9
B- Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài.
+ Bản đồ Đông Nam á và bản đồ thế giới.
+ Một số tài liệu về các nớc Đông Nam á và ASEAN.
- Học sinh: Học + Đọc theo SGK.
C- Tiến trình lên lớp:
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra:
1/ Em hãy trình bày: Những nét nổi bật của Châu á từ sau 1945 đến nay ?
2/ Nêu những thành tựu của công cuộc cách mạng mở cửa của Trung Quốc (1978 đến
nay). Đáp án: 1/ Mục I,
- Bài mới:
I- Tình hình Đông Nam á tr ớc và sau 1945 :
GV sử dụng lợc đồ Đông Nam á Cho
HS khái quát về khu vực này
? Đông Nam á bao gồm bao nhiêu n-
ớc ? Là những nớc nào ? (11 nớc).
? Nêu những nét chủ yếu về các nớc
Đông Nam á trớc 1945 ?
? Sau 1945 tình hình Đông Nam á ra
sao ?
Học sinh: Lập niên biểu (Nhóm) các n-
ớc Đông Nam á (STT, tên nớc, ngày
độc lập, ). (1)
? Sau khi một số nớc giành độc lập, tình
hình khu vực này ra sao ?
? Trớc phong trào đấu tranh của nhân
dân, Mĩ, Anh đã phải trao trả độc lập ?
Học sinh: Lập niên biểu (1).
? Từ giữa những năm 1950 của thế kỷ
XX đờng lối đối ngoại của Đông Nam
á có gì thay đổi ? Nguyên nhân ?
Giáo viên: SEATO gồm 8 nớc, Pilíppin
và Thái Lan tham gia.
* Đông Nam á trớc 1945: Hầu hết đều
là thuộc địa của đế quốc (trừ Thái Lan).
* Sau chiến tranh thế giới hai: Các nớc
nhanh chóng giành chính quyền
(Inđônêsia, Việt Nam, Lào).
- Đế quốc xâm lợc trở lại, nhân dân
đứng lên chống xâm lợc.
- Mĩ, Anh trao trả độc lập cho Pilíppin,
Miến Điện, Ma Lai.
- Giữa những năm 1950 các nớc Đông
Nam á đều độc lập.
- Đông Nam á căng thẳng.
- 9/1954 Mĩ thành lập khối quân sự
Đông Nam á (SEATO) và gây chiến
tranh xâm lợc.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
14
Giáo án Lịch sử 9
- Inđônêsia và Miến Điện thi hành
chính sách trung lập.
? Mĩ thành lập khối SEATO nhằm mục
đích gì ?
* Mục đích: - Ngăn chặn XHCN.
- Đẩy lùi phong trào đấu
tranh giải phóng dân tộc.
II- Sự ra đời của tổ chức ASEAN:
Gv cho HS hoạt động theo nhóm
Nhóm chẵn
? Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn
cảnh ?


? Mục tiêu hoạt động của ASEAN là
gì ?
Nhóm lẻ
? Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ
ASEAN là gì ?
? Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN
nh thế nào ?
a- Hoàn cảnh thành lập:
- Do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
- 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nớc:
Inđônêxia, Thái Lan, Malayxia,
Philíppin, Sinhgapo.
b- Mục tiêu hoạt động:
- Hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá.
* Nguyên tắc: SGK
* Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN:
- Trớc 1979 là quan hệ Đối đầu .
- Cuối thập kỷ 80 là quan hệ Đối
thoại hợp tác cùng tồn tại, hoà bình và
phát triển.
III- Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10:
? Tổ chức ASEAN đã phát triển nh
thế nào ?
? Hoạt động chủ yếu hiện nay của
ASEAN là gì ?
- Tháng 1/1984 Brunây gia nhập ASEAN.
- 7/1995 Việt Nam.
- 9/1997 Lào và Myanma.
- 4/1999 Căm phu chia.
- Hiện nay ASEAN có 10 nớc.
* Hoạt động:
- Hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam á
hoà bình, ổn định phát triển phồn vinh.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
15
Giáo án Lịch sử 9
? Những hoạt động của ASEAN
trong thập kỷ 90 có những nét gì
mới ?
Giáo viên: Hớng dẫn học sinh xem
Hình 11 Thể hiện sự hợp tác hữu
nghị, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
- 1992 khu vực mậu dịch chung Đông
Nam á ra đời.
- 1994 , Lập diễn đàn ARF
- Lịch sử Đông Nam á bớc sang thời kỳ
mới.
* Luyện tập: Nêu những biến đổi của các nớc Đông Nam á ? biến đổi nào là
quan trọng nhất ?
Giáo viên: Gợi ý.
- Các nớc Đông Nam á đều độc lập.
- Ra sức xây dựng nền kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu (Sinhgapo).
- 1999 ASEAN giúp đỡ nhau phát triển, xây dựng Đông Nam á hùng mạnh.
* Củng cố: Trình bày về sự ra đời, mục đích hoạt động và quan hệ của ASEAN
với Việt Nam ?
* Dặn dò: Học + đọc theo sách giáo khoa, su tầm tài liệu về các nớc Châu Phi
D- Rút kinh nghiệm: .........................................................................
....................................................................................................................
....
.
Ngày tháng năm 200
Tuần 7:
Tiết 7:
Bài 6: Các nớc châu phi
A- Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm đợc:
- Tình hình chung của các nớc châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai: cuộc
đấu tranh giành độc lập và sự phát triển kinh tế - xã hội của các nớc châu Phi.
- Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi.
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng lợc đồ châu Phi.
B- Chuẩn bị:
- Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài + lợc đồ châu Phi.
- Học sinh: Học + Đọc theo sách giáo khoa.
C- Tiến trình lên lớp:
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
16
Giáo án Lịch sử 9
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra: Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ
chức ASEAN ?
- Bài mới:
I- Tình hình chung:
Giáo viên: Giới thiệu khái quát về các
nớc Châu phi trên lợc đồ.
? Đặc đỉêm chính trị của các nớc Châu
Phi trớc chiến tranh là gì ?
Trớc chiến tranh hầu hết các nớc châu
Phi đều là thuộc địa của đế quốc thực
dân.
HS thảo luận nhóm
Phiếu học tập 1
? Hãy nêu diễn biến của phong trào giải
phóng dân tộc ở Châu Phi ?
? Tại sao phong trào nổ ra sớm nhất lại
ở Bắc Phi ? (Nơi có trình độ phát triển
cao hơn các vùng khác).
? Tại sao nói sau chiến tranh thế giới
thứ 2 Châu Phi là Lục địa mới trỗi
dậy
? Kết quả của phong trào giải phóng
dân tộc ở Châu phi ?
Phiếu học tập 2
? Sau khi giành đợc độc lập các nớc
châu Phi tiếp tục làm gì ? kết quả ?
? Bên cạnh những khó khăn đó nhân
dân châu phi còn gặp phải những khó
khăn gì ?
(? Nguyên nhân nào dẫn đến những khó
khăn đó ? (Tàn phá của chiến tranh,
bệnh dịch, chi phí cho vũ khí, nhu cầu
quân sự ...).
? Những năm gần đây với sự giúp đỡ
của Quốc tế, các nớc châu Phi đã có
những giải pháp gì để khắc phục những
Giáo viên: Châu Phi đứng thứ 3 thế giới
về diện tích, đứng thứ 4 thế giới về dân
số.
- Có tài nguyên phong phú.
- Sau chiến tranh 1945 phong trào đấu
tranh chống chủ nghĩa thực dân diễn ra
sôi nổi.
- Bắc Phi : + 7/1952 Binh biến ở Ai
Cập thành lập nớc Cộng hoà Ai Cập
18/6/1953.
+ 1954-1962 nhân dân Angiêri đấu
tranh vũ trang chống Pháp giành độc
lập.
+ 1960 có 17 nớc giành độc lập.
- Hệ thống thuộc địa lần lợt tan rã, ra
đời các quốc gia độc lập.
- Các nớc: Xây dựng đất nớc phát triển
kinh tế - xã hội thu nhiều thành tích.
* Khó khăn: Đói nghèo, lạc hậu xung
đột nội chiến, nợ nần, bệnh tật ...
Giáo viên: 1/4 dân số đói kinh niên.
32/57 quốc gia nghèo nhất thế giới. Tỷ
lệ tăng dân số, ngời mũ chữ cao nhất thế
giới.
- Các liên minh khu vực thành lập nh tổ
chức thống nhất châu Phi (AU).
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
17
Giáo án Lịch sử 9
khó khăn đó ?
? Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh
của nhân dân châu Phi xoá đói giảm
nghèo ?
Sau khi giành độc lập (Gian khổ hơn
cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do).
II- Cộng hoà Nam Phi:
Giáo viên: Giới thiệu vị trí của Nam Phi
trên lợc đồ.
? Em hãy giới thiệu một số nét về Cộng
hoà Nam Phi ?
Vị trí , dân số , đặc điểm dân c
? Nguyên nhân của cuộc đấu tranh này
là gì ?
Giáo viên: Kể tên một số đạo luật.
? Trớc những đạo luật đó ngời da đen và
da màu phải sống ra sao ?
? Nhân dân đã hành động nh thế nào ?
? Kết quả ?
? Em có nhận xét gì về tinh thần đấu
tranh của ngời dân da đen (Đấu tranh
bất khuất, quả cảm).
? Sau khi giành đợc tự do nhân dân
Nam Phi đã làm gì ?
? Việc Nenxơnmanđêla trúng cử Tổng
thống có ý nghĩa gì ?
? Chính quyền mới của Nam Phi đã làm
gì để xây dựng đất nớc ?
? Việc đa ra chiến lợc này nhằm mục
đích gì ? Kết quả ?
? Menxơnmanđêla có vai trò nh thế nào
trong phong trào chống chế độ Apácthai
1 . Khái quát
- 1662 là thuộc địa của Hà Lan.
- Đầu thế kỷ XIX là thuộc địa Anh.
- 1910 Liên bang Nam Phi thành lập.
- 1961 thành lập Cộng hoà Nam Phi.
2. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân
biệt chủng tộc
- Nguyên nhân : Bọn cầm quyền da
trắng thi hành chính sách phân biệt
chủng tộc cực kỳ tàn bạo.
- Diễn biến
+ Nhân dân bền bỉ đấu tranh đòi thủ
tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.
+ Năm 1993 chính quyền da trắng tuyên
bố xoá bỏ chế độ Apácthai.
+ Tháng 4/1994 tiến hành bầu cử.
+ Tháng 5/1994 Nenxơnmanđêla đã
trúng cử Tổng thống.
- ý nghĩa: Chế độ phân biệt chủng tộc
bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt sau hơn 3
thế kỷ tồn tại.
- Tháng 6/1996 chính quyền mới đa ra
chiến lợc kinh tế vĩ mô.
* Mục đích: Phát triển sản xuất, cải
thiện mức sống của ngời da đen, xoá bỏ
Chế độ Apácthai về kinh tế còn tồn
tại với ngời da đen.
* Kết quả: Nam Phi là nớc có thu nhập
trung bình trên thế giới.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
18
Giáo án Lịch sử 9
? (Ông là nhà hoạt động chính trị, là
lãnh tụ của ANC, là anh hùng chống
chế độ phân biệt chủng tộc).
Luyện tập: Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế - xã hội của các
nớc châu Phi sau 1945 ?
Giáo viên: Hớng dẫn để học sinh trả lời.
* Củng cố: Giáo viên khái quát ý chính.
* Dặn dò: Học + Tìm một số tranh ảnh về châu Phi + châu Mĩ.
D- Rút kinh nghiệm: .........................................................................
....................................................................................................................
....
.
Ngày tháng năm 200
Tuần 8:
Tiết 8:
Bài 7: Các nớc mĩ la tinh
A- Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm đợc:
- Những nét khái quát về tình hình Mĩ La Tinh.
- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cu-Ba và những thành tựu
mà nhân dân đã đạt đợc.
- Giáo dục tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào cách mạng của các nớc Mĩ
La Tinh.
- Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, tổng hợp, phân tích và so sánh (Đặc điểm của
Mĩ La Tinh với châu á và châu Phi).
B- Chuẩn bị:
- Giáo viên:
+ Nghiên cứu soạn bài.
+ Bản đồ phong trào giải phóng dân tộc của châu á, Phi, Mĩ La
Tinh.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
19
Giáo án Lịch sử 9
+ Lợc đồ khu vực Mĩ La Tinh.
- Học sinh: Học + Đọc bài theo sách giáo khoa.
C- Tiến trình lên lớp:
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra: Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh giải
phóng dân tộc ở châu Phi (1945 đến nay) ?
- Bài mới:
I- Những nét chung :
Giáo viên: Giới thiệu Mĩ La Tinh trên bản
đồ.
? Vì sao gọi là Mĩ La tinh ?
? Trớc chiến tranh thế giới thứ 2 đặc điểm
chính trị của Mĩ La tinh là gì ? GV giải
thích thuật ngữ sân sau
? Em có nhận xét gì về sự khác biệt giữa
tình hình châu á - Phi - Mĩ La Tinh ?
Giáo viên: Yêu cầu học sinh xác định
những nớc đã dành đợc độc lập trên lợc đồ.
? Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 tình hình
cách mạng Mĩ La Tinh phát triển nh thế nào
?
? Tại sao năm 1980 một cao trào cách
mạng bùng nổ ?
? Các phong trào đấu tranh này đã thu đợc
kết quả gì ?
Giáo viên: Yêu cầu học sinh xác định vị trí
2 nớc: Chi Lê và Nicaragoa trên bản đồ.
? Em hãy trình bày cụ thể những thay đổi
của cách mạng Chi Lê và Nicaragoa trong
thời gian này ?
? Trong công cuộc xây dựng và phát triển
đất nớc các nớc Mĩ La Tinh đã thu đợc
những thành tựu gì ?
? Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX tình
hình các nớc Mĩ La Tinh có sự biến đổi gì ?
Giáo viên: Hiện nay các nớc Mĩ La Tinh
- Từ những thập niên đầu thế kỷ
XIX nhiều nớc giành đợc độc lập.
Giáo viên: Các nớc Mĩ La Tinh trở
thành sân sau (Phụ thuộc hoàn toàn
vào Mĩ).
- Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2
cách mạng Mĩ La Tinh có nhiều
biến chuyển mạnh mẽ.
+ 1959: Mở đầu là cách mạng Cu-
Ba.
+ 1980: Một cao trào đấu tranh
bùng nổ.
+ Khởi nghĩa vụ trang: Bôlivia,
Nicaragoa.
- Kết quả: + Chính quyền độc tài ở
những nớc bị lật đổ.
+ Chính quyền dân chủ đợc thiết
lập.
* Thành tựu:
- Củng cố độc lập, chủ quyền.
- Dân chủ hoá chính trị.
- Cải cách kinh tế.
- Thành lập các tổ chức liên minh
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
20
Giáo án Lịch sử 9
đang tìm cách khắc phục và đi lên (Braxin
và Mêhicô).
khu vực.
II- Cu Ba - Hòn đảo anh hùng:
Giáo viên: Giới thiệu vị trí Cu-Ba trên lợc
đồ.
? Em biết gì về đất nớc Cu-Ba ?
? Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mĩ đã làm
gì để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân
dân Cu-Ba ?
? Trớc tình hình đó nhân dân Cu-Ba đã làm
gì ?
? Cuộc tấn công thất bại nhng nó có ý nghĩa
gì ? (Mở đầu phong trào đấu tranh vũ
trang).
? Em biết gì về lãnh tụ Phi đen ca xtơ rô ?
GV sử dụng hình 15
? Phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-Ba
tiếp tục diễn ra nh thế nào ?
? Phong trào đã thu đợc kết quả gì ?
? Sau khi cách mạng thắng lợi Chính phủ
Cu-Ba đã làm gì để xây dựng đất nớc ?
(Để thiết lập chế độ mới).
? Hiện nay Mĩ vẫn đang thực hiện âm mu gì
đối với Cu-Ba ? (Cấm vận, bao vây kinh
tế).
? Nhân dân Cu-Ba đã đạt đợc những thành
- Tháng 3/1952 Mĩ điều khiển
Batixta đảo chính thiết lập chế độ
độc tài quân sự.
- Nhân dân Cu Ba tiến hành đấu
tranh. Ngày 26/7/1953 tấn công trại
lính Môncađa thất bại.
- Tháng 11/1956 Phiđen và các
đồng chí kiên cờng chiến đấu.
- Cuối 1958 liên tiếp mở các cuộc
tấn công.
- 01/01/1959 chế độ độc tài Batixta
bị lật đổ Cách mạng thắng lợi.
- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã
hội
* Nhiệm vụ :
+ Cải cách ruộng đất.
+ Quốc hữu hoá các xí nghiệp của t
bản nớc ngoài.
+ Xây dựng chính quyền cách mạng
các cấp.
+ Tháng 4/1961 tiến lên CNXH.
* Thành tựu:
- Xây dựng công nghiệp cơ cấu hợp lí.
- Nông nghiệp đa dạng.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
21
Giáo án Lịch sử 9
tựu gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội ?
Giáo viên: Sau khi Liên Xô tan rã. Cu-Ba
trải qua thời kỳ đặc biệt khó khăn nhng
Chính phủ đã thực hiện cải cách điều chỉnh,
kinh tế vẫn tiếp tục đi lên.
- Văn hoá, giáo dục, y tế phát triển.
Luyện tập: Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La Tinh từ 1945
đến nay ?
Giáo viên: Hớng dẫn học sinh trả lời.
* Củng cố: Theo em tình hình cách mạng Mĩ La Tinh có gì khác với phong
trào cách mạng châu á và châu Phi ?
- Châu á: Hầu hết là thuộc địa, cuối thế kỷ XIX nhiều nớc châu á giành độc
lập.
- Châu Phi: Sau 1945 phong trào cách mạng bùng nổ phát triển không đều.
Hiện nay châu Phi nghèo nhất.
- Mĩ La Tinh: Đầu thế kỷ XIX giành độc lập, Mĩ Thống trị, kinh tế phát triển
hơn châu á, Phi.
* Dặn dò: Học theo sách giáo khoa , ôn tập để chuẩn bị kiểm tra
Ngày tháng năm 200
Tuần 9:
Tiết 9 : Kiểm tra viết: 1 tiết
A- Mục tiêu bài dạy:
Qua giờ kiểm tra nhằm đánh giá học sinh về môn lịch sử ở các bài đã học. Giúp
học sinh biết đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử.
Giáo dục học sinh ý thức tự giác làm bài, biết vận dụng kiến thức đã học vào
bài làm.
B- Chuẩn bị:
- Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài.
- Học sinh: Ôn tập + Bút.
C- Tiến trình lên lớp:
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh.
- Đề Bài
I- Phần trắc nghiệm:
Hãy khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
22
Giáo án Lịch sử 9
1- Đến nửa đầu thập kỷ 70, hai cờng quốc công nghiệp đừng đầu thế giới là:
a- Mỹ và Nhật Bản . b- Mĩ và Liên Xô.
c- Nhật bản và Liên Xô. d- Liên Xô và các nớc Tây Âu.
2- Kế hoạch khôi phục kinh tế (1946 - 1950) của Liên Xô đã thành trong thời
gian:
a- 5 năm. b- 4 năm 9 tháng.
c- 4 năm 3 tháng. d- 4 năm.
3- Liên Xô đã giúp chúng ta xây dựng công trình gì ?
a- Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim. b- Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.
c- Đờng dây 500 KV. d- Câu a và c đúng.
4- Đối với khối SEV Việt Nam là.
a- Quan sát viên. b-Thành viên chính thức.
c- Thành viên hởng quy chế đặc biệt. d- Không tham gia.
5- Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc tiêu biểu là nớc nào ?
a- Cộng hoà Nam Phi. b- Ai Cập.
c- Rô Đê Di a. d- Mô Dăm Bích.
6- Nớc nào là Con rồng ở Đông Nam á ?
a- Hồng Công. b- Sinhgapo. c- Đài Loan. d- Hàn Quốc.
II- Phần tự luận:
1- Nêu công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950) ở Liên Xô ?
2- Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ?
3- Khái quát cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam
Phi ?
Đáp án
I- Phần trắc nghiệm: (3 điểm).
Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm.
II- Phần tự luận: (7 điểm).
1- Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950) ở Liên Xô: (1,5
điểm).
- 1946 đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế đất nớc.
- Kết quả: + Hoàn thành kế hoạch 5 năm trớc 9 tháng.
+ Các chỉ tiêu cơ bản đều vợt mức.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
23
Giáo án Lịch sử 9
+ 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử.
2- Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của ASEAN: (1,5 điểm).
- Hoàn cảnh: Do yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
- Mục tiêu:
+ Xây dựng mối quan hệ hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa các nớc trong khu
vực.
+ Xây dựng cộng đồng Đông Nam á hùng mạnh trên cơ sở tự cờng.
+ Thiết lập khu vực hoà bình tự do tập trung ở Đông Nam á.
3- Nêu những nét chính về Cộng hoà Nam Phi. ý nghĩa thành lập Cộng hoà
Nam Phi.: (4 điểm).
3 điểm: - Đại đa số là ngời da đen.
- Năm 1662 là thuộc địa của Hà Lan.
- Đầu thế kỷ XIX là thuộc địa của Anh.
- Năm 1910 Liên bang Nam Phi thành lập.
- Năm 1961 thành lập Cộng hoà Nam Phi.
- Bọn cầm quyền da trắng thi hành chính sách phân biệt chủng tộc tàn
bạo Ngời da đen không có quyền tự do dân chủ.
- Nhân dân Nam Phi đấu tranh bền bỉ đòi thủ tiêu chế độ phân biệt
chủng tộc.
- Năm 1993 chính quyền da trắng tuyên bố xoá bỏ chế độ Apácthai.
- Tháng 4/1994 tiến hành bầu cử.
- Tháng 5/1994 Menxơnmanđêla trúng cử Tổng thống.
1 điểm: * ý nghĩa: Chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt sau
hơn 3 thế kỷ tồn tại.
* Củng cố: - Giáo viên khái quát ý chính của bài kiểm tra.
- Thu bài.
* Dăn dò: Tiếp tục ôn tập.
D- Rút kinh nghiệm: .........................................................................
....................................................................................................................
....
Ngày 13 tháng 10 năm 2008
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
24
Giáo án Lịch sử 9
Tiết 10: Chơng III Mĩ , Nhật Bản , Tây Âu từ năm 1945 đến
nay
Bài 8: Nớc Mĩ
A- Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm đợc:
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mĩ có bớc phát triển nhảy vọt, trong
hệ thống các nớc t bản.
- Trong thời kỳ này nớc Mĩ thực hiện chính sách đối nội phản động, đối ngoại
bành trớng với mu đồ bá chủ thế giới, nhng trong hơn nửa thế kỷ qua, Mĩ đã vấp phải
nhiều thất bại nặng nề.
- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện, kỹ năng sử dụng bản
đồ.
B- Chuẩn bị:
- Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài + Bản đồ thế giới.
- Học sinh: Học + Đọc trớc sách giáo khoa.
C- Tiến trình lên lớp :
- Kiểm tra bài cũ (5): Trình bày những nét chính về cách mạng Cu-Ba
(1945 đến nay) ?
- Bài mới:
I- Tình hình kinh tế n ớc Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai
(12 ):
Giáo viên: Giới thiệu nớc Mĩ trên bản
đồ.
Gọi học sinh đọc Mục 1.
? Em có nhận xét gì về nớc Mĩ sau
chiến tranh thế giới thứ 2 ?
? Em hãy nêu những thành tựu kinh tế
Mĩ sau chiến tranh ?
Giáo viên: Mĩ chiếm 50% tàu trên biển.
? Em có nhận xét gì kinh tế Mĩ trong
thế giới này ? (Trung tâm kinh tế toàn
thế giới).
? Vì sao Mĩ giàu lên nhanh chóng nh
vậy ?
? Vậy nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh
thế giới thứ hai có phát triển ổn định
* Sau chiến tranh thế giới thứ 2:
- Mĩ giàu mạnh nhất, chiếm u thế tuyệt
đối về mọi mặt:
* Thành tựu: SGK
* Nguyên nhân phát triển :
+ Không bị chiến tranh tàn phá.
+ Giàu tài nguyên.
Lê Anh Tuấn Tổ KHXH Trờng THCS Tân
Xuân
25

Generate time = 0.14951395988464 s. Memory usage = 2.01 MB