Tập đọc Con SẻLíp 4A Tr­êng TH Gia §«ng 1
Gi¸o viªn d¹y: NguyÔn Thuý Hµ

KiÓm tra bµi cò

Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2009
Tập đọc
Tiết 54 : Con sẻ
Theo Tuốc-ghê-nhép

Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2009
Tiết 54: Con sẻ
Theo Tuốc-ghê-nhép
Tập đọc
1) Từ: Sẻ non, lối đi, tuồng như,
lao xuống, miệng rít lên, lông
dựng ngược
2) Câu:
Bỗng từ trên cây cao gần đó,
một con sẻ già có bộ ức đen
nhánh lao xuống như hòn đá
rơi trước mõm con chó.
Luyện đọc


Trên đường đi, con chó đánh hơi thấy một
con sẻ non rơi từ trên tổ xuống. Con chó chậm
rãi lại gần.
Trên đường đi, con chó thấy gì?
Trên đường đi, con chó thấy gì?
Theo em, nó định làm gì?
Theo em, nó định làm gì?

Hình dáng của chú sẻ non được tác giả
miêu tả như thế nào?
- Con sÎ non mÐp vµng ãng, trªn ®Çu cã
mét nhóm l«ng t¬.

Generate time = 0.30998086929321 s. Memory usage = 1.92 MB