Gấp cắt dán ngôi nhà

Kế hoạch bài dạy
MÔN: THỦ CÔNG
Bài 23: CẮT, DÁN VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ
Tiết 1
I/ Mục Tiêu:
- Học sinh vận dụng được kiến thức đã học vào bài “Cắt, dán và trang
trí ngôi nhà”.
- Cắt, dán được ngôi nhà mà em yêu thích.
II/ Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bài mẫu một ngôi nhà có trang trí.
- Giấy các màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán.
- 1 tờ giấy trắng làm nền.
1. Chuẩn bị của học sinh
- Giấy thủ công nhiều màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, bút
màu (nếu có).
- 1 tờ giấy trắng làm nền.
- Vở thủ công.
III/ Các hoạ t đ ộng dạy và học :
1. Ổn định tổ chức: hát(2’)
1. Kiểm tra: (3’)
• Kiểm tra bài cũ: Nhận xét cách cắt, dán hàng rào đơn giản trong
vở bài tập của học sinh
• Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh
1. Bài mới:
Giới thiệu bài (1’): Hôm nay chúng ta sẽ học bài “Cắt, dán và trang trí
ngôi nhà”.
T
h
ời
Nội dung kiến thức
và kĩ năng cơ bản
Phương pháp
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gi
a
n
5’
4’
4’
I. Giáo viên hướng
dẫn học sinh quan
sát và nhận xét:
- Hình mẫu ngôi nhà
II. Giáo viên hướng
dẫn học sinh kẻ, cắt
ngôi nhà
1. Kẻ, cắt thân nhà:

2. Kẻ, cắt mái nhà:
Hoạ t đ ộng 1: Hướng dẫn
học sinh quan sát và
nhận xét
Giáo viên treo hình ngôi
nhà đặt câu hỏi:
- Ngôi nhà gồm những bộ
phận nào?
- Thân nhà là hình gì?
-Mái nhà là hình gì?
-Cửa ra vào là hình gì?
- Cửa sổ là hình gì?
Hoạ t đ ộng 2 : Giáo viên
thao tác mẫu
- Giáo viên yêu cầu học
sinh chọn giấy màu phù
hợp để cắt thân nhà. Lấy 1
tờ giấy màu kẻ lên mặt trái
tờ giấy hình chữ nhật cạnh
dài 8ô cạnh ngắn 5ô.Sau
đó cắt rời hình chữ nhật đó
khỏi tờ giấy màu.
- Hỏi học sinh lại cách kẻ,
cắt thân nhà
- Yêu cầu học sinh lấy 1 tờ
giấy màu khác kẻ lên mặt
Hoạ t đ ộng 1 :
- Học sinh quan sát hình
mẫu
- Học sinh trả lời: Ngôi
nhà gồm: thân nhà, mái
nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
- Thân nhà là hình chữ
nhật nhưng nhỏ hơn mái
nhà
- Mái nhà là hình chữ
nhật nhưng dát hai bên
- Cửa ra vào là hình chữ
nhật
- Cửa sổ là hình vuông
Hoạ t đ ộng 2:

- Học sinh chú ý nghe
giảng
- Học sinh nhắc lại
- Học sinh chú ý nghe
giảng
4’
1
0’
3.Kẻ,cắt cửa ra
vào,cửa sổ
III. Học sinh thực
hành
trái tờ giấy 1 hình chữ
nhật có cạnh dài 10ô cạnh
ngắn 3 ô và kẻ 2 đường
xiên 2 bên như hình vẽ.
Sau đó cắt rời mái nhà ra
- Hỏi lại cách kẻ và cắt
mái nhà
- Yêu cầu học sinh lấy 1 tờ
giấy màu khác kẻ lên mặt
trái tờ giấy hình chữ nhật
có cạnh dài 4ô cạnh ngắn
2ô và kẻ 1 hình vuông có
cạnh 2ô để làm cửa sổ.Sau
đó cắt cửa ra vào và cửa
sổ ra khỏi tờ giấy.
- Hỏi học sinh lại cách kẻ
và cắt cửa ra vào và cửa
sổ.
Hoạ t đ ộng 3 : học sinh
thực hành
- Cho học sinh thực hành
kẻ, cắt các bộ phận ngôi
nhà.
- Gọi 2 học sinh lên bảng
làm.
- Giáo viên kiểm tra lại bài
làm của học sinh. Nhận
xét và đánh giá
- Học sinh nhắc lại
- Học sinh chú ý nghe
giảng.
- Học sinh trả lời
Hoạ t đ ộng 3 :
- Học sinh thực hành kẻ,
cắt các bộ phận ngôi nhà
- 2 học sinh lên bảng làm
bài
IV/ Nhận xét, dặn dò: (2’)
Giáo viên nhận xét bài cắt các bộ phận ngôi nhà của học sinh.
Em nào chưa làm xong thì về nhà tiếp tục làm cho hoàn thành.
Tiết sau các em chuẩn bị giấy màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán và
mang theo bài cắt hôm nay để thực hành dán và trang trí ngôi nhà.

Generate time = 0.047893047332764 s. Memory usage = 1.93 MB