Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ


NHÓM 21
BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

II. PHƯƠNG TIỆN:

III. LƯU Ý SƯ PHẠM:

IV. NỘI DUNG:

V. CỦNG CỐ

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ

- Biết một số đạng biểu đồ thường dùng

- Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ
từ một bảng dữ liệu

- Biết cách thay đổi dạng biểu đồ thích hợp

II. PHƯƠNG TIỆN:

Phòng máy đảm bảo 2 HS / 1 máy,
máy chiếu projector ….

Học sinh có đầy đủ SGK

III. LƯU Ý SƯ PHẠM:

Chuẩn bị trước một số trang tính,
các biểu đồ thích hợp, 1 số câu hỏi

IV. NỘI DUNG:

HĐ1:Mục đích của việc sử dụng biểu đồTrình
bày cho học sinh xem các hình sau:
Năm học Nam Nữ Tổng cộng
2001-2002 8 4 12
2002-2003 8 5 13
2003-2004 9 6 15
2004-2005 6 6 12

BIỂU ĐỒ MINH HOẠ
Vẽ biểu đồ có mục đích gì?
Nhận xét câu trả lời của HS

Generate time = 0.075382947921753 s. Memory usage = 1.93 MB