Bài dạy GDQP-AN 11


TRƯỜNG THPT TH X QU NG TRỊ Ã Ả Ị
TỔ : THỂ DỤC - GDQP
Bài : GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN
AK VÀ SÚNG TRƯỜNG
CKC
Giáo viên : XN THI NĐỖ Ệ

MỤC TIÊU
- Nhận biết được súng tiểu liên AK và súng trường CKC;
biết tính năng, cấu tạo, nguyên lí chuyển động và nguyên
tắc tháo, lắp thông thường.
- Biết thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên
AK - CKC
- Biết yêu quý, giữ gìn, bảo quản và sử dụng an toàn vũ
khí được trang bò

II – CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
1. Cấu trúc nội dung
- Súng tiểu liên AK
- Súng trường CKC
- Quy tắc sử dụng và bảo quản súng
2. Nội dung trọng tâm : Súng tiểu liên AK và CKC
3. Phân bố thời gian
Tiết 1 : Súng tiểu liên AK
Tiết 2 : - Súng trường CKC
- Quy tắc sử dụng và bảo quản súng đạn

I – SÚNG TIỂU LIÊN AK
Mikhail Timofeevich
Kalashnikov
Súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm do
Mikhail Timofeevich Kalashnikov
người Liên bang Nga thiết kế
AK là hai chữ đầu của hai từ :
Avtomat , Kalashnikova

Súng tiểu liên AK có 2 loại :
AKM có gắn thêm bộ phận giảm nảy và
lẩy giảm tốc

AKMS laứ loaùi baựng gaỏp

AK 74U
AK 74

1.Tác dụng tính năng chiến đấu
- Súng trang bò cho từng người sử dụng, dùng hỏa lực để tiêu
diệt sinh lực đòch, súng có lê để đánh gần ( giáp lá cà )

- Súng dùng đạn kiểu 1943
( Nga ) ; 1956 ( TQ ) sản xuất .
Gọi chung là đạn K56

Đạn K56 có 4 loại đầu đạn :
+ Đầu đạn thường ( 1 )
+ Đầu đạn vạch đường ( 2 )
+ Đầu đạn xuyên cháy ( 3 )
+ Đầu đạn cháy ( 4 )

Generate time = 0.34328389167786 s. Memory usage = 1.93 MB