Bai 26 TH Tim hieu hoat dong cua en zim trong nuoc bot


Bài 26 thực hành: tìm hiểu hoạt
Bài 26 thực hành: tìm hiểu hoạt
động của enzim trong nước bọt
động của enzim trong nước bọt

I. Mục Tiêu Bài Học:
I. Mục Tiêu Bài Học:
Sau khi học xong bài này học sinh phải đạt được:
Sau khi học xong bài này học sinh phải đạt được:


1.Kiến thức:
1.Kiến thức:
-Biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều
-Biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều
kiện đảm bảo cho enzim hoạt động.
kiện đảm bảo cho enzim hoạt động.
-Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí
-Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí
nghiệm với đối chứng.
nghiệm với đối chứng.

2.Kỹ năng
2.Kỹ năng
-Rèn kỹ năng thao tác tiến hành thí nghiệm khoa
-Rèn kỹ năng thao tác tiến hành thí nghiệm khoa
học :Đong,đo, nhiệt độ, thời gian
học :Đong,đo, nhiệt độ, thời gian
-Rèn kỹ năng nghiên cứu SGK
-Rèn kỹ năng nghiên cứu SGK
3.Thái độ:
3.Thái độ:
Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc.
Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc.

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũThực chất biến đổi lí học củathức ăn trong
Thực chất biến đổi lí học củathức ăn trong
khoang miệng là gì?
khoang miệng là gì?

đáp án:
đáp án:

Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong
khoang miệng là sự cắt nhỏ, nghiền cho mềm
nhuyễn và đảo trộn cho thức ăn thấm đẫm
nước bọt.

Giới thiệu bài
Giới thiệu bài

Tại sao khi ta nhai cơm lâu lại thấy có vị ngọt?
Tại sao khi ta nhai cơm lâu lại thấy có vị ngọt?
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ học
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ học
bài
bài
26Thực hành:Tìm hiểu hoạt động của
26Thực hành:Tìm hiểu hoạt động của
eznim trong nước bọt.
eznim trong nước bọt.

Bµi 26: thùc hµnh t×m hiÓu ho¹t
Bµi 26: thùc hµnh t×m hiÓu ho¹t
®éng cña enzim trong n­íc bät
®éng cña enzim trong n­íc bät

I.Môc tiªu
I.Môc tiªu

II.Ph­¬ng tiÖn d¹y häc
II.Ph­¬ng tiÖn d¹y häc

III.Néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh
III.Néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh

IV.Thu ho¹ch
IV.Thu ho¹ch

I.Mục tiêu
I.Mục tiêu
-Biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều
-Biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều
kiện đảm bảo cho enzim hoạt động.
kiện đảm bảo cho enzim hoạt động.
-Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí
-Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí
nghiệm với đối chứng.
nghiệm với đối chứng.

Generate time = 0.18214511871338 s. Memory usage = 1.93 MB