KHOA HỌC 4 -BÀI : ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG

Bài cũ :
1/ Thc vật cần gì để sống ?
2/ Nhắc lại cách làm thí nghiệm chứng
minh cây cần gì để sống ?


Trình bày cách tiến hành thí nghiệm

Mỗi con chuột dưới đây sống trong
những điều kiện nào ?

Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn
thiếu cần cho sự sống của chuột trong
mỗi hình .

1
2
3
4 5

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC
CUNG CẤP

Ánh sáng

Nước

Không khí
1
ĐIỀU KIỆN THIẾU

Thức ăn

Generate time = 0.091923952102661 s. Memory usage = 1.92 MB