Giáo trình autocad 2007 FULL

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 1 -

GIÁO TRÌNH
AUTO CAD 2007TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 2 -
Mơc lơc
I. Më ®Çu Giíi thiƯu chung
1. AutoCAD trong hƯ thèng c¸c phÇn mỊm ®å ho¹ vμ v¨n phßng
2. Nh÷ng kh¶ n¨ng chÝnh cđa AutoCad
3. Lμm quen s¬ bé víi AutoCad
4. Chøc n¨ng mét sè phÝm ®Ỉc biƯt
5. C¸c quy −íc

II. C¸c lƯnh vỊ File
1. T¹o File b¶n vÏ míi
2. L−u File b¶n vÏ
3. Më b¶n vÏ cã s½n
4. §ãng b¶n vÏ
5. Tho¸t khái AutoCad

III. HƯ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm
1. HƯ to¹ ®é sư dơng trong AutoCad
2. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é
3. C¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm ®èi t−ỵng (Objects Snap )
4. LƯnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é chuy b¾t ®iĨm th−êng tró
5. LƯnh vÏ ®−êng th¼ng Line ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é)
6. LƯnh vÏ ®−êng trßn Circle ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é )

IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n
1. Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LƯnh LIMITS
2. Thu kh«ng gian ®· ®−ỵc giíi h¹n vμo trong mμn h×nh - LƯnh ZOOM
3. LƯnh ®Èy b¶n vÏ Pan
4. §¬n vÞ ®o b¶n vÏ
5. LƯnh Snap, lƯnh Grid, lƯnh Ortho
6. LƯnh Mvsetup t¹o khung b¶n vÏ

V. C¸c LƯnh vÏ c¬ b¶n
1. LƯnh vÏ ®−êng th¼ng Line (L) ( ®· häc ë trªn )
2. LƯnh vÏ ®−êng trßn Circle (C) ( ®· häc ë trªn )
3. LƯnh vÏ cung trßn Arc (A )
4. LƯnh vÏ ®−êng ®a tun Pline (PL) : ®−êng cã bỊ réng nÐt
5. LƯnh vÏ ®a gi¸c ®Ịu Polygon (POL)
6. LƯnh vÏ h×nh ch÷ nhËt Rectang (REC)
7. LƯnh vÏ Elip Ellipse (EL)
8. LƯnh vÏ ®−êng Spline (SPL) lƯnh vÏ c¸c ®−êng cong
9. LƯnh Mline vÏ ®−êng // vμ MlStyle vμ MLedit
10. LƯnh vÏ ®iĨm Point (PO)
11. LƯnh ®Þnh kiĨu ®iĨm Ddptype
12. LƯnh chia ®èi t−ỵng thμnh nhiỊu ®o¹n b»ng nhau Divide (DIV)
13. LƯnh chia ®èi t−ỵng ra c¸c ®o¹n cã chiỊu dμi b»ng nhau Measure (ME)

VI. C¸c l
Ưnh hiƯu chØnh c¨n b¶n
1. LƯnh xãa ®èi t−ỵng Erase (E)
2. LƯnh phơc håi ®èi t−ỵng bÞ xo¸ Oops
3. LƯnh hủ bá lƯnh võa thùc hiƯn Undo (U)
4. LƯnh phơc håi ®èi t−ỵng võa Undo lμ Redo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 3 -
5. LƯnh t¸i t¹o mμn h×nh hay vÏ l¹i mμn h×nh Redraw (R)
6. LƯnh t¸i t¹o ®èi t−ỵng trªn mμn hinh Regen (RE)

VII. C¸c lƯnh hiƯu chØnh t¹o h×nh
1. LƯnh t¹o c¸c ®èi t−ỵng song song víi c¸c ®èi t−ỵng cho tr−íc Offset (O)
2. LƯnh c¾t ®èi t−ỵng gi÷a hai ®èi t−ỵng giao Trim (TR)
3.LƯnh c¾t më réng Extrim
4. LƯnh xÐn mét phÇn ®èi t−ỵng gi÷a hai ®iĨm chän Break (BR)
5. LƯnh kÐo dμi ®èi t−ỵng ®Õn ®èi t−ỵng chỈn Extend (EX)
6. LƯnh thay ®ỉi chiỊu dμi ®èi t−ỵng Lengthen (LEN)
7. LƯnh v¸t mÐp c¸c c¹nh Chamfer (CHA)
8. LƯnh vt gãc hai ®èi t−ỵng víi b¸n kÝnh cho tr−íc Fillet (F)
9. LƯnh hiƯu chØnh ®a tun Pedit
10. LƯnh vÏ mét ®−êng th¼ng hc mét chïm ®−êng th¼ng giao nhau. XLINE (Construction line)
11.LƯnh vÏ mét nưa ®−êng th¼ng (RAY)
12. LƯnh vÏ h×nh vμnh kh¨n (DONUT )
13.LƯnh vÏ c¸c ®o¹n th¼ng cã ®é dμy (TRACE )
14.LƯnh vÏ miỊn ®−ỵc t« ®Ỉc (SOLID )
15. LƯnh t¹o mét miỊn tõ c¸c h×nh ghÐp (REGION)
16.LƯnh Céng c¸c vïng Region (UNION )
17.LƯnh Trõ c¸c vïng Region ( SUBTRACT )
18.LƯnh LÊy giao cđa c¸c vïng Region (INTERSECT )
19.LƯnh t¹o nªn mét ®èi t−ỵng Pline (hc Region) cã d¹ng mét ®−êng bao kÝn (BOUNDARY)

VIII. C¸c LƯnh biÕn ®ỉi vμ sao chÐp h×nh
1. LƯnh di dêi ®èi t−ỵng Move (M)
2. LƯnh sao chÐp ®èi t−ỵng Copy (Co)
3. LƯnh quay ®èi t−ỵng xung quanh mét ®iĨm Rotate (RO)
4. LƯnh thu phãng ®èi t−ỵng theo tû lƯ Scale (SC)
5. LƯnh ®èi xøng qua trơc Mirror (MI).
6. LƯnh dêi vμ kÐo gi·n ®èi t−ỵng Stretch (S).
7. LƯnh sao chÐp d·y Array (AR)

IX. Qu¶n lý b¶n vÏ theo líp, ®−êng nÐt vμ mμu
1. T¹o líp míi LƯnh Layer (L)
2. NhËp c¸c d¹ng ®−êng vμo trong b¶n vÏ Linetype hc Format \ Linetype
3. §Þnh tû lƯ cho d¹ng ®−êng Ltscale
4. BiÕn CELTSCALE

X. H×nh c¾t mỈt c¾t vμ vÏ ký hiƯu vËt liƯu
1. Tr×nh tù vÏ mỈt c¾t
2. VÏ mỈt c¾t b»ng lƯnh Hatch (H) hc BHatch
3. LƯnh hiƯu chØnh mỈt c¾t HatchEdit

XI. NhËp vμ hiƯu chØnh v¨n b¶n
1. Tr×nh tù nhËp vμ hiƯu chØnh v¨n b¶n
2. T¹o kiĨu ch÷ lƯnh Style (ST)hc vμo menu Format \ TextStyle
3. LƯnh nhËp dßng ch÷ vμo b¶n vÏ Text
4. LƯnh TextFill t« ®en ch÷ hc kh«ng t« ®en.
5. LƯnh nhËp ®o¹n v¨n b¶n Mtext (MT)
6. LƯnh hiƯu chØnh v¨n b¶n DDedit (ED)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 4 -
7. LƯnh QTEXT
hiĨn thÞ dßng ký tù theo d¹ng rót gän

XII. Ghi vμ hiƯu chØnh kÝch th−íc
1. C¸c thμnh phÇn kÝch th−íc
2. T¹o c¸c kiĨu kÝch th−íc DimStyle (D) hc Ddim hc Dimension \ Style
3. C¸c lƯnh ghi kÝch th−íc th¼ng
4. C¸c lƯnh ghi kÝch th−íc h−íng t©m
5. C¸c lƯnh ghi kÝch th−íc kh¸c.
6. LƯnh hiƯu chØnh kÝch th−íc


XIII. T¹o khèi vμ ghi khèi.
1. LƯnh t¹o khèi Block
2. LƯnh chÌn Block vμo b¶n vÏ Insert
3. LƯnh l−u Block thμnh File ®Ĩ dïng nhiỊu lÇn (lƯnh Wblock)
4. LƯnh ph¸ vì Block lμ Explode hc Xplode

XIV. BẢNG PHÍM TẮT MỘT SỐ LỆNH TRONG AUTOCAD

XV. BÀI TẬP


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 5 -
I. Më ®Çu Giíi thiƯu chung

AutoCAD lμ phÇn mỊm m¹nh trỵ gióp thiÕt kÕ, s¸ng t¸c trªn m¸y tÝnh cđa h·ng AUTODESK
(Mü) s¶n xt.

1. AutoCAD trong hƯ thèng c¸c phÇn mỊm ®å ho¹ vμ v¨n phßng

PhÇn mỊm AutoCAD lμ phÇn mỊm thiÕt kÕ th«ng dơng cho c¸c chuyªn ngμnh c¬ khÝ chÝnh x¸c vμ
x©y dùng. B¾t ®Çu tõ thÕ hƯ thø 10 trë ®i phÇm mỊm AutoCAD ®· ®−ỵc c¶i tiÕn m¹nh mÏ theo h−íng
3 chiỊu vμ t¨ng c−êng thªm c¸c tiƯn Ých th©n thiƯn víi ng−êi dïng.

Tõ thÕ hƯ AutoCAD 10 phÇn mỊm lu«n cã 2 phiªn b¶n song hμnh. Mét phiªn b¶n ch¹y trªn
DOS vμ mét phiªn b¶n ch¹y trªn WINDOWS, xong ph¶i ®Õn thÕ hƯ AutoCAD 14 phÇn mỊm míi
t−¬ng thÝch toμn diƯn víi hƯ ®iỊu hμnh WINDOWS vμ kh«ng cã phiªn b¶n ch¹y trªn DOS nμo n÷a.

AutoCAD cã mèi quan hƯ rÊt th©n thiƯn víi c¸c phÇn mỊm kh¸c nhau ®Ĩ ®¸p øng ®−ỵc c¸c
nhu cÇu sư dơng ®a d¹ng nh− : ThĨ hiƯn, m« pháng tÜnh, m« pháng ®éng, b¸o c¸o, lËp hå s¬ b¶n vÏ...

§èi víi c¸c phÇn mỊm ®å ho¹ vμ m« pháng, AutoCAD t¹o lËp c¸c khèi m« h×nh ba chiỊu víi
c¸c chÕ dé b¶n vÏ hỵp lý, lμm c¬ së ®Ĩ t¹o c¸c bøc ¶nh mμu vμ ho¹t c¶nh c«ng tr×nh . AutoCAD còng
nhËp ®−ỵc c¸c bøc ¶nh vμo b¶n vÏ ®Ĩ lμm nỊn cho c¸c b¶n vÏ kü tht mang tÝnh chÝnh x¸c.

§èi víi c¸c phÇn mỊm v¨n phßng ( MicroSoft Office ), AutoCAD xt b¶n vÏ sang hc ch¹y
trùc tiÕp trong c¸c phÇn mỊm ®ã ë d¹ng nhóng (OLE). C«ng t¸c nμy rÊt thn tiƯn cho viƯc lËp c¸c
hå s¬ thiÕt kÕ cã kÌm theo thut minh, hay tr×nh bμy b¶o vƯ tr−íc mét héi ®ång.

§èi víi c¸c phÇn mỊm thiÕt kÕ kh¸c. AutoCAD t¹o lËp b¶n ®å nỊn ®Ĩ cã thĨ ph¸t triĨn tiÕp vμ
bỉ xung c¸c thc tÝnh phi ®Þa lý, nh− trong hƯ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS)
Ngoμi ra AutoCAD còng cã ®−ỵc nhiỊu tiƯn Ých m¹nh, gióp thiÕt kÕ tù ®éng c¸c thμnh phÇn c«ng
tr×nh trong kiÕn tróc vμ x©y dùng lμm cho AutoCAD ngμy cμng ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu thiÕt kÕ hiƯn
nay.

2. Nh÷ng kh¶ n¨ng chÝnh cđa AutoCad

Cã thĨ nãi, kh¶ n¨ng vÏ vμ vÏ chÝnh x¸c lμ −u thÕ chÝnh cđa AutoCad. PhÇn mỊm cã thĨ thĨ hiƯn tÊt
c¶ nh÷ng ý t−ëng thiÕt kÕ trong kh«ng gian cđa nh÷ng c«ng tr×nh kü tht. Sù tÝnh to¸n cđa c¸c ®èi
t−ỵng vÏ dùa trªn c¬ së c¸c to¹ ®é c¸c ®iĨm vμ c¸c ph−¬ng tr×nh khèi phøc t¹p, phï hỵp víi thùc tiƠn
thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.

AutoCad sưa ch÷a vμ biÕn ®ỉi ®−ỵc tÊt c¶ c¸c ®èi t−ỵng vÏ ra. Kh¶ n¨ng ®ã cμng ngμy cμng
m¹nh vμ thn tiƯn ë c¸c thÕ hƯ sau. Cïng víi kh¶ n¨ng bè cơc míi c¸c ®èi t−ỵng, AutoCad t¹o ®iỊu
kiƯn tỉ hỵp nhiỊu h×nh khèi tõ sè Ýt c¸c ®èi t−ỵng ban ®Çu, rÊt phï hỵp víi ý t−ëng s¸ng t¸c trong
ngμnh x©y dùng.

AutoCad cã c¸c c«ng cơ t¹o phèi c¶nh vμ hç trỵ vÏ trong kh«ng gian ba chiỊu m¹nh, gióp cã
c¸c gãc nh×n chÝnh x¸c cđa c¸c c«ng tr×nh nhμ trong thùc tÕ.

AutoCad cung cÊp c¸c chÕ ®é vÏ thn tiƯn, vμ c«ng cơ qu¶n lý b¶n vÏ m¹nh, lμm cho b¶n vÏ
®−ỵc tỉ chøc cã khoa häc, m¸y tÝnh xư lý nhanh, kh«ng m¾c lçi, vμ nhiỊu ng−êi cã thĨ tham gian
trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ.

Ci cïng, AutoCad cho phÐp in b¶n vÏ theo ®óng tû lƯ, vμ xt b¶n vÏ ra c¸c läai tƯp kh¸c
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 6 -
nhau ®Ĩ t−¬ng thÝch víi nhiỊu thĨ lo¹i phÇn mỊm kh¸c nhau.

3. Lμm quen s¬ bé víi AutoCad

Khëi ®éng AutoCad
-BËt m¸y, bËt mμn h×nh
- NhÊp ®óp phÝm tr¸i cđa cht vμo biĨu t−ỵng AutoCad 2007.
-Hc dïng cht vμo Start/Programs/Autodesk/AutoCad 2007.

C¸c c¸ch vμo lƯnh trong AutoCad
 Vμo lƯnh tõ bμn phÝm ®−ỵc thĨ hiƯn ë dßng "Command". C¸c lƯnh ®· ®−ỵc dÞch ra nh÷ng ng«n
tõ th«ng dơng cđa tiÕng Anh, nh− line, pline, arc… vμ th−êng cã lƯnh viÕt t¾t. Khi ®ang thùc hiƯn
mét lƯnh, mn gâ lƯnh míi, cÇn nhÊp phÝm ESC trªn bμn phÝm.
 Vμo lƯnh tõ thùc ®¬n th¶ ®−ỵc thùc hiƯn th«ng qua cht. Còng cã thĨ vμo lƯnh tõ thùc ®¬n mμn
h×nh bªn ph¶i
 Vμo lƯnh tõ nh÷ng thanh c«ng cơ. Nh÷ng thanh c«ng cơ nμy ®−ỵc thiÕt kÕ theo nhãm lƯnh. Mçi
« ký hiƯu thùc hiƯn mét lƯnh.
 C¸c c¸ch vμo lƯnh ®Ịu cã gi¸ trÞ ngang nhau. T theo thãi quen vμ tiƯn nghi cđa mçi ng−êi sư
dơng mμ ¸p dơng. Th−êng th× ta kÕt hỵp gi÷a gâ lƯnh vμo bμn phÝm vμ dïng thanh c«ng cơ hay thùc
®¬n sỉ xng.

4. Chøc n¨ng mét sè phÝm ®Ỉc biƯt
-F1 : Trỵ gióp Help
-F2 : Chun tõ mμn h×nh ®å ho¹ sang mμn h×nh v¨n b¶n vμ ng−ỵc l¹i.
-F3 : (Ctrl + F) T¾t më chÕ ®é truy b¾t ®iĨm th−êng tró (OSNAP)
- F5 : (Ctrl + E) Chun tõ mỈt chiÕu cđa trơc ®o nμy sang mỈt chiÕu trơc ®o kh¸c.
- F6 : (Ctrl + D) HiĨn thÞ ®éng t¹o ®é cđa con cht khi thay ®ỉi vÞ trÝ trªn mμn h×nh
- F7 : (Ctrl + G) Më hay t¾t m¹ng l−íi ®iĨm (GRID)
-F8 : (Ctrl + L) Giíi h¹n chun ®éng cđa cht theo ph−¬ng th¼ng ®øng hc n»m ngang
(ORTHO)
- F9 : (Ctrl + B) BËt t¾t b−íc nh¶y (SNAP)
-F10 : T¾t më dßng tr¹ng th¸i Polar
PhÝm ENTER : KÕt thóc viƯc ®−a mét c©u lƯnh vμ nhËp c¸c d÷ liƯu vμo m¸y ®Ĩ xư lý.
PhÝm BACKSPACE ( <-- ): Xo¸ c¸c kÝ tù n»m bªn tr¸i con trá.
PhÝm CONTROL : NhÊp phÝm nμy ®ång thêi víi mét phÝm kh¸c sÏ g©y ra c¸c hiƯu qu¶ kh¸c
nhau t thc ®Þnh nghÜa cđa ch−¬ng tr×nh (VÝ dơ : CTRL + S lμ ghi b¶n vÏ ra
®Üa)
PhÝm SHIFT : NhÊp phÝm nμy ®ång thêi víi mét phÝm kh¸c sÏ t¹o ra mét ký hiƯu hc kiĨu
ch÷ in.
PhÝm ARROW (c¸c phÝm mòi tªn ): Di chun con trá trªn mμn h×nh.
PhÝm CAPSLOCK : Chun gi÷a kiĨu ch÷ th−êng sang kiĨu ch÷ in.
PhÝm ESC : Hủ lƯnh ®ang thùc hiƯn.
R (Redraw) : TÈy s¹ch mét c¸ch nhanh chãng c¸c dÊu "+" ( BLIPMODE )
DEL : thùc hiƯn lƯnh Erase
Ctrl + P : Thùc hiƯn lƯnh in Plot/Print
Ctrl + Q : Thùc hiƯn lƯnh tho¸t khái b¶n vÏ
Ctrl + Z : Thùc hiƯn lƯnh Undo
Ctrl + Y : Thùc hiƯn lƯnh Redo
Ctrl + S : Thùc hiƯn lƯnh Save , QSave
Ctrl + N : Thùc hiƯn lƯnh T¹o míi b¶n vÏ New
Ctrl + O : Thùc hiƯn lƯnh më b¶n vÏ cã s½n Open

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 7 -
Chøc n¨ng cđa c¸c phÝm cht:

- PhÝm tr¸i dïng ®Ĩ chän ®èi t−ỵng vμ chän c¸c vÞ trÝ trªn mμn h×nh.
- PhÝm ph¶i, t−¬ng ®−¬ng víi phÝm ENTER trªn bμn phÝm, ®Ĩ kh¼ng ®Þnh c©u lƯnh.
- PhÝm gi÷a (th−êng lμ phÝm con l¨n) dïng ®Ĩ kÝch ho¹t trỵ gióp b¾t ®iĨm, hc khi xoay th× sÏ thu
phãng mμn h×nh t−¬ng øng.

5. C¸c quy −íc

HƯ to¹ ®é: Mçi ®iĨm trong kh«ng gian ®−ỵc x¸c ®Þnh b»ng 1 hƯ to¹ ®é x, y, z víi 3 mỈt ph¼ng
c¬ b¶n xy, xz, yz.
§¬n vÞ ®o: Thùc tÕ thiÕt kÕ trong ngμnh x©y dùng cho thÊy, ®¬n vÞ th−êng dïng ®Ĩ vÏ lμ mm.
Do vËy nh×n chung, ta cã thĨ quy −íc r»ng:

Một đơn vò trên màng hình tương đương 1mm trên thực tế.

Gãc xoay:

- Trong mặt phẳng hai chiều, xoay theo chiều kim đồng hồ là góc âm(-), ngù¬c chiỊu kim
®ång hå lμ gãc d−¬ng (+).


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 8 -

II. C¸c lƯnh vỊ File

1. T¹o File b¶n vÏ míi

Menu bar NhËp lƯnh Toolbar
File\New... New hc Ctrl + N


Xt hiƯn hép tho¹i : select template
. Chän biĨu t−ỵng acad
-Ci cïng nhÊn nót OK hc nhÊn phÝm ENTER .

2. L−u File b¶n vÏ.

Menu bar NhËp lƯnh Toolbar
File\Save... Save hc Ctrl + S


+ Tr−êng hỵp b¶n vÏ ch−a ®−ỵc ghi thμnh File th× sau khi thùc hiƯn lƯnh Save xt hiƯn hép tho¹i
Save Drawing As ta thùc hiƯn c¸c b−íc sau.
-Chän th− mơc, ỉ ®Üa ë mơc: Save In
- §Ỉt tªn File vμo « : File Name
-Chän « Files of type ®Ĩ chän ghi File víi c¸c phiªn b¶n Cad tr−íc ( NÕu cÇn)
-Ci cïng nhÊn nót SAVE hc nhÊn phÝm ENTER

Chó ý: NÕu tho¸t khái CAD2007 mμ ch−a ghi b¶n vÏ th× AutoCad cã hái cã ghi b¶n vÏ kh«ng nÕu ta
chän YES th× ta còng thùc hiƯn c¸c thao t¸c trªn

+ Tr−êng hỵp b¶n vÏ ®· ®−ỵc ghi thμnh File th× ta chØ cÇn nhÊp cht tr¸i vμo biĨu t−ỵng ghi trªn
thanh c«ng cơ hc nhÊn phÝm Ctrl + S lóc nμy Cad tù ®éng cËp nhËt nh÷ng thay ®ỉi vμo file ®· ®−ỵc
ghi s½n ®ã.

3. Më b¶n vÏ cã s½n.

Xt hiƯn hép tho¹i : Select File

Menu bar NhËp lƯnh Toolbar
File\Open... Save hc Ctrl + O


-Chän th− mơc vμ ỉ ®Üa chøa File cÇn më : Look in
- Chän kiĨu File cÇn më (NÕu CÇn ) : File of type
-Chän File cÇn më trong khung.
-Ci cïng nhÊn nót OPEN hc nhÊn phÝm ENTER
-NÕu nhÊn vμ Cancel ®Ĩ hủ bá lƯnh Open

4. §ãng b¶n vÏ

Menu bar
NhËp lƯnh
Toolbar
File\Close Close

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 9 -
NÕu b¶n vÏ cã sưa ®ỉi th× xt hiƯn hép tho¹i nh¾c nhë ta cã ghi thay ®ỉi kh«ng
. Chän YES ®Ĩ cã ghi thay ®ỉi (Xem tiÕp mơc L−u b¶n vÏ)
. Chän NO nÕu kh«ng mn ghi thay ®ỉi
-NÕu nhÊn vμ Cancel ®Ĩ hủ bá lƯnh Close.

5. Tho¸t khái AutoCad

Menu bar
NhËp lƯnh
Toolbar
File\Exit Exit, Quit, Ctrl + Q


Hc ta cã thĨ chän nót dÊu nh©n ë gãc trªn bªn ph¶i cđa mμn hinh
Hc nhÊn tỉ hỵp phÝm Alt + F4
NÕu b¶n vÏ ch−a ®−ỵc ghi th× xt hiƯn hép tho¹i nh¾c nhë ta cã ghi file b¶n vÏ kh«ng
• Chän YES ®Ĩ cã ghi thay ®ỉi (Xem tiÕp mơc L−u b¶n vÏ)
• Chän NO nÕu kh«ng mn ghi thay ®ỉi
• NÕu nhÊn vμ Cancel ®Ĩ hủ bá lƯnh Close.TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 10 -
III. HƯ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm

1. HƯ to¹ ®é sư dơng trong AutoCad
a. HƯ to¹ ®é ®Ị c¸c.

§Ĩ x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iĨm ®−êng, mỈt ph¼ng vμ c¸c ®èi t−ỵng h×nh häc kh¸c th× vÞ trÝ cđa chóng
ph¶i ®−ỵc tham chiÕu ®Õn mét vÞ trÝ ®· biÕt. §iĨm nμy gäi lμ ®iĨm tham chiÕu hc ®iĨm gèc täa ®é.
HƯ to¹ ®é ®Ị c¸c ®−ỵc sư dơng phỉ biÕn trong to¸n häc vμ ®å ho¹ vμ dïng ®Ĩ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cđa c¸c
h×nh häc trong mỈt ph¼ng vμ trong kh«ng gian ba chiỊu.

HƯ to¹ ®é hai chiỊu (2D) ®−ỵc thiÕt lËp bëi mét ®iĨm gèc to¹ ®é lμ giao ®iĨm gi÷a hai trơc
vu«ng gãc: Trơc hoμnh n»m ngang vμ trơc tung th¼ng ®øng. Trong b¶n vÏ AutoCad mét ®iĨm trong
b¶n vÏ hai chiỊu ®−ỵc x¸c ®Þnh b»ng hoμnh ®é X vμ tung ®é Y c¸ch nhau bëi dÊu ph¶y (X,Y). §iĨm
gèc to¹ ®é lμ (0,0) . X vμ Y cã thĨ mang dÊu ©m hc dÊu d−¬ng t thc vÞ trÝ cđa ®iĨm so víi trơc
to¹ ®é. Trong b¶n vÏ ba chiỊu (3D) ta ph¶i nhËp thªm cao ®é Z

* To¹ ®é tut ®èi
Dùa theo gèc to¹ ®é (0,0) cđa b¶n vÏ ®Ĩ x¸c ®Þnh ®iĨm. Gi¸ trÞ to¹ ®é tut ®èi dùa theo gèc
to¹ ®é (0,0) n¬i mμ trơc X vμ trơc Y giao nhau. Sư dơng to¹ ®é tut ®èi khi mμ b¹n biÕt chÝnh x¸c
gi¸ trÞ to¹ ®é X vμ Y cđa ®iĨm.

VÝ dơ to¹ ®é 30,50 nh− h×nh vÏ chØ ®Þnh ®iĨm cã 30 ®¬n vÞ däc theo trơc X vμ 50 ®¬n vÞ däc
theo trơc Y. Trªn h×nh vÏ 1 ®Ĩ vÏ ®−êng th¼ng b¾t ®Çu
tõ ®iĨm (-50,-50) ®Õn (30,-50) ta thùc hiƯn nh− sau:

Command: Line↵
Specify first point: -50,-50↵
Specify next point or [Undo]: 30,-50↵

* To¹ ®é t−¬ng ®èi
Dùa trªn ®iĨm nhËp ci cïng nhÊt trªn b¶n
vÏ. Sư dơng to¹ ®é t−¬ng ®èi khi b¹n biÕt
vÞ trÝ cđa
®iĨm t−¬ng ®èi víi ®iĨm tr−íc ®ã. §Ĩ chØ ®Þnh to¹ ®é
t−¬ng ®èi ta nhËp vμo tr−íc to¹ ®é dÊu @ (at sign).

VÝ dơ to¹ ®é @30,50 chØ ®Þnh 1 ®iĨm 30 ®¬n
vÞ theo trơc X vμ 50 ®¬n vÞ theo trơc Y tõ ®iĨm chØ
®Þnh ci cïng nhÊt trªn b¶n vÏ.

VÝ dơ ta sư dơng to¹ ®é t−¬ng ®èi ®Ĩ vÏ ®−êng th¼ng P2P3 tõ ®iĨm P2 (30,-50) cã
kho¶ng c¸ch theo h−íng X lμ 0 ®¬n vÞ vμ theo h−íng Y lμ 100 ®¬n vÞ nh− h×nh vÏ

Command: Line↵
Specify first point: 30,-50↵
Specify next point or [Undo]: @0,100↵

b. HƯ to¹ ®é cùc.

To¹ ®é cùc ®−ỵc sư dơng ®Ĩ ®Þnh vÞ trÝ 1 ®iĨm trong mỈt ph¼ng XY. To¹ ®é cùc chØ ®Þnh
kho¶ng c¸ch vμ gãc so víi gèc to¹ ®é (0,0). §iĨm P1 trªn h×nh vÏ 2 cã to¹ ®é cùc lμ 50<60. §−êng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 11 -
chn ®o gãc theo chiỊu d−¬ng trơc X cđa hƯ to¹ ®é §Ị c¸c. Gãc d−¬ng lμ gãc ng−ỵc chiỊu kim
®ång hå h×nh vÏ

§Ĩ nhËp to¹ ®é cùc ta nhËp kho¶ng c¸ch vμ gãc ®−ỵc c¸ch nhau bëi dÊu mãc nhän (<).
VÝ dơ ®Ĩ chØ ®Þnh ®iĨm cã kho¶ng c¸ch 1 ®¬n vÞ tõ ®iĨm tr−íc ®ã vμ gãc 45
o
ta nhËp nh− sau:
@1<45. Theo mỈc ®Þnh gãc t¨ng theo ng−ỵc chiỊu kim ®ång hå vμ gi¶m theo chiỊu kim ®ång hå. §Ĩ
thay ®ỉi chiỊu kim ®ång hå ta nhËp gi¸ trÞ ©m cho gãc.

VÝ dơ nhËp 1<315 t−¬ng ®−êng víi 1<-45. B¹n cã thĨ thay ®ỉi thiÕt lËp h−íng vμ ®−êng
chn ®o gãc b»ng lƯnh Units.

To¹ ®é cùc cã thĨ lμ tut ®èi (®o theo gèc to¹ ®é) hc t−¬ng ®èi (®o theo ®iĨm tr−íc ®ã).
§Ĩ chØ ®Þnh to¹ ®é cùc t−¬ng ®èi ta nhËp thªm dÊu @ (a mãc, a cßng hc at sign)
Trong vÝ dơ sau ®©y ta vÏ c¸c ®o¹n th¼ng lμ c¸c c¹nh cđa lơc gi¸c ®Ịu (h×nh vÏ ) theo to¹ ®é
cùc víi c¸c gãc kh¸c nhau sư dơng h−íng gãc mỈc ®Þnh (chiỊu d−¬ng trơc X lμ gãc 0)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 12 -
H×nh 1: Dïng lƯnh vÏ Line Command: Line ↵
Specify first point : (To¹ ®é ®iĨm P1 bÊt kú)
Specify next point or [Undo] : @60<0 (P2)
Specify next point or [Undo/Close]: @60<60 (P3)
Specify next point or [Undo/Close]: @60<120 (P4)
Specify next point or [Undo/Close]: @60<180 (P5)
Specify next point or [Undo/Close]: @60<-120 (P6)
Specify next point or [Undo/Close]: C (®ãng ®iĨm
®Çu víi ®iĨm ci P6 víi P1)
H×nh 2: Dïng lƯnh vÏ Line Command: Line ↵
Specify first point : (To¹ ®é ®iĨm P1 bÊt kú)
Specify next point or [Undo] : @100<0 (P2)
Specify next point or [Undo] : @100<120 (P3)
Specify next point or [Undo/Close]: @100<-120
(P6) hc gâ C ®Ĩ ®ãng ®iĨm ®Çu víi ®iĨm ci.

2. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é

C¸c lƯnh vÏ nh¾c chóng ta ph¶i nhËp t¹o ®é c¸c diĨm vμo trong b¶n vÏ. Trong b¶n vÏ 2 chiỊu
(2D) ta chØ cÇn nhËp hoμnh ®é (X) vμ tung ®é (Y), cßn trong b¶n vÏ 3 chiỊu (3D) th× ta ph¶i nhËp
thªm cao ®é (Z).

Cã 6 ph−¬ng ph¸p nhËp t¹o ®é mét ®iĨm trong b¶n vÏ.

a. Dïng phÝm tr¸i cht chän (PICK) : KÕt hỵp víi c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm

b. To¹ ®é tut ®èi: NhËp t¹o ®é tut ®èi X,Y cđa ®iĨm theo gèc to¹ ®é (0,0) ChiỊu trơc quy ®Þnh
nh− h×nh vÏ.

c. To¹ ®é cùc : NhËp t¹o ®é cùc cđa ®iĨm (D<α) theo kho¶ng c¸ch D gi÷a ®iĨm víi gèc to¹ ®é (0,0)
vμ gãc nghiªng α so víi ®−êng chn.

d. To¹ ®é t−¬ng ®èi: NhËp to¹ ®é cđa ®iĨm theo ®iĨm ci cïng nhÊt x¸c ®Þnh trªn b¶n vÏ. T¹i dßng
nh¾c ta nhËp @X,Y DÊu @ cã nghÜa lμ ( Last Point) ®iĨm ci cïng nhÊt mμ ta x¸c ®Þnh trªn b¶n vÏ.

e. To¹ ®é cùc t−¬ng ®èi: T¹i dßng nh¾c ta nhËp @D<α trong ®ã
•D: Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iĨm ta cÇn x¸c ®Þnh víi ®iĨm ci cïng nhÊt trªn b¶n vÏ.
•Gãc α lμ gãc gi÷a ®−êng chn vμ ®o¹n th¼ng nèi 2 ®iĨm.
•§−êng chn lμ ®−êng th¼ng xt ph¸t tõ gèc t¹o ®é t−¬ng ®èi vμ n»m theo chiỊu d−¬ng
trơc X.
•Gãc d−¬ng lμ gãc ng−ỵc chiỊu kim ®ång hå. Gãc ©m lμ gãc cïng chiỊu kim ®ång hå.

f. NhËp kho¶ng c¸ch trùc tiÕp : NhËp kho¶ng c¸ch t−¬ng ®èi so víi ®iĨm ci cïng nhÊt,
®Þnh h−íng b»ng Cursor vμ nhÊn Enter.

3. C¸c ph−¬
ng thøc truy b¾t ®iĨm ®èi t−ỵng (Objects Snap)

Trong khi thùc hiƯn c¸c lƯnh vÏ AutoCAD cã kh¶ n¨ng gäi lμ Object Snap (OSNAP) dïng
®Ĩ truy b¾t c¸c ®iĨm thc ®èi t−ỵng, vÝ dơ: ®iĨm ci cđa Line, ®iĨm gi÷a cđa Arc, t©m cđa Circle,
giao ®iĨm gi÷a Line vμ Arc... Khi sư dơng c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm, t¹i giao ®iĨm hai sỵi tãc
xt hiƯn mét « vu«ng cã tªn gäi lμ Aperture hc lμ ¤ vu«ng truy b¾t vμ t¹i ®iĨm cÇn truy b¾t xt
hiƯn Marker (khung h×nh ký hiƯu ph−¬ng thøc truy b¾t). Khi ta chän c¸c ®èi t−ỵng ®ang ë tr¹ng th¸i
truy b¾t vμ g¸n ®iĨm cÇn t×m.

B¾t ®Çu thùc hiƯn mét lƯnh nμo ®ã ®ßi hái ph¶i chØ ®Þnh ®iĨm (Specify a point), vÝ dơ: Arc,
Circle, Line... Khi t¹i dßng nh¾c lƯnh yªu cÇu chØ ®Þnh ®iĨm (Specify a point) th× ta chän ph−¬ng
thøc b¾t ®iĨm b»ng 1 trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 13 -

- NhÊp gi÷ phÝm SHIFT vμ phÝm ph¶i cđa cht khi con trá ®ang trªn vïng ®å ho¹ sÏ xt hiƯn
Shortcut menu Object snap. Sau ®ã chän ph−¬ng thøc b¾t ®iĨm tõ Shortcut menu nμy.
- NhËp tªn t¾t (ba ch÷ c¸i ®Çu tiªn, vÝ dơ END, CEN...) vμo dßng nh¾c lƯnh
- Di chun « vu«ng truy b¾t ngang qua vÞ trÝ cÇn truy b¾t, khi ®ã sÏ cã mét khung h×nh ký hiƯu
ph−¬ng thøc (Marker) hiƯn lªn t¹i ®iĨm cÇn truy b¾t vμ nhÊp phÝm chän (khi cÇn nhÊp phÝm TAB ®Ĩ
chän ®iĨm truy b¾t)
-Trong AutoCAD 2007, ta cã tÊt c¶ 15 ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm cđa ®èi t−ỵng (gäi t¾t lμ truy b¾t
®iĨm). Ta cã thĨ sư dơng c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm th−êng tró hc t¹m tró. Trong mơc nμy giíi
thiƯu truy b¾t ®iĨm t¹m tró.
C¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®èi t−ỵng (theo thø tù )

1. CENter
Sư dơng ®Ĩ b¾t ®iĨm t©m cđa ®−êng trßn, cung trßn, elip. Khi truy b¾t, ta
cÇn chän ®èi t−ỵng cÇn truy b¾t t©m.
2. ENDpoint
Sư dơng ®Ĩ b¾t ®iĨm ci cđa ®−êng th¼ng (Line), Spline, Cung trßn, Ph©n
®o¹n cđa pline, mline. Chän vÞ trÝ gÇn ®iĨm ci cÇn truy b¾t. V× ®−êng
th¼ng vμ cung trßn cã hai ®iĨm ci, do ®ã AutoCAD sÏ b¾t ®iĨm ci nμo
gÇn giao ®iĨm 2 sỵi tãc nhÊt.
3. INSert
Dïng ®Ĩ b¾t ®iĨm chÌn cđa dßng ch÷ vμ block (khèi). Chän mét ®iĨm bÊt
kú cđa dßng ch÷ hay block vμ nhÊp chän.
4. INTersection
Dïng ®Ĩ b¾t giao ®iĨm cđa hai ®èi t−ỵng. Mn truy b¾t th× giao ®iĨm
ph¶i n»m trong « vu«ng truy b¾t hc c¶ hai ®èi t−ỵng ®Ịu ch¹m víi «
vu«ng truy b¾t. Ngoμi ra ta cã thĨ chän lÇn l−ỵt
5. MIDpoint
Dïng ®Ĩ truy b¾t ®iĨm gi÷a cđa mét ®−êng th¼ng cung trßn hc Spline.
Chän mét ®iĨm bÊt kú thc ®èi t−ỵng.
6. NEArest
Dïng ®Ĩ truy b¾t mét ®iĨm thc ®èi t−ỵng gÇn giao ®iĨm víi 2 sỵi tãc
nhÊt. Cho « vu«ng truy b¾t ®Õn ch¹m víi ®èi t−ỵng gÇn ®iĨm cÇn truy b¾t
vμ nhÊp phÝm cht tr¸i
7. NODe
Dïng ®Ĩ truy b¾t mét ®iĨm (Point). Cho « vu«ng truy b¾t ®Õn ch¹m víi
®iĨm vμ nhÊp phÝ cht.
8. PERpendicular
Dïng ®Ĩ truy b¾t ®iĨm vu«ng gãc víi ®èi t−ỵng ®−ỵc chän. Cho « vu«ng
truy b¾t ®Õn ch¹m víi ®èi t−ỵng vμ nhÊp phÝm cht. §−êng th¼ng vu«ng
gãc víi ®−êng trßn sÏ ®i qua t©m
9. QUAdrant Dïng ®Ĩ truy b¾t c¸c ®iĨm 1/4 ( Circle, Elipp, Arc, ...)
10. TANgent
Dïng ®Ĩ truy b¾t ®iĨm tiÕp xóc víi Line, Arc, Elipp, Circle,…)
11. FROm
Ph−¬ng thøc truy b¾t mét ®iĨm b»ng c¸ch nhËp to¹ ®é t−¬ng ®èi hc cùc
t−¬ng ®èi lμ mét ®iĨm chn mμ ta cã thĨ truy b¾t. Ph−¬ng thøc nμy thùc
hiƯn 2 b−íc. B−íc 1: X¸c ®Þnh gèc to¹ ®é t−¬ng ®èi t¹i dßng nh¾c "Base
point" (b»ng c¸ch nhËp to¹ ®é h¨co sư dơng c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t
kh¸c) B−íc 2: NhËp to¹ ®é t−¬ng ®èi, cùc t−¬ng ®èi cđa ®iĨm cÇn t×m t¹i
dßng nh¾c "Offset" so víi ®iĨm gèc to¹ ®é t−¬ng ®èi võa x¸c ®Þnh t¹i b−íc
1
12. APPint
Ph−¬ng thøc nμy cho phÐp truy b¾t giao ®iĨm c¸c ®èi t−ỵng 3D trong mé
®iĨm h×nh hiƯn h×nh mμ thùc tÕ trong kh«ng gian chóng kh«ng giao nhau.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 14 -
13. Tracking
Trong AutoCAD ta cã thĨ sư dơng lùa chän Tracking ®Ĩ nhËp to¹ ®é ®iĨm
t−¬ng ®èi qua mét ®iĨm mμ ta sÏ x¸c ®Þnh. Sư dơng t−¬ng tù Point filters
vμ From


4. LƯnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é truy b¾t ®iĨm th−êng tró

Menu bar
NhËp lƯnh
Toolbar
Tools\Drafting Settings... OSnap hc OS


§Ĩ g¸n chÕ ®é truy b¾t ®iĨm th−êng tró b»ng hép tho¹i Drafting Setting. §Ĩ lμm xt hiƯn
hép tho¹i Drafting Setting ta thùc hiƯn

Gâ lƯnh OSnap (OS) hc tools/Dsettings hc b¼ng Menu hc gi÷ Shift vμ nhÊp ph¶i
cht trªn mμn h×nh CAD sÏ xt hiƯn Shortcut Menu vμ ta chän OSnap Settings... ( NÕu tr−íc
®ã ch−a g¸n chÕ ®é truy b¾t ®iĨm th−êng tró nμo ta cã thĨ nhÊn phÝm F3)

Khi ®ã hép tho¹i Drafting Setting xt hiƯn ta chän trang Object Snap Sau ®ã ta chän c¸c
ph¬ng thøc truy b¾t ®iĨm cÇn dïng sau ®ã nhÊn OK ®Ĩ tho¸t.

5. LƯnh vÏ ®−êng th¼ng Line ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é)


Command : L ChØ cÇn gâ ch÷ c¸i l
• Specify first point - NhËp to¹ ®é ®iĨm ®Çu tiªn
• Specify next point or [Undo] - NhËp to¹ ®é ®iĨm ci cđa ®o¹n th¼ng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 15 -
Specify next point or [Undo/Close] - TiÕp tơc nhËp to¹
®é ®iĨm ci cđa ®o¹n th¼ng hc gâ ENTER ®Ĩ kÕt
thóc lƯnh ( NÕu t¹i dßng nh¾c nμy ta gâ U th× Cad sÏ
hủ ®−êng th¼ng võa vÏ. NÕu gâ C th× Cad sÏ ®ãng
®iĨm ci cïng víi ®iĨm ®Çu tiªn trong tr−êng hỵp vÏ
nhiỊu ®o¹n th¶ng liªn tiÕp)

-Trong tr−êng hỵp F8 bËt th× ta chØ cÇn ®−a cht vỊ phÝa mn vÏ ®o¹n th¼ng sau ®ã nhËp chiỊu dμi
cđa ®o¹n th¼ng cÇn vÏ ®ã .
VÝ dơ:
Command : L
- Specify first point - Chän mét ®iĨm ®Çu tiªn
• Specify next point or [Undo]: 100 - BËt F8 (Ortho On) ®−a cht sang ph¶i gâ sè sÏ ®−ỵc
®o¹n th¼ng n»m ngang dμi 100
• Specify next point or [Undo]: 100 - BËt F8 (Ortho On) ®−a cht lªn trªn gâ sè sÏ ®−ỵc
®o¹n th¼ng ®øng dμi 100

VÝ dơ: Dïng ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é tut ®èi vμ t−¬ng ®èi ®Ĩ vÏ c¸c h×nh trong bμi tËp.


6. LƯnh vÏ ®−êng trßn Circle ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é)Cã 5 ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ĩ vÏ ®−êng trßn

♥ T©m vμ b¸n kÝnh hc ®−êng kÝnh ( Center, Radius hc Diameter)
Command : C
- Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr] - NhËp to¹ ®é t©m (b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p
nhËp to¹ ®é hc truy b¾t ®iĨm)
-Specify Radius of circle or [Diameter]: - NhËp b¸n kÝnh hc to¹ ®é cđa ®−êng trßn
(NÕu ta gâ D t¹i dßng nh¾c nμy th× xt
hiƯn dßng nh¾c sau)
- Specify Diameter of circle: - T¹i ®©y ta nhËp gi¸ trÞ cđa ®−êng kÝnh

VÝ dơ: VÏ ®−êng trßn cã t©m bÊt kú vμ cã b¸n kÝnh lμ 50 vμ ®−êng trßn cã ®−êng kÝnh lμ 50

♥ 3 Point (3P) vÏ ®−êng trßn ®i qua 3 ®iĨm

Command : C
• Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr] : T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ 3P
• Specify First Point on circle : NhËp ®iĨm thø nhÊt ( dïng c¸c ph−¬ng
ph¸p nhËp to¹ ®é hc truy b¾t ®iĨm)
• Specify Second Point on circle : NhËp ®iĨm thø 2

• Specify Third Point on circle : NhËp ®iĨm thø 3

Ngoμi ph−¬ng ph¸p nhËp qua 3 ®iĨm nh− trªn ta cã thĨ dïng Menu (Draw\ Circle) ®Ĩ dïng ph−¬ng
ph¸p TAN, TAN, TAN ®Ĩ vÏ ®−êng trßn tiÕu xóc víi 3 ®èi t−ỵng.


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 16 -
♥ 2 Point (2P) vÏ ®−êng trßn ®i qua 2 ®iĨm

Command : C
• Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr] : T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ 2P
• Specify First End Point of circle's diameter : NhËp ®iĨm ®Çu cđa ®−êng kÝnh (dïng
c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é hc truy
b¾t ®iĨm)
• Specify Second End Point of circle diameter : NhËp ®iĨm ci cđa ®−êng kÝnh


♥ §−êng trßn tiÕp xóc 2 ®èi t−ỵng vμ cã b¸n kÝnh R (TTR)

Command : C
• Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr] : T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ TTR
• Specify Point on Object for first tangent of Circle : Chän ®èi t−ỵng thø nhÊt ®−êng
trßn tiÕp xóc
• Specify Point on Object for Second tangent of Circle : Chän ®èi t−ỵng thø hai ®−êng
trßn tiÕp xóc
• Specify Radius of Circle <> : NhËp b¸n kÝnh ®−êng trßn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 17 -

IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n

1. Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LƯnh LIMITS

Sau khi khëi ®éng ch−¬ng tr×nh AutoCad, nhÊp cht vμo Start from scartch vμ chän hƯ ®o lμ
Metric, ta sÏ ®−ỵc mét mμn h×nh cđa kh«ng gian lμm viƯc cã ®é lín mỈc ®Þnh lμ 420, 297 ®¬n vÞ. NÕu
quy −íc 1 ®¬n vÞ trªn mμn h×nh t−¬ng øng víi 1 mm ngoμi thùc tÕ, ta sÏ vÏ ®−ỵc ®èi t−ỵng cã kÝch 42
cm x 29,7 cm. NÕu ®Ĩ vÏ c«ng tr×nh, kh«ng gian ®ã rÊt chËt hĐp. Do vËy ta cÇn ®Þnh nghÜa mét kh«ng
gian lμm viƯc lín h¬n.

NhËp lƯnh:
Menu : Format/Drawing Limits Bμn phÝm : Limits

Command : limits Gâ lƯnh giíi h¹n mμn h×nh
Reset Model space limits : NhÊp Enter ®Ĩ ®ång ý víi to¹ ®é ®iĨm ®Çu
Specify lower left corner or [ON/OFF] cđa giíi h¹n mμn h×nh.
<0.0000,0.0000> :
Specify upper right corner Cho giíi h¹n mμn h×nh lín b»ng mét kh«ng
<420.0000,297.0000> : 42000,29700 gian réng 42 m x 29,7 m ngoμi thùc tÕ

L−u ý :
-Cho dï kh«ng gian ®· ®−ỵc ®Þnh nghÜa réng h¬n 100 lÇn hiƯn t¹i, mμn h×nh lóc nμy vÉn kh«ng cã g×
thay ®ỉi. Ta ph¶i thùc hiƯn lƯnh thu kh«ng gian giíi h¹n ®ã vμo bªn trong mμn h×nh b»ng lƯnh d−íi
®©y.

2. Thu kh«ng gian ®· ®−ỵc giíi h¹n vμo trong mμn h×nh - LƯnh ZOOM.

NhËp lƯnh:
Menu : View/Zoom Bμn phÝm : zoom

Command : z - Gâ lƯnh thu phãng mμn h×nh
-Specify corner of window, enter a scale factor - NhËp tham sè cÇn dïng sau ®ã gâ Enter
(nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/
Previous/Scale/Window] <real time> : a

C¸c Tham sè cđa lƯnh ZOOM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 18 -
Extens: Nh×n tỉng quan tÊt c¶ ®èi t−ỵng trªn mμng h×nh cad

L−u ý:
-NÕu cã ®èi t−ỵng vÏ to h¬n hc n»m ngoμi giíi h¹n mμn h×nh th× lƯnh nμy sÏ thu ®ång thêi c¶ giíi
h¹n mμn h×nh (tõ to¹ ®é 0,0) vμ ®èi t−ỵng vÏ vμo trong mμn h×nh.

3. LƯnh ®Èy b¶n vÏ Pan


5 LƯnh Snap, lƯnh Grid, lƯnh Ortho

a) LƯnh SnapLƯnh Snap ®iỊu khiĨn tr¹ng th¸i con ch¹y (Cursor) lμ giao ®iĨm cđa hai sỵi tãc. X¸c ®Þnh
b−íc nh¶y con ch¹y vμ gãc quay cđa hai sỵi tãc. B−íc nh¶y b»ng kho¶ng c¸ch l−íi Grid Tr¹ng th¸i
Snap cã thĨ t¾t më b»ng c¸ch nh¾p ®óp cht vμo nót Snap trªn thanh tr¹ng th¸i phÝa d−íi hc nhÊn
phÝm F9.

b) LƯnh Grid ( ChÕ ®é l−íi)LƯnh Grid t¹o c¸c ®iĨm l−íi trªn giíi h¹n b¶n vÏ kho¶ng c¸ch c¸c ®iĨm l−íi theo ph−¬ng X,
Y cã thĨ gièng nhau hc kh¸c nhau t theo ta ®Þnh nghÜa trong hép tho¹i Drafting Setting...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 19 -
Tr¹ng th¸i Grid cã thĨ t¾t më b»ng c¸ch nh¾p ®óp cht vμo nót Grid trªn thanh tr¹ng th¸i phÝa d−íi
hc nhÊn phÝm F7.
c) LƯnh OrthoLƯnh Orthor ®Ĩ thiÕt lËp chÕ ®é vÏ lªnh Line theo ph−¬ng cđa c¸c sỵi tãc

d) ThiÕt lËp chÕ ®é cho Sanp vμ Grid

Cơ thĨ trong h×nh sau


6. LƯnh Mvsetup t¹o khung b¶n vÏSau khi nhËp lƯnh xt hiƯn c¸c dßng nh¾c sau.

. Enable pager Space? [No/Yes] <Y> : (Ta nhËp N vμ nhÊn Enter)
. Enter units type [.........../Metric] : (ta nhËp M chän hƯ mÐt vμ nhÊn Enter)
. Enter the scale factor : ( NhËp gi¸ trÞ tØ lƯ)
. Enter the Pager width : (NhËp chiỊu réng khỉ giÊy)
. Enter the Pager height : (NhËp chiỊu cao khỉ giÊy)

B¶ng ®Þnh giíi h¹n b¶n vÏ (Limits) theo khỉ giÊy in vμ tØ lƯ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 20 -
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 21 -

V. C¸c LƯnh vÏ c¬ b¶n.Sư dơng lƯnh ARC ®Ĩ vÏ cung trßn. Trong qu¸ tr×nh vÏ ta cã thĨ sư dơng c¸c ph−¬ng thøc truy
b¾t ®iĨm, c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ®Ĩ x¸c ®Þnh c¸c ®iĨm. Cã c¸c ph−¬ng ph¸p vÏ cung trßn sau.

♥ Cung trßn ®i qua 3 ®iĨm ( 3 Point )
VÏ cung trßn ®i qua 3 ®iĨm. Ta cã thĨ chän ba ®iĨm bÊt kú hc sư dơng ph−¬ng thøc truy b¾t ®iĨm.

Command : A Menu: Draw\ARC\3 Points
. Specify start point of arc or [CEnter] - NhËp ®iĨm thø nhÊt
. Specify second point of arc or [CEnter/ENd] - NhËp ®iĨm thø hai
. Specify end point of arc - NhËp ®iĨm thø ba.

♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu t©m ®iĨm ci ( Start, Center, End )
NhËp lÇn l−ỵt ®iĨm ®Çu, t©m vμ ®iĨm ci . §iĨm ci kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i l»m trªn cung
trßn. Cung trßn ®−ỵc vÏ theo ng−ỵc chiỊu kim ®ång hå.
Command : A Menu: Draw\ARC\Start, Center, Endpoint

. Specify start point of arc or [CEnter] -NhËp ®iĨm thø ®Çu S

. Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: -T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp CE
CE NÕu chän lƯnh vỊ Menu th× kh«ng
cã dßng nh¾c nμy.
. Specify Center point of arc - NhËp to¹ ®é t©m cung trßn.

. Specify end point of arc or [Angle/chord Length] - NhËp to¹ ®é ®iĨm ci

♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu t©m vÌ gãc ë t©m ( Start, Center, Angle )
Command : A Menu: Draw\ARC\Start, Center, Angle

. Specify start point of arc or [CEnter] -NhËp ®iĨm thø ®Çu
. Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: -T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp CE
CE NÕu chän lƯnh vỊ Menu th× kh«ng
cã dßng nh¾c nμy.
. Specify Center point of arc -NhËp to¹ ®é t©m cung trßn.
. Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ ch÷ A
A (nÕu chän tõ menu th× kh«ng cã
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 22 -
dßng nh¾c nμy)
-Specify included Angle -NhËp gi¸ trÞ gãc ë t©m.

♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu t©m vμ chiỊu dμi d©y cung ( Start, Center, Length of Chord )

Command : A Menu: Draw\ARC\Start, Center, Length

. Specify start point of arc or [CEnter] -NhËp ®iĨm thø ®Çu

. Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: CE -T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp CE ( NÕu
chän lƯnh vỊ Menu th× kh«ng cã dßng
nh¾c nμy.
. Specify Center point of arc -NhËp to¹ ®é t©m cung trßn.

. Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ ch÷ L (nÕu
chän tõ menu th× kh«ng cã dßng nh¾c
nμy)
. Specify length of chord -NhËp chiỊu dμi d©y cung


♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu, ®iĨm ci vμ b¸n kÝnh (Start, End, Radius)

Command : Arc Menu: Draw\ARC\Start, End, Radius
. Specify start point of arc or [CEnter] - NhËp ®iĨm thø ®Çu
. Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp CE ( NÕu
chän EN lƯnh tõ Menu th× kh«ng cã dßng
nh¾c nμy)
. Specify end point of arc - NhËp ®iĨm ci cđa cung trßn.
. Specify center point of arc or [Angle/ - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ ch÷ R (nÕu
Direction/Radius]: R chän tõ menu th× kh«ng cã dßng nh¾c nμy)
Specify radius of arc - NhËp b¸n kÝnh cđa cung

♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu, ®iĨm ci vμ gãc ë t©m (Start, End, Included Angle)

Command : A
Menu: Draw\ARC\Start, End, Included Angle
. Specify start point of arc or [CEnter] - NhËp ®iĨm ®Çu
. Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta nhËp EN ( NÕu
chän EN lƯnh vỊ Menu th× kh«ng cã
dßng nh¾c nμy.
. Specify end point of arc - NhËp to¹ ®é ®iĨm ci cđa cung.
. Specify center point of arc or [Angle/ - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ ch÷ A (nÕu
Direction/Radius]: A chän tõ menu th× kh«ng cã dßng nh¾c
nμy)
Specify included angle - NhËp gi¸ trÞ gãc ë t©m

Ngoμi ra cßn cã c¸c ph−¬ng ph¸p vÏ cung trßn phơ sau

♥ VÏ cung víi ®iĨm ®Çu, ®iĨm ci vμ h−íng tiÕp tun cđa cung t¹i ®iĨm b¾t ®Çu
(Start, End, Direction)
♥ VÏ cung víi t©m, ®iĨm ®Çu vμ ®iĨm ci (Center, Start, End)
♥ VÏ cung víi t©m, ®iĨm ®Çu vμ gãc ë t©m (Center, Start, Angle)
♥ VÏ cung víi t©m, ®iĨm ®Çu vμ chiỊu dμi d©y cung (Center, Start, Length)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 23 -
4. LƯnh vÏ ®−êng ®a tun Pline (PL) : ®−êng cã bỊ réng nÐtCommand : PL
- Specify start point : - NhËp ®iĨm ®Çu cđa ®−êng th¼ng
- Current line-width is 0.0000 - ThĨ hiƯn chiỊu réng hiƯn hμnh
- Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth - NhËp ®iĨm thø 2 hc chän c¸c tham s« kh¸c
/Length /Undo/Width]: cđa lƯnh Pline
- .............. - ............ ( tiÕm tơc nhËp ®iĨm tiÕp theo...)

- C¸c tham sè chÝnh
+ Close + §ãng Pline bëi mét ®o¹n th¼ng nh− Line
+ Halfwidth + §Þnh nưa chiỊu réng ph©n ®o¹n s¾p vÏ
* Starting halfwidth<>: * NhËp gi¸ trÞ nưa chiỊu réng ®Çu
* Ending halfwidth<>: * NhËp gi¸ trÞ nưa chiỊu réng ci
+ Width + §Þnh chiỊu réng ph©n ®o¹n s¾p vÏ
* Starting Width<>: * NhËp gi¸ trÞ chiỊu réng ®Çu
* Ending Width<>: * NhËp gi¸ trÞ chiỊu réng ci
+ Length + VÏ tiÕp mét ph©n ®o¹n cã chiỊu nh− ®o¹n th¼ng tr−íc
®ã nÕu ph©n ®o¹n tr−íc ®ã lμ cung trßn th× nã sÏ tiÕp
xóc víi cung trßn ®ã.
* Length of line: * NhËp chiỊu dμi ph©n ®o¹n s¾p vÏ.
+ Undo + Hủ bá nÐt vÏ tr−íc ®ã.
+ Arc + VÏ cung trßn nèi tiÕp víi ®−êng th¼ng.

5. LƯnh vÏ ®a gi¸c ®Ịu Polygon (POL)-VÏ ®a gi¸c ngo¹i tiÕp ®−êng trßn Command : POL

-Enter number of side <4>: NhËp sè c¹nh cđa ®a gi¸c
-Specify center of polygon or [Edge]: NhËp to¹ ®é t©m cđa ®a gi¸c
-Enter an option [.....] <I>: C ↵ T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ C
-Specify radius of circle: T¹i ®©y nhËp b¸n kÝnh ®−êng trßn néi tiÕp ®a
gi¸c hc to¹ ®é ®iĨm hc truy b¾t ®iĨm lμ
®iĨm gi÷a mét c¹nh ®a gi¸c.

-VÏ ®a gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn Command : POL

-Enter number of side <4>: NhËp sè c¹nh cđa ®a gi¸c
-Specify center of polygon or [Edge]: NhËp to¹ ®é t©m cđa ®a gi¸c
-Enter an option [.....] <I>: I ↵ - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ I
-Specify radius of circle: -T¹i ®©y nhËp b¸n kÝnh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp
®a gi¸c hc to¹ ®é ®iĨm hc truy b¾t ®iĨm
lμ ®iĨm ®Ønh cđa ®a gi¸c

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 24 -
-VÏ ®a gi¸c theo c¹nh cđa ®a gi¸c Command : POL

. Enter number of side <4>: -NhËp sè c¹nh cđa ®a gi¸c
. Specify center of polygon or [Edge]: E - T¹i dßng nh¾c nμy ta goa E
. Specify first endpoint of edge: Chän hc nhËp to¹ ®é ®iĨm ®Çu mét c¹nh
. Specify Second endpoint of edge: Chän hc nhËp to¹ ®é ®iĨm ci c¹nh

6. LƯnh vÏ h×nh ch÷ nhËt Rectang (REC)LƯnh REC dïng ®Ĩ vÏ h×nh ch÷ nhËt. H×nh ch÷ nhËt ®a tun ta cã thĨ dïng lƯnh Pedit
®Ĩ hiƯu chØnh vμ lƯnh Explode ®Ĩ ph¸ vì chóng ra thμnh c¸c ®o¹n th¼ng.

Command : REC
- Specify first corner point or [Chamfer/ - NhËp gãc thø nhÊt cđa HCN hc nhËp c¸c
Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width: tham sè (nhËp ch÷ c¸i ®Çu cđa tham sè)
- Specify other corner point or [Dimensions]: ] - NhËp gãc thø hai cđa HCN hc nhËp tham sè
D
( c¸c tham sè cơ thĨ nh− sau)

+ Chamfer (Sau khi vμo lƯnh gâ chø C ) - V¸t mÐp 4 ®Ønh HCN
* Specify first chamfer distance........ * NhËp gi¸ trÞ cđa c¹nh cÇn v¸t thø nhÊt
* Specify Second chamfer distance........ * NhËp gi¸ trÞ cđa c¹nh cÇn v¸t thø hai
* Specify first corner........ * Sau khi nhËp th«ng sè cho v¸t mÐp ta nhËp gãc
thø nhÊt cđa HCN
* Specify other corner point....... * NhËp gãc thø hai cđa HCN

+ Fillet (Sau khi vμo lƯnh gâ chø F ) - Bo trßn c¸c ®Ønh cđa HCN
* Specify fillet radius for rectangles.. * NhËp b¸n kÝnh cÇn bo trßn
* Specify first corner........ * Sau khi nhËp b¸n kÝnh ta nhËp gãc thø nhÊt
cđa HCN
* Specify other corner point....... * NhËp gãc thø hai cđa HCN

+ Width (Sau khi vμo lƯnh gâ chø W ) - §Þnh bỊ réng nÐt vÏ HCN
* Specify line width for rectangles<>: * NhËp bỊ réng nÐt vÏ HCN
* Specify first corner........ * Sau khi nhËp bỊ réng nÐt vÏ ta nhËp gãc thø
nhÊt cđa HCN
* Specify other corner point....... * NhËp gãc thø hai cđa HCN

+ Elevation/ Thickness - Dïng trong vÏ 3D

+ Dimension - Tham sè nμy cho phÐp nhËp chiỊu cao vμ chiỊu dμi HCN theo c¸c dßng nh¾c sau
®©y.
* Specify lenght for rectangles<..>: * NhËp chiỊu dμi cđa HCN
* Specify Widht for rectangles<..>: * NhËp chiỊu cao cđa HCN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU

- 25 -
7. LƯnh vÏ Elip Ellipse (EL)LƯnh EL dïng ®Ĩ vÏ ®−êng Elip. T thc vμo biÕn PELLIPSE ®−êng Elip cã thĨ lμ
PELLIPSE = 1 §−êng EL lμ mét ®a tun, ®a tun nμy lμ tËp hỵp c¸c cung trßn.
Ta cã thĨ sư dơng lƯnh PEDIT ®Ĩ hiƯu chØnh
PELLIPSE = 0 §−êng Elip lμ ®−êng Spline ®©y lμ ®−êng cong NURBS ( xem lƯnh Spline) vμ ta
kh«ng thĨ Explode nã ®−ỵc. §−êng Elip nμy cã thĨ truy b¾t t©m vμ ®iĨm 1/4 nh−
®−êng trßn

NÕu thay ®ỉi biÕn ta gâ PELLIPSE t¹i dßng lƯnh sau ®ã nhËp gi¸ trÞ cđa biÕn lμ 0 hc lμ 1
Tr−êng hỵp PELLIPSE = 0 ta cã ba ph−¬ng ph¸p vÏ Elip

♥ NhËp täa ®é mét trơc vμ kho¶ng c¸ch nưa trơc cßn l¹i
Command : EL

- Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/ center] - NhËp ®iĨm ®Çu trơc thø nhÊt
- Specify other endpoint of axis: - NhËp ®iĨm ci trơc thø nhÊt

- Specify distanceto other axis or [Rotation]: - NhËp kho¶ng c¸ch nđa trơc thø hai
. R ( nÕu chän tham sè R ) * Chän R ®Ĩ x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch nđa trơc thø hai
. Specify rotation around major axis: * NhËp gãc quay quanh ®−êng trßn trơc

♥ T©m vμ c¸c trơc
Command : EL
- ecify axis endpoint of ellipse or [Arc/ center]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ C
- ecify center of Ellipse : - NhËp to¹ ®é hc chän t©m Elip
-Specify endpoint of axis: - NhËp kho¶ng c¸ch nđa trơc thø nhÊt
- Specify distanceto other axis or [Rotation]: - NhËp kho¶ng c¸ch nđa trơc thø hai
* ( nÕu chän tham sè R xem nh− trªn )

♥ VÏ cung Elip
Command : EL
- Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/ center]: - T¹i dßng nh¾c nμy ta gâ A
- Specify axis endpoint of elliptical arc or [center] - NhËp to¹ ®é hc chän ®iĨm ®Çu cđa
trơc thø nhÊt
- Specify other endpoint of axis : - NhËp to¹ ®é hc chän ®iĨm ®Çu cđa
trơc thø nhÊt
- Specify distanceto other axis or [Rotation]: - NhËp kho¶ng c¸ch nđa trơc thø hai
- Specify start angle or [Parameter]: - Chän ®iĨm ®Çu cđa cung hc nhËp gi¸
trÞ gãc ®©y lμ gãc gi÷a trơc ta võa ®Þnh
víi ®−êng th¼ng tõ t©m ®Õn ®iĨm ®Çu
cđa cung
- Specify end angle or [Parameter/Include angle]: -Chän ci cđa cung hc nhËp gi¸ trÞ
gãc ®©y lμ gãc gi÷a trơc ta võa ®Þnh víi
®−êng th¼ng tõ t©m ®Õn ®iĨm ci cđa
cungGenerate time = 0.15228199958801 s. Memory usage = 2.01 MB