cuoc khai thac thuoc dia lan thu nhat o V


Mai Thuỳ Dương-Trần Thị Thoan
Nội dung bài giảng gồm 3phần chính:
Bối cảnh lịch sử
Nội dung khai thác
Nhận xét
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ
nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và
những biến đổi về kinh tế

A.Bối cảnh lịch sử
Tình hình nước Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-
1918):

Sau chiến tranh Pháp là nước thắng trận nhưng vẫn bị tổn thất
nặng nề về kinh tế tài chính,cơ sở hạ tầng bị tàn phá,công
nghiệp đình đốn,thương mại sa sút ,Pháp trở thành con nợ lớn
của Mĩ,1920 nợ 300 tỷ frăng

Để hàn gắn vết thương chiến tranh và khôi phục kinh tế thực
dân Pháp một mặt thúc đẩy sản xuất trong nước ,bóc lột nhân
dân trong nước ,một mặt đẩy mạnh khai thác bóc lột nhân
thuộc địa, trước hết là Đông Dương và châu Phi.

B.Nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần hai của
thực dân Pháp

Thời gian(1919-1929)

Trong đợt khai thác này thực dân Pháp tiến hành đầu tư ồ ạt
vào các ngành kinh tế ,tốc độ nhanh và với một quy mô lón,

Số vốn đầu tư tăng nhanh qua các năm:1924-1929 đầu tư 400
triệu frăng.

Hướng đầu tư:thực dân Pháp đổ xô vào kinh doanh nông
nghiệp và khai thác khoáng sản.

Sau đây là nội dung của cuộc khai thác trong một số ngành kinh tế:
1.Nông nghiệp
- Đây là ngành được thực dân Pháp chú trọng đầu tư hơn cả :1924
đầu tư 52 triệu frăng ,năm 1927 là 400 triệu frăng.Thực dân Pháp đẩy
mạnh cướp đoạt ruộng đất lập đồn điền.
-Các đồn điền được sử dụng để trồng lúa,cây công nghiệp như chè cà
phê ,cao su .
-Trong các đồn điền thực dân Pháp sử dụng chủ yếu phương thức
canh tác và bóc lột theo lối phong kiến ,ít sử dụng các biện pháp kỹ
thuật .
-Tốc độ phát triển nông nghiệp tương đối thấp khoảng 1.5%,riêng
Nam kỳ cao hơn khoảng 8.5%.
-Lúa gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam chiếm
khoảng 60-70% giá trị xuất khẩu ,Việt Nam trở thành nước cung cấp
gạo lớn thứ hai cho thị trường thế giới sau Malaixia.

2. Công nghiệp
-
Công nghiệp được tăng cường đầu tư vốn và mở rộng quy mô sản xuất .
Công nghiệp được tăng cường đầu tư vốn và mở rộng quy mô sản xuất .


+ Công nghiệp khai thác mỏ được ưu tiên hàng đầu,trước hết là mỏ
+ Công nghiệp khai thác mỏ được ưu tiên hàng đầu,trước hết là mỏ
than
than


Năm 1930 diện tích thăm dò lên tới 43 vạn ha gấp hơn 7 lần năm
Năm 1930 diện tích thăm dò lên tới 43 vạn ha gấp hơn 7 lần năm
1911 (6 vạn ha) ,nhiều công ty khai mỏ được thành lập:công ty than
1911 (6 vạn ha) ,nhiều công ty khai mỏ được thành lập:công ty than
Hạ Long,công ty than Tuyên Quang ,sản lượng khai thác tăng nhanh
Hạ Long,công ty than Tuyên Quang ,sản lượng khai thác tăng nhanh
năm 1919 đạt 665000 tấn ,năm 1929 đạt 1972000 tấn.
năm 1919 đạt 665000 tấn ,năm 1929 đạt 1972000 tấn.


+ Ngoài than đá Pháp còn đầu tư vào mỏ thiếc ,kẽm sắt
+ Ngoài than đá Pháp còn đầu tư vào mỏ thiếc ,kẽm sắt
-
Để phục vụ cho công nghiệp khai khoáng một số cơ sở chế biến được
Để phục vụ cho công nghiệp khai khoáng một số cơ sở chế biến được
thành lập ở một số nơi như Hải Phòng, Cao Bằng
thành lập ở một số nơi như Hải Phòng, Cao Bằng
-
Bên cạnh công nghiệp khai khoáng ,công nghiệp nhẹ cũng khá phát
Bên cạnh công nghiệp khai khoáng ,công nghiệp nhẹ cũng khá phát
đạt
đạt
-
Hạn chế :một ngành công nghiệp nặng với đầy đủ tính chất của nó thật
Hạn chế :một ngành công nghiệp nặng với đầy đủ tính chất của nó thật
sự chưa ra đời .Công nghiệp Việt Nam vẫn là công nghiệp dịch vụ và
sự chưa ra đời .Công nghiệp Việt Nam vẫn là công nghiệp dịch vụ và
phục vụ , chịu sự lệ thuộc chặt chẽ vào chính quốc và thị trường nước
phục vụ , chịu sự lệ thuộc chặt chẽ vào chính quốc và thị trường nước
ngoài .
ngoài .

Generate time = 0.50322413444519 s. Memory usage = 1.93 MB