De luyen toan co loi van lop 1

Đề 1
Bài 1 : Lan có 24 nhãn vở, Lan cho bạn 13 nhãn vở. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu nhãn vở ?

Bài 2 : Nhà Lan và nhà Hoà có tất cả 36 con gà, trong đó nhà Lan có 14 con gà. Hỏi nhà
Hoà có bao nhiêu con gà ?

Bài 3 : Hằng có 18 điểm 10, Hơng ít hơn Hằng 8 điểm 10. Hỏi Hơng có bao nhiêu điểm 10.


Bài 4 : Hằng cho Huyền 8 nhãn vở thì Hằng còn 11 nhãn vở. Hỏi Trớc khi cho Hằng có bao
nhiêu nhãn vở ?

Ba 5 : Hằng có 13 quả cam,Hằng nhiều hơn Hơng 3 quả. Hỏi Hơng có bao nhiêu quả cam


Bài 6 : So sánh
32 .. 41 45 .. 54
67 .. 57 75 .. 69
100 .. 99 85 .. 94
36 .. 55 12 .. 13
47 ..38 36 .. 82
§Ò 2
Bµi 1 :Mai cã 27 nh·n vë, Mai cho b¹n 14 nh·n vë. Hái Mai cßn l¹i bao nhiªu nh·n vë ?

Bài 2 : Nhà Hằng và nhà Minh có tất cả 26 con gà, trong đó nhà Minh có 15 con gà. Hỏi
nhà Hằng có bao nhiêu con gà ?

Bài 3 : Hằng có 17 điểm 9, 10. Hơng ít hơn Hằng 8 điểm. Hỏi Hơng có bao nhiêu điểm
9,10.


Bài 4 : Hằng cho Huyền 6 bi thì Hằng còn 22 bi. Hỏi Trớc khi cho Hằng có bao nhiêu bi ?

Bài 5 : Hằng có 13 vở, Hằng nhiều hơn Hơng 6 vở Hỏi Hơng có bao nhiêu vở ?


Bài 6 : Cho các chữ số 3, 4, 0, 1. Lập tất cả các số có hai chữ số khác nhauđợc lập từ các
chữ số trên ?
Bài 7 : Cho các chữ số 6, 0, 5, 2. Lập tất cả các số có hai chữ số đợc lập từ các chữ số trên ?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Generate time = 0.08199405670166 s. Memory usage = 1.93 MB