Từ ngữ chỉ nghề nghiệp


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Bài 1:
Bài 1:
Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ
Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ
trong các tranh dưới đây:
trong các tranh dưới đây:
Công nhân
Công an
Nông dân
Bác sỹ
Lái xe
Người bán hàng
Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009
Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009

Bài 2:
Bài 2:
Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết?
Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết?
-Thợ may, bộ đội, giáo viên, phi công, nhà doanh nghiệp, diễn
-Thợ may, bộ đội, giáo viên, phi công, nhà doanh nghiệp, diễn
viên, ca sĩ, nhà tạo mẫu, kỹ sư, thợ xây,….
viên, ca sĩ, nhà tạo mẫu, kỹ sư, thợ xây,….
Bài 3:
Bài 3:
Trong các từ dưới đây, những từ nào nói lên phẩm chất của
Trong các từ dưới đây, những từ nào nói lên phẩm chất của
nhân dân Việt Nam ta?
nhân dân Việt Nam ta?
Anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết,
Anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết,
vui mừng, anh dũng.
vui mừng, anh dũng.
Bài 4
Bài 4
: Đặt một câu với một từ tìm được trong bài tập 3.
: Đặt một câu với một từ tìm được trong bài tập 3.
Ví dụ
Ví dụ
:
:
-Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng.
-Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng.


-Bạn Hùng là một người rất thông minh.
-Bạn Hùng là một người rất thông minh.
-Các chú bộ đội rất gan dạ.
-Các chú bộ đội rất gan dạ.
-Các bạn học sinh lớp 2A rất đoàn kết.
-Các bạn học sinh lớp 2A rất đoàn kết.
-Học sinh trường tiểu học An Bá có truyền thống cần cù học tập.
-Học sinh trường tiểu học An Bá có truyền thống cần cù học tập.
-Kim Đồng đã hi sinh anh dũng.
-Kim Đồng đã hi sinh anh dũng.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009
Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009
Anh hùng
Anh hùng
thông minh
thông minh
gan dạ
gan dạ
cần cù
cần cù
đoàn kết
đoàn kết
anh dũng
anh dũng

Trò chơi: Ai nhanh hơn?
Trò chơi: Ai nhanh hơn?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009
Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009
Thợ xây
Hoạ sĩ
Ca sĩ Phi công
Giáo viên Bác sỹ Bộ đội Công an

Generate time = 0.033843040466309 s. Memory usage = 1.93 MB