Tap doc Ve ngoi nha dang xay

Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009
Líp 5
Ng­êi thùc hiÖn: Lª ThÞ S­¬ng
Tr­êng TiÓu häc VÜnh ChÊp

Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Thø ba ngµy 2 th¸ng 12 n¨m
2008
Tập đọc

Thø ba ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2008
Tập đọc
VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
( §ång Xu©n Lan)

Đoạn 1:
Đoạn 1:


Kh
Kh
ổ thơ đầu
ổ thơ đầu

Đoạn 2:
Đoạn 2:


Kh
Kh
ổ thơ thứ hai
ổ thơ thứ hai

Đoạn 3:
Đoạn 3:
Khổ thơ thứ ba và hai
Khổ thơ thứ ba và hai
dòng thơ còn lại
dòng thơ còn lại
I. Luyện đọc
Luyện đọc từ khó
- huơ huơ
- rãnh tường
Luyện đọc câu khó
Chiều đi học về
Chúng em qua ngôi nhà xây dở
Ngôi nhà như trẻ nhỏ
Lớn lên với trời xanh …
Giải nghĩa từ khó
- Giàn giáo
Giàn giáo
Giải nghĩa từ khó
- Giàn giáo
- Trụ bê tông

Generate time = 0.11911106109619 s. Memory usage = 1.92 MB