Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật
Bài tập 1. Tính các tổng sau:
99.95
4
.......
15.11
4
11.7
4
7.3
4
1
++++=
A
399
2
.......
35
2
15
2
3
2
2
++++=
A
70.67
3
.......
10.7
3
7.4
3
4.1
3
3
++++=
A
70.69
5
.......
13.12
5
12.11
5
11.10
5
4
++++=
A
80.77
3
.......
29.26
3
26.23
3
23.20
3
3333
5
++++=
A
120
1
.......
21
1
15
1
10
1
6
++++=
A
55.53
1
.......
31.29
1
29.27
1
27.25
1
7
++++=
A
162.158
7
.......
102.98
7
98.94
7
94.90
7
8
++++=
A
18.17.16
1
.......
5.4.3
1
4.3.2
1
.3.2.1
1
9
++++=
A
60.57.54
12
.......
13.10.7
12
10.7.4
12
7.4.1
12
10
++++=
A
)1(
2
.......
66
1
55
1
45
1
11
+
++++=
xx
A
)1(
1
.......
4.3
1
3.2
1
.2.1
1
12
+
++++=
nn
A
)2)(1(
1
.......
5.4.3
1
4.3.2
1
.3.2.1
1
13
++
++++=
nnn
A
1)1(
1
.......
14
1
13
1
12
1
2222
14
+
++

+

+

=
n
A
A
14
áp dung công thức biến đổi sau:


+


=
+
=

1
1
1
1
2
1
)1)(1(
1
1
1
2
kkkk
k
;


+

=
1
1
1.......
4
1
1
3
1
1
2
1
1
15
n
A
A
15
Ta quy đồng tng thừa số trong ngoặc, thay
vào và tính đợc:
1
1
1
.....
4
3
.
3
2
.
2
1
15
+
=
+
=
nn
n
A


=
20
1
1
19
1
1.......
4
1
1
3
1
1
2
1
1
16
A
So
sánh A
16
với 1/21
98.97
4
.......
9.7
4
.7.5
4
5.3
4
17
++++=
A


=
100
1
1
81
1
1.......
16
1
1
9
1
1
4
1
1
18
A
So
sánh A
18
với 11/19
30
1
20
1
12
1
6
1
2
1
19
++++=
A
HD
6
5
....
3
1
2
1
3.2
1
6
1
,
2
1
1
2.1
1
2
1
=====
KQ
Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên
NHa năm 2007
1000
1
999
1
....
12
1
6
1
2
1
20
+++++=
A
HD KQ:
1000
999
90
1
72
1
56
1
42
1
30
1
21
++++=
A
HD Tơng tự A19,20
100.97
1
.......
14.11
1
.8.5
1
5.2
1
22
++++=
A
31.30
1
.......
7.5
1
5.3
1
3.1
1
23
++++=
A
110
1
90
1
72
1
56
1
42
1
30
1
20
1
24
++++++=
A
31.26
5
.......
16.11
5
11.6
5
6.1
5
2222
25
++++=
A
100.89
11
.......
34.23
11
23.12
11
12
11
26
++++=
A
10.9
9
..........
4.3
3
.
3.2
2
.
2.1
1
2222
27
=
A

=
28
1
1
21
1
1
15
1
1.......
10
1
1
6
1
1
3
1
1
28
A
340
9
.......
88
9
40
9
10
9
29
++++=
A
143
6
99
6
63
6
35
6
15
6
30
++++=
A
Bài tập 2. Thực huện phép tính


+++


++++=
400.299
1
......
104.3
1
103.2
1
102.1
1
400.101
1
......
302.3
1
301.2
1
300.1
1
1
B
;
1.99
1
3.97
1
......
96.4
1
97.3
1
99.1
1
99
1
97
1
...
7
1
5
1
3
1
1
2
+++++
++++++
=
B
;
100100992
3
2
1
2
1
2
1
.....
2
1
2
1
1
++++++=
B
; ( HD lấy
2
2
2
2
1
22
10099
33
=+=
BB
);
100992
4
3
1
3
1
.....
3
1
3
1
1
+++++=
B
; ( HD lấy
100100
44
3
13
3
1
33
100

==
BB
)
Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên
NHa năm 2007

Generate time = 0.27465891838074 s. Memory usage = 1.93 MB