don xin hoc

Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Thứ t ngày 6 tháng 5 năm 2009
đơn xin học
Kính gửi Thầy (Cô) Hiệu trởng Trờng Trung học cơ sở ..........................
Em tên là : ...................................................................................................
Nam, nữ : .....................................................................................................
Sinh ngày : ...................................................................................................
Tại : ..............................................................................................................
Quê quán : ...................................................................................................
Địa chỉ thờng trú : ......................................................................................
Đã hoàn thành chơng trình Tiểu học
Tại Trờng Tiểu học : ..................................................................................
Em làm đơn này xin đề nghị Trờng Trung học cơ sở ................................
xét cho em đợc vào học lớp 6 của Trờng.
Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà trờng, phấn đấu học
tập và rèn luyện tốt.
Em xin trân trọng cảm ơn.
ý kiến của cha mẹ học sinh Ngời làm đơn

Generate time = 0.17444801330566 s. Memory usage = 1.93 MB