Toán 5. Thể tích hình hộp CN


Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học
Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học
Môn Toán lớp 5
Giáo viên thực hiện
Dương Kim Nhung
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Thị xã Hoà Bình tỉnh Hoà Bình

thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
TiÕt 111:
A- KiÓm tra bµi cò:
1dm
1
d
m
1dm
1dm
3
1cm
1cm
1
c
m
1cm
3
1m
1m
1
m
1m
3

thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
TiÕt 111:
B- Néi dung bµi míi:
1 cm
3
4 cm
5 cm
3 cm

thể tích hình hộp chữ nhật
thể tích hình hộp chữ nhật
Tiết 111:
Qui tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy
chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với
chiều cao (cùng một đơn vị đo).
chiều dài
c
h
i

u

r

n
g
chiều cao

thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
TiÕt 111:
c
a
b
V: ThÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt.
a: ChiÒu dµi.
b: ChiÒu réng.
c: ChiÒu cao.
V = a x b x c

Generate time = 0.15785312652588 s. Memory usage = 1.93 MB