Ngu van 6: On tap ve dau cau

08/18/13 Hán Thu Huyền 1
08/18/13 Hán Thu Huyền 2
(DÊu chÊm, dÊu chÊm hái, dÊu chÊm than)
08/18/13 Hỏn Thu Huyn 3
Bài
I. Công dụng:
Bài tập 1 (T 149): đặt các dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?),
dấu chấm than (!) vào chỗ thích hợp có dấu ngoặc đơn.
a) Ôi thôi, chú mày ơi ( ) Chú mày có lớn mà chẳng có
khôn. (Theo Tô Hoài)
b) Con có nhận ra con không ( ) (Theo Tạ Duy Anh)
c) Cá ơi, giúp tôi với ( ) Thương tôi với ( )
(Theo ông lão đánh cá và con cá vàng)
d) Giờ chớm hè ( ) Cây cối um tùm ( ) Cả làng thơm ( )
(Theo Duy Khán)
!
?
! !
. .
.
08/18/13 Hỏn Thu Huyn 4
Bài
I. Công dụng:
1. Bài tập 1:
Lý do đặt các dấu câu như trên:
-
Dấu chấm đặt cuối câu trần thuật.
-
Dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn.
-
Dấu chấm than dùng đặt cuối câu cầu khiến hoặc câu
cảm.
08/18/13 Hỏn Thu Huyn1 5
2. Bài tập 2: (Trang 149)
Cách dùng các dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu
chấm than trong nhng câu sau đây có gỡ đặc biệt?
I. Công dụng
a) Tụi phi bo:
-
c, chỳ mỡnh c núi thng thng ra no.2
[...] Ri, vi b iu khinh khnh, tụi mng:
-
[... ] Thụi, im cỏi iu hỏt ma dm sựi st y i. 4
(Tụ Hoi)
Trong cõu a:
Cõu 2 v cõu 4 u l cõu cu khin,
nhng cui cỏc cõu y u dựng du
chm ú l mt cỏch dựng c
bit ca du cõu
Trong cõu b:
Du chm hi v du chm chm
than dựng trong ngoc n T thỏi
nghi ng chõm bim i vi ni
dung cõu
b) AFP a tin theo cỏch m : H l 80 ngi sc lc khỏ tt
nhng hi gy(!?)
08/18/13 Hán Thu Huyền 6
Ghi nhí: (Trang 150)

Thông thường, dấu chấm được đặt ở cuối câu trần
thuật, dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn và dấu chấm
than đặt cuối câu cầu khiến, câu cảm thán.
 Tuy vậy, cũng có lúc người ta dùng dấu chấm ở cuối
câu cầu khiến và đặt các dấu chấm hỏi, dấu chấm than
trong ngoặc đơn vào sau một ý hay một từ ngữ nhất định
để biểu thị thái độ nghi ngờ hoặc châm biếm đối với ý đó
hay nội dung của từ ngữ đó.
08/18/13 Hán Thu Huyền 7
II. Chữa một số lỗi thường gặp:
a)
-
“Đệ nhất kì quan Phong Nha” nằm trong một quần thể hang động thuộc
khối núi đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình. Có thể tới Phong Nha rất
dễ dàng bằng hai con đường [... ]
(Trần Hoàng)
- “Đệ nhất kì quan Phong Nha” nằm trong một quần thể hang động thuộc
khối núi đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình, có thể tới Phong Nha rất
dễ dàng bằng hai con đường.
1. So sánh cách dùng dấu câu trong từng cặp câu dưới đây.
+ Dùng dấu phẩy biến câu văn thành câu ghép hai vế nhưng hai vế không
liên quan chặt chẽ với nhau.
+ Dùng dấu chấm ở đây để tách thành 2 câu là đúng.

Generate time = 0.099728107452393 s. Memory usage = 1.93 MB