Tiết 37-Bài 24 Cuộc kháng chiến từ 1858 đến 1873


l
Þ
C
HS
ö
8

Nh÷ng nguyªn nh©n nµo khiÕn nhµ NguyÔn kÝ
hiÖp ­íc Nh©m TuÊt 5/6/1862? HiÖp ­íc 1862
vi ph¹m chñ quyÒn n­íc ta nh­ thÕ nµo? HiÖp ­
íc nµy cã ¶nh h­ëng g× tíi phong trµo kh¸ng
chiÕn cña d©n téc?
KiÓm tra bµi cò

II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm
1858 đến năm 1873
1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì
- Tại Đà Nẵng nhiều toán nghĩa
binh đã phối hợp với triều đình
chống giặc.
- Tại Gia Định:
+ 10/12/1861 nghĩa quân
Nguyễn Trung Trực đã đốt
cháy tàu ét-pê-răng trên sông
Vàm Cỏ.
+ Khởi nghĩa Trương Định
- ý thức thống nhất dân tộc, thể hiện tinh
thần yêu nước của nhân dân ta.

? Nhân dân ta đã
anh dũng chống
Pháp như thế nào?
? Tại Gia Định
phong trào kháng
chiến diễn ra như
thế nào?
ở Gia Định trong khi quân triều đình
chống cự yếu ớt không chủ động đánh và
chạy dài thì nhân dân địa phương đã tổ
chức thành đội ngũ chỉnh tề kháng Pháp
ngay từ tiếng súng đầu tiên. Tiêu biểu là
toán quân của Lê Huy và Trần Thiện
Chính (5000 người). Hay đội quân 6000 ngư
ời do Dương Bình Tâm lãnh đạo, ngoài ra
còn có khởi nghĩa của Trương Định, Đỗ
Trinh Thoại, Nguyễn Thông, Hồ Huân
Nghiệp, Lưu Tấn Thiện, Lê Cao Dõng ở Gò
Công, Gia Định, Chợ Lớn, Tân An. Kế đó
Võ Duy Dương ở Đồng Tháp Mười, Nguyễn
Trung Trực ... Họ phối hợp chặt chẽ với
khởi nghĩa của Trương Định.
? Em hãy cho
biết ý nghĩa của
sự kiện trên?
? So sánh hai thái
độ, hai kiểu hành
động của nhân dân
và triều đình phong
kiến trước cuộc
xâm lược của
Pháp?
-
Về phía triều đình: Bạc nhược, ươn hèn, sợ
chết.
- Về nhân dân: kiên quyết chống Pháp tới
cùng, tiêu biểu là cánh quân của Trương
Định
? Hãy mô tả quang
cảnh của buổi lễ
phong soái của Trư
ơng Định?
Buổi lễ diễn ra ở vùng nông thôn Nam Bộ
xưa, có một lễ đài bằng gỗ trên đặt hương
án, có bức trướng ghi dòng chữ Bình tây
đại nguyên soái. Đông đảo các tầng
lớp nhân dân có mặt. Đại diện nhân dân
trịnh trọng dâng kiếm lệnh cho Trương
Định.
Trương Định
Hình 85. Trương Định nhận phong soái

II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm
1858 đến năm 1873
1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì
- Tại Đà Nẵng nhiều toán nghĩa
binh đã phối hợp với triều đình
chống giặc.
- Tại Gia Định:

Tháng 2/1863 Pháp tấn công
căn cứ Gò Công Nghĩa quân
rút về Tân Phước.

Ngày 20/8/1864 Trương Định
bị thương, tự sát để bảo toàn khí
tiết.
? Em hãy nêu
diẽn biến chính
của khởi nghĩa
Trương Định?


II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873
1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì
2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì
- Triều đình đàn áp các cuộc
khởi nghĩa nông dân ở Trung
Kì, Bắc Kì, ngăn cản phong trào
khởi nghĩa của nhân dân ở Nam
Kì.
- Cử phái bộ sang Pháp thương
lượng.
- Từ ngày 20 đến ngày 24/6/1867
Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền
Tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà
Tiên) không tốn một viên đạn
nào.
? Em hãy cho biết
thái độ của triều đình
Huế và thực dân
Pháp sau hiệp ước
Nhâm Tuất 5/6/1862?

Generate time = 0.061928033828735 s. Memory usage = 1.93 MB