Một số công cụ trợ giúp soạn thảo


Bài 18:
CÁC CÔNG CỤ TRỢ
GIÚP SOẠN THẢO
Nội dung bài học
Phần I:
Tìm kiếm và
thay thế

Phần II:
Gõ tắt và
sữa lỗi
Tìm kiếm và thay thế
1
A. Tìm kiếm
Cách 1:

Chọn: Edit Find…
Cách 2:

Ctrl+F

Find what: từ,cụm từ cần tìm

Find Next: tìm tiếp theo

Highlight all items found in: bôi đen tất cả
những từ tìm thấy
Từ hay cụm
từ cần tìm
Tìm tiếp
theo
B
ô
i

đ
e
n

n
h

n
g

t


v

a

t
ì
m

t
h

y

Tùy chọn trong More

Match case: phân biệt chữ hoa chữ thường

Find whole words only: tìm theo nguyên
từ.
Chũ hoa
chữ thường
Tìm nguyên
từ

Generate time = 0.057444095611572 s. Memory usage = 1.93 MB