Bài Thực Hành 2

Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
Bài thực hành 2
Bài thực hành 2
Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
1. Mở bảng tính
Khi khởi động chương
trình bảng tính, một
bảng tính trống sẽ
được tự động mở sẵn.
Nếu muốn mở một
bảng tính khác, em hãy
nháy vào nút lệnh New.
Nút lệnh New
Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
1. Mở bảng tính
Nút lệnh Open
Chọn bảng tính cần mở
Nháy vào nút Open
Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
2. Lưu bảng tính với tên khác
File
Save as
Cách 1:
Cách 2:
Nhấn F12
Nơi gõ tên mới
Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
TH
TH
ỰC
ỰC
H
H
ÀNH
ÀNH

Generate time = 0.073080062866211 s. Memory usage = 1.92 MB