bai 54 to chuc tien hoa co the nguoiGV thùc hiÖn:
Tæ: Ho¸ -Sinh
Trong sự tiến hóa của động vật, các hệ cơ
quan được hình thành và hòan thiện dần.
Các cơ quan mới được hình thành đảm bảo
chức năng sinh lý phức tạp, thích nghi với
các điều kiện sống đặc trưng.
Sự tiến hóa đó được thể hiện như thế nào?
Bài 54
TIẾN HÓA VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ
I. Sự phức tạp hóa về tổ chức cơ thể
II. So sánh một số hệ cơ quan của động
vật.
Chúng ta lần lượt xét sự tiến hóa qua các đại
diện
Bài 54
I. Sự phức tạp hóa về tổ chức cơ thể:
ngành Giun ngành Chân
khớp
cá chép

Generate time = 0.1335129737854 s. Memory usage = 1.92 MB