Tiet 58. Gioi thieu chung he noi tietTr­êng THCS tó s¬n.
NhiÖt liÖt chµo mõng
c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt häc h«m nay!


Thø ba ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2007

Ch­¬ng X : Néi tiÕt


Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2007

Chương X : Nội tiết
Tiết 58: Giới thiệu chung về hệ nội tiết
1- Đặc điểm chung của hệ nội tiết
Nghiên cứu thông tin trong SGK/174 cho
biết đặc điểm chung của hệ nội tiết?
- Hệ nội tiết điều hoà các hoạt động sinh lý
của cơ thể.
- Chất tiết tác động thông qua đường máu nên
chậm và kéo dài.
-
Hệ nội tiết điều hoà các quá trình sinh lý
của cơ thể (trao đổi chất).
- Sản phẩm tiết được ngấm thẳng vào
máu.
2- Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
Tìm đặcđiểm giống nhau và khác nhau
giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.
* Giống: Các tế bào tuyến đều tạo ra các sản
phẩm tiết.

Khác:
Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết
+ Không có ống dẫn + Có ống dẫn
+ Sản phẩm tiết ngấm + Sản phẩm tiết
thẳng vào máu đổ ra ngoài tuyến.


Chương X : Nội tiết
Tiết 58: Giới thiệu chung về hệ nội tiết
1- Đặc điểm chung của hệ nội tiết
-
Hệ nội tiết điều hoà các quá trình sinh lý
của cơ thể (trao đổi chất).
- Sản phẩm tiết được ngấm thẳng vào
máu.
2- Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
* Giống: Các tế bào tuyến đều tạo ra các sản
phẩm tiết.

Khác:
Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết
+ Không có ống dẫn + Có ống dẫn
+ Sản phẩm tiết ngấm + Sản phẩm tiết
thẳng vào máu đổ ra ngoài tuyến.
Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2007

Trên cơ thể người có những
tuyến nội tiết chính nào ?


BàI tập
Cột A (tuyến)
Cột B (vị trí)
Tuyến yên
Tuyến giáp
Tuyến tùng
Tuyến cận giáp
Tuyến trên thận
Tuyến ức
Tuyến tụy
Tuyến sinh dục
ở bộ não
Hãy lên gián các tuyến ở cột A phù hợp với vị trí ở cột B
ở bộ não
ở hầu
ở hầu
Gần xương ức
trên thận
cơ quan sinhdục
Cạnh ruột


đáp án
Cột A (tuyến)
Cột B (vị trí)
Tuyến yên
Tuyến giáp
Tuyến tùng
Tuyến cận giáp
Tuyến trên thận
Tuyến ức
Tuyến tụy
Tuyến sinh dục
ở bộ não
Gần xương ức
ở hầu
cạnh ruột
ở hầu
cơ quan sinh dục
ở bộ não
trên thận

Generate time = 0.040375947952271 s. Memory usage = 1.93 MB