Ngữ văn 8-Tiet 114Lua chon trat tu tu trong cau

Häc sinh líp 8c
nhiÖt liÖt chµo mõng
c¸c thÇy c« gi¸o
tíi dù giê ng÷ v¨n
TiÕt 114:
Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu
1.
1.


T×m hiÓu ng÷ liÖu
T×m hiÓu ng÷ liÖu
Cho ®o¹n v¨n sau:
Cho ®o¹n v¨n sau:


Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống
Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống
tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run
tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run
rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và
rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và
người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi
người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi
song, tay thước và dây thừng.
song, tay thước và dây thừng.

Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn
khàn của người hút nhiều xái cũ:


- Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống
- Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống
đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!
đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!


(Ngô Tất Tố - Tắt đèn)
(Ngô Tất Tố - Tắt đèn)

I. ThÕ nµo lµ trËt tù tõ
I. ThÕ nµo lµ trËt tù tõ
Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu
* Nhận xét
Nh÷ng c¸ch thay đổi trật tự từ mà không làm thay đổi nghĩa
cơ bản của câu:
a. Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn
của người hút nhiều xái cũ.
b. Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ,
gõ đầu roi xuống đất.
c. Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ,
cai lệ gõ đầu roi xuống đất.
d. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ
đầu roi xuống đất, thét.
e. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi
xuống đất, cai lệ thét.
g. Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của người hút
nhiều xái cũ, cai lệ thét.

Khái niệm: Trật tự từ
trong câu là cách sắp xếp
từ ngữ theo thứ tự trước
sau nhằm đem lại hiệu quả
giao tiếp.
Cho ®o¹n v¨n sau:
Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải,
chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng
đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào
đến miệng, cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm
sập tiến vào với những roi song, tay thước và
dây thừng.
Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng
khàn khàn của người hút nhiều xái cũ:
- Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn
sống đấy à? Nộp tiền sưu ! Mau!
( Ng« TÊt Tè - T¾t ®Ìn )
Ng vn: Tit 114 - La chn trt t t trong cõu

Hãy phân tích tác dụng của trật tự từ trong sáu câu
sau vào bảng sơ kết
a. Cai l gừ u roi xung t, thột bng ging khn khn của
người hỳt nhiu xỏi c.
b. Cai l thột bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c,
gừ u roi xung t.
c. Thột bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, cai lệ
gõ u roi xung t.
d. Bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c,cai l gừ
u roi xung t, thột.
e. Bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, gừ u roi
xung t,cai l thột.
g. Gừ u roi xung t, bng giọng khn khn ca ngi hỳt
nhiu xỏi c, cai l thột.
Ng vn: Tit 114 - La chn trt t trong cõu
H y phân tích tác dụng của trật tự từ trong sáu ã
câu vào bảng sơ kết dưới đây:
Cõu
Nhn mnh
s hung
hón
Liờn kt cht vi
cõu ng trc
Liờn kt cht vi
cõu ng sau
a
b
c
d
e
g
Tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong sáu câu
a. Cai lệ gõ đầu roi
xuống đất, thét bằng
giọng khàn khàn của
người hút nhiều xái cũ.
a. Không nhấn mạnh sự hung
h n của tên cai lệ, liên kết câuã
với những câu khác.
b. Cai lệ thét bằng
giọng khàn của người
hút nhiều xái cũ, gõ
đầu roi xuống đất
c. Thét bằng giọng khàn
khàn của người hút
nhiều xái cũ, cai lệ gõ
đầu roi xuống đất.
Không nhấn mạnh sự hung h n ã
của tên cai lệ, liên kết với câu
đứng trước.
Không nhấn mạnh sự hung h n ã
của tên cai lệ, không liên kết
câu này với những câu khác.
Tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong sáu câu
d. Bằng giọng khàn khàn
của người hút nhiều xái
cũ, cai lệ gõ đầu roi
xuống đất, cai lệ thét.
d. Không nhấn mạnh sự hung
h n của tên cai lệ, liên kếtã
chặt với câu đứng sau.
e. Bằng giọng khàn khàn
của người hút nhều xái cũ,
gõ đầu roi xuống đất, cai
lệ thét.
g. Gõ đầu roi xuống đất,
bằng giọng khàn khàn
của người hút nhiểu xái
cũ, cai lệ thét.
e. Không nhấn mạnh sự
hung h n của tên cai lệ, liênã
kết chặt với câu đứng sau.
g. Nhấn mạnh sự hung h nã
của tên cai lệ, liên kết chặt
với câu đứng sau.

Generate time = 0.12668395042419 s. Memory usage = 1.93 MB