Bai 13. Gioi thieu ti le khuon mat nguoi


Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ B×nh Nguyªn

-
Sách giáo khoa
- Vỡ ghi mĩ thuật
-
Bút chì
-
Tẩy
KIểm tra đồ dùng học tập

Chia nhóm:
Nhóm : Trần Văn Cẩn Nhóm : Tô Ngọc Vân
vẽ theo mẫu
Bài 13
Giới thiệu
tỉ lệ khuôn mặt người
Nhóm : Nguyễn Phan
Chánh
Nhóm : Bùi Xuân Phái

I. Quan sát nhận xét:
- Khuôn mặt người
vẽ theo mẫu
Bài 13
Giới thiệu
tỉ lệ khuôn mặt người

Nhóm: Trần Văn Cẩn
Nhóm: Tô Ngọc Vân
Nhóm: nguyễn phan chánh
- Khi con người biểu lộ cảm xúc ( vui, buồn...) thì
những bộ phận nào trên khuôn mặt thay đổi
nhiều nhất ?
Em có nhận xét gì về các bộ phận trên khuôn
mặt người,có gì giống và khác nhau ?
- Hình dạng khuôn mặt người có giống nhau
không? Hình dáng bề ngoài như thế nào?
I. quan sát nhận xét- Khuôn mặt người
Nhóm : bùi xuân phái
- Dựa vào những yếu tố nào mà ta lại phân
biệt được người này hay người kia?
Thời gian thảo luận 3 phút
Thảo luận nhóm
5
5
12
12
9
9
8
8
3
3
4
4
1
1


6
6
7
7
5
5
2
2
11
11
10
10
Hết giờ
vẽ theo mẫu
Bài 13
Giới thiệu
tỉ lệ khuôn mặt người

Generate time = 0.52165412902832 s. Memory usage = 1.93 MB