BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 1 ẨNKIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Đònh nghóa bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
2/ Giải bất phương trình :
a) -3x > - 4x + 2
b) 4x < 12
Giải
2/ a) -3x > - 4x + 2
 - 3x + 4x > 2
 x > 2
b) 4x < 12
 4x : 4 < 12 : 4
 x < 3


Tiết 62 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
MỘT ẨN (tt)
Tiết 62 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
MỘT ẨN (tt)
1. Đònh nghóa
2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình
3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
Ví dụ 5 : Giải bất phương trình 2x - 3 < 0 và biểu diễn
tập nghiệm trên trục số
Giải :
2x - 3 < 0

2x < 3

2x : 2 < 3 : 2
 x < 1,5
(Chuyển -3 sang vế phải và đổi dấu)
(Chia hai vế cho 2)
Tập nghiệm của bất phương trình là {x / x < 1,5}

0
1,5
///////////
)Biểu diễn tập nghiệm trên trục số


Tiết 62 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
MỘT ẨN (tt)
Tiết 62 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
MỘT ẨN (tt)
1. Đònh nghóa
2. Hai quy tắc biến đổi phương trình
3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
?5
?5
Giải bất phương trình - 4x - 8 < 0 và biểu diễn tập
nghiệm trên trục số
Giải :
- 4x - 8 < 0

- 4x < 8

- 4x : (- 4) > 8 : (- 4)
 x > -2
(Chuyển -8 sang vế phải và đổi dấu)
(Chia hai vế cho - 4 và đổi chiều)
Tập nghiệm của bất phương trình là {x / x > - 2}
0-2
/////////////
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số
(
Nghiệm của bất phương trình - 4x - 8 < 0 là x > -
2


Tiết 62 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
MỘT ẨN (tt)
Tiết 62 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
MỘT ẨN (tt)
1. Đònh nghóa
2. Hai quy tắc biến đổi phương trình
3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
Ví dụ 6 : Giải bất phương trình - 4x + 12 < 0
Giải :
- 4x + 12 < 0

- 4x < -12

- 4x : (- 4) > -12 : (- 4)
 x > 3
Nghiệm của bất phương trình là x > 3

Generate time = 0.093114852905273 s. Memory usage = 1.93 MB