Ngày đầu tiên đi học( Nhạc 6)* Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung
và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo”.
* Tập đọc nhạc: TĐN số 9

I. Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Nhịp
- Nhịp lấy đà
- Cao độ: C, D, E, F,
G, A
- Trường độ: nốt đen,
nốt đen chấm dôi, nốt
trắng, nốt trắng chấm
dôi và nốt móc đơn.
- Kí hiệu âm nhạc:
dấu luyến.
3
4
- Âm hình tiết tấu:
-
-
-
-
+
+


II. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung
và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo”.
1. Nhạc sĩ Văn Chung:
- Tên khai sinh là Mai Văn Chung. Sinh
ngày 20 .6 .1914, quê ở Tiên Lữ Hưng Yên.
- Một số tác phẩm nổi tiếng của ông như:
“Đếm sao”; “ Lì và sáo”; “ Trăng theo em
rước đèn”; “ Lượn tròn, lượn khéo”;…
- Bài hát cho người lớn: “ Ba cô gái đảm;
Bóng ai qua thềm, Bên hồ liễu…
- Nhạc sĩ Văn chung mất ngày 27.8. 1984.

Generate time = 0.064510107040405 s. Memory usage = 1.93 MB