Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý đổi mới của phó hiệu trưởng THCS

Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 1
PHÒNG GD&ĐT SÔNG HINH
TRƯỜNG THCS SƠN GIANG
  
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
CỦA HIỆU PHÓ TRƯỜNG THCS SƠN GIANG
HUYỆN SÔNG HINH – TỈNH PHÚ YÊN
Bùi Thanh Phúc
Hiệu phó trường THCS Sơn Giang
Sơn Giang tháng 9 năm 2008
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 2
PHÒNG GD&ĐT SÔNG HINH
TRƯỜNG THCS SƠN GIANG
  
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
CỦA HIỆU PHÓ TRƯỜNG THCS SƠN GIANG
HUYỆN SÔNG HINH – TỈNH PHÚ YÊN
Bùi Thanh Phúc
Hiệu phó trường THCS Sơn Giang
Sơn Giang tháng 9 năm 2008
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO :
1. Ban chấp hành trung ương khoá VIII(1997) - Đảng cộng sản Việt
Nam ; Văn kiện hội nghò lần thứ hai - Nhà xuất bản Chính trò quốc
gia Hà Nội.
2. Bùi Văn Quân - Phương pháp nghiên cứu giáo dục học - Nhà xuất
bản Đại học Sư phạm Hà Nội 1.
3. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2000) - Điều lệ trường trung học
4. Lê Quỳnh (2006) – Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học – Nhà
xuất bản Lao động-Xã hội
5. Nguyễn Hữu Nam (1997) - Nghệ thuật lãnh đạo - Nhà xuất bản
Giáo dục
6. Nguyễn Văn Lê(1997) - Chuyên đề quản lý trường học - người
hiệu trưởng trường THCS - Nhà xuất bản Giáo dục
7. Những Vấn Đề chung về đổi mới giáo dục - Sách bồi dưỡng chu kỳ
thường xuyên
8. Phạm Viết Vượng - Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục -
Nhà xuất bản đại học sư phạm
9. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam (2005) - Luật
giáo dục
10. Trần Kiều (1997) - Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung
học cơ sở - Viện khoa học giáo dục
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 3
MỤC LỤC
Nội dung Trang
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
4. Giới hạn của đề tài 2
5. Giả thuyết khoa học 2
6. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
7. Phương pháp nghiên cứu 3
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỀ TÀI
1.1 Một số khái niệm cơ bản 4
1.2 Những yêu cầu đổi mới PPDH 5
1.3 Nội dung của công tác quản lý đổi mới PPDH 7
1.4 Hiệu trưởng và việc quản lý đổi mới PPDH trong nhà trường 7
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ VIỆC ĐỔI MỚI PPDH
VÀ CHỈ ĐẠO VIỆC ĐỔI MỚI PPDH
TẠI TRƯỜNG THCS SON GIANG
2.1 Vài nét về trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh
-Tỉnh Phú Yên 9
2.2 Thực trạng việc đổi mới PPDH của trường THCS
Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên 10
2.3 Thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH của trường
THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên 11
2.4 Đánh giá thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH
của trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên,
những ưu khuyết điểm cơ bản 12
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 4
CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
ĐỔI MỚI PPDH TẠI TRƯỜNG THCS SON GIANG
3.1 Đònh hướng để đề xuất biện pháp 18
3.2 Các biện pháp quản lý đổi mới PPDH 18
3.2.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động 18
3.2.2 Biện pháp, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện 22
3.2.3 Chỉ đạo sơ tổng kết các hoạt động đổi mới PPDH
-kiểm tra, đánh giá, biểu dương 27
Giới thiệu nội dung hoạt động sơ kết 5 năm thay SGK &
đổi mới PPDH của nhà trường ( tháng 2/2008) 27
KẾT LUẬN 29
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 5
Lời cảm ơn
Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiêïp vụ quản lý là
một việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi người làm công tác giáo dục,
đặc biệt là những nhà quản lý giáo dục. Sau một khoá học, được học tập
và bồi dưỡng , những bài giảng của thầy cô đã giúp tôi cập nhật rất nhiều
kiến thức về nghiệp vụ quản lý, có nhìn nhận khoa học hơn trong việc tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ chức năng của nhà quản lý. Điều đó đã
giúp tôi ngày càng tự tin, vững vàng hơn trong công tác.
Với đề tài “ Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu trưởng
trường THCS Sơn Giang “ một lần nữa tôi lại được áp dụng những lý
luận đã học tập vào thực tiễn và có thêm kinh nghiệm thực tế cho bản
thân. Thông qua đề tài này , tôi mông muốn mang đến cho các bạn đồng
nghiệp một kinh nghiệm nhỏ trong lónh vực quản lý
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường ĐHSP Hà Nội,
khoa quản lý giáo dục, cảm ơn cô giáo Bùi Minh HIền, cảm ơn các thầy
cô giáo trường ĐHSP Hà Nội và các thầy cô giáo đã giúp đở tôi có
những kiến thức q báu, những tài liệu bổ ích để hoàn thành bài tập
nghiên cứu khoa học này.
Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình tôi, cảm ơn người bạn đời cũng
là người bạn đồng nghiệp tuyệt vời của tôi đã là hậu phương vững chắc
giúp đở tôi thật nhiều trong quá trình học tập và hoàn thành đề tài nghiên
cứu này
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và các
em học sinh trường THCS Sơn Giang đã tận tình giúp đở tôi trong công
tác , tạo điều kiện trong quá trình học tập, nghiên cứu, áp dụng đề tài
vào thực tế gỉang dạy.
Sơn Giang, ngày 29 tháng 9 năm 2008
Người viết
Bùi Thanh Phúc
Ký hiệu chữ viết tắt
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 6
1. Cán bộ quản lý : CBQL
2. Trung học cơ sở : THCS
3. Phương pháp dạy học : PPDH
4. Xã hội chủ nghóa : XHCN
5. Khoa học kỹ thuật : KHKT
6. Phụ huynh học sinh : PHHS
7. Giáo viên : GV
8. Học sinh : HS
9. Ban giám hiệu : BGH
10. Sách giáo khoa : SGK
11. Sách giáo viên : SGV
12. Bộ Giáo dục & đào tạo : Bộ GD&ĐT
13. Cao đẳng sư phạm : CĐSP
14. Đại học sư phạm : ĐHSP
MỞ ĐẦU
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 7
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
• Bước vào thế kỷ 21_ thế kỷ của nền văn minh trí tuệ, của xã
hội thông tin và kinh tế trí thức. Xu thế toàn cầu hoá, thò trường hoá
là xu thế tất yếu, xã hội Việt Nam cũng không nằm ngoài qui luật
chung đó . Trong những năm gần đây, xã hội Việt Nam có nhiều
chuyển biến tích cực, do đó giáo dục Việt Nam cũng có nhiều thay
đổi rất cơ bản. Để giáo dục Việt Nam bắt kòp với sự phát triển của
giáo dục thế giới, Đảng ta đã có những chủ trương lớn về sự đổi
mới ; trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã nêu rõ: “
Mục tiêu của giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí , đào tạo nhân
lực , bồi dưỡng nhân tài. Hình thành đội ngũ lao động có tri thức và
có tay nghề, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ
nghóa xã hội. Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo hướng toàn diện và
có năng lực chuyên môn sâu, có ý thức và khả năng tự tạo việc làm
trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần “. Và tại hội nghò lần
thứ 4 của ban chấp hành Trung Ương khóa VII, Đảng ta đã đề ra
nghò quyết : “Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo” và
với quan điểm chỉ đạo: “Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng
đầu, thực hiện giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nghiên cứu
khoa học, lý luận gắn với thực tiễn. học đi đôi với hành, nhà trường
gắn liền với gia đình và xã hội”(Văn kiện hội nghò lần 2 BCH TƯ
khoá VIII).
• Trường học là kết tinh trình độ văn minh của xã hội trong
công tác giáo dục trẻ em. Nhà trường không chỉ là nơi trẻ em tiếp
thu tri thức khoa học mà còn là nơi giáo dục trẻ em trở thành người
có ích cho xã hội, ở đó các em phải được giáo dục toàn diện gồm :
tri thức khoa học, phẩm chất đaọ đức, khả năng làm việc độc lập,
tính tập thể . . .
• Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển
những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình
độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để
tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào
cuộc sống lao động ( theo khoản 2_điều 27_mục 2_chương 2 của
Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 )
• Trong bối cảnh toàn Ngành giáo dục đang nổ lực đổi mới
PPDH theo hướng phát huy tính tích cực hoá hoạt động học tập của
HS , tổ chức tốt hoạt động tự lực của HS là con đường hiệu quả nhất
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 8
để đạt mục đích dạy học, mà trong đó chức năng cơ bản của GV là
chỉ đạo, HS thì chủ động chiếm lónh kiến thức.
• Các hoạt động nhận thức của GV cũng như quá trình vận dụng
các phương án đổi mới PPDH và thực hiện giảng dạy theo SGK mới
luôn có sự tác động nhất đònh từ phía CBQL nhà trường. Các giải
pháp đònh hướng và tác động của CBQL sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
hiệu quả và tiến độ chương trình đổi mới PPDH. Trong quá trình
triển khai thực hiện : từ ý tưởng đến thực tiễn vận dụng tất nhiên
luôn gặp những những bất cập những nảy sinh do nhiều nguyên
nhân khách quan, chủ quan đòi hỏi nhà quản lý phải có những nhận
đònh và giải pháp để điều chỉnh. Những tác động đó sẽ có ý nghóa
lớn ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình đổi mới cũng như sự
đồng bộ nhất quán trong quá trình triển khai . Như vậy CBQL cần có
tác động tích cực trong việc tổ chức chỉ đạo tạo ra nhận thức đúng
đắn trong GV, tạo ra môi trường thuận lợi cho các chương trình hoạt
động cụ thể thiết thực ;
** Với nhận thức đó, đề tài này đề cập những biện pháp
quản lý đổi mới PPDH , những kinh nghiệm giải pháp của Hiệu
Trưởng trường THCS Sơn Giang đã và đang thực hiện trong việc thúc
đẩy quá trình đổi mới PPDH theo tinh thần “ Lấy HS làm trung tâm”
nhằm nâng cao chất lượng dạy học
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Các biện pháp quản lý đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất
lượng dạy_học, nâng cao hiêụ quả đào tạo
3. KHÁCH THỂ & ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU :
3.1 Khách thể nghiên cứu : Quản lý đổi mới PPDH
3.2 Đối tượng nghiên cứu : Biện pháp chỉ đạo đổi mới PPDH tại
trường THCS Sơn Giang
4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU :
Tại trường THCS Sơn Giang –huyện Sơng Hinh –Tỉnh Phú n
với đội ngũ giáo viên học sinh nhà trường từ năm 2004 đến năm 2008
5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC :
Nếu nghiên cứu và áp dụng các biện pháp quản lý đổi mới
PPDH khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và trình
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 9
độ của học sinh theo hướng tích cực hoá người học sẽ nâng cao chất
lượng dạy_học và chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường
6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :
6.1 Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về đổi mới PPDH và quản lý
đổi mới PPDH trong nhà trường
6.2 Khảo sát thực trạng chỉ đạo đổi mới PPDH tại trường THCS Sơn
Giang
6.3 Đề xuất một biện pháp tăng cường chỉ đạo việc đổi mới PPDH tại
trường THCS Sơn Giang
7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :
7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận :
- Phương pháp phân tích
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp tổng hợp tư liệu
7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn :
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 10
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN :
1.1.1 Khái niệm quản lý :
Quản lý là quá trình tác động có đònh hướng, có tổ chức của
chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý thông qua các cơ chế quản
lý, nhằm sử dụng có hiệu quả cao nguồn lực trong điều kiện môi
trường biến động để hệ thống ổn đònh, phát triển đạt được những
mục tiêu đã đònh. Quản lý có 4 chức năng cơ bản bao gồm : kế
hoạch hoá ; tổ chức ; chỉ đạo và kiểm tra.
1.1.2 Khái niệm quản lý giáo dục :
Quản lý gíao dục là hệ thống tác động có mục đích, có kế
hoạch, hợp qui luật của chủ thể quản lý, nhằm làm cho kế hoạch
vận hành theo đường lối, nguyên lý của Đảng, thực hiện được các
tính chất của nhà trường XHCN Việt Nam mà điểm hội tụ là quá
trình dạy học, giáo dục thế hệ trẻ đưa hệ thống giáo dục tới mục
tiêu dự kiến tiến lên trạng thái mới về chất lượng
1.1.3 Khái niệm phương pháp :
Phương pháp là con đường, cách thức hoạt động nhằm đạt
được mục đích nhất đònh. Vì vậy, phương pháp là hệ thống những
hành động tự giác, tuần tự nhằm đạt được những kết quả nhất đònh.
Từ đó phương pháp là cấu trúc bao gồm mục đích được đề ra, hệ
thống những hành động ( hoạt động ), những phương tiện cần thiết
( phương tiện vật chất,phương tiện thực hành ,phương tiện trí tuệ),
quá trình làm biến đổi đối tượng, kết quả sử dụng phương pháp
( mục đích đạt được)
1.1.4 Khái niệm phương pháp dạy học :
PPDH làø cách thức hoạt động có trình tự, phối hợp, tương tác
với nhau của giáo viên và của học sinh nhằm đạt được mục đích
dạy học. PPDH là hệ thống những hành động có chủ đích theo một
trình tự nhất đònh của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức
và hoạt động thực hành của học sinh nhằm bảo đảm cho họ liõnh
hội nôïi dung dạy học và chính như vậy mà đạt được mục đích dạy
học. PPDH bao gồm phương pháp dạy và phương pháp học với sự
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 11
tương tác lẫn nhau . Trong đó phương pháp dạy đóng vai trò chủ
đạo còn phương pháp học có tính chất độc lập tương đối chòu sự chi
phối của phương pháp dạy, song nó cũng có ảnh hưởng trở lại
phương pháp dạy
1.2 NHỮNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI PPDH :
1.2.1 Những yêu cầu chung về PPDH ở trường phổ thông :
Yêu cầu này được chỉ rõ trong Luật giáo dục 2005, điều 28,
trang 33 : “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tích
cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc
điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học,
khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến
thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm , đem lại niềm vui , hứng
thú học tập cho học sinh”
1.2.2 Tư tưởng và cũng là mục đích của quá trình đổi mới PPDH
là tích cực hoá hoạt động học tập :
( theo tài liệu : “Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung
học cơ sở” của viện khoa học giáo dục _1997)
 Tích cực ở đây là tích cực trong hoạt động nhận thức
như là một trạng thái hoạt động được đặc trưng bởi khát vọng học
tập, sự nỗ lực tự nguyện về mặt trí tuệ với nghò lực cao trong quá
trình nắm vững tri thức cho bản thân.
 Nếu như tính tích cực được thể hiện ở các cấp độ : bắt
chước, tái hiện, tìm tòi, sáng tạo thì HS THCS cần phải vươn tới
hai cấp độ tìm tòi, sáng tạo
 Tích cực ở đây là tích cực một cách chủ động được
hiểu theo nghóa là người học chủ động trong toàn bôï quá trình tìm
tòi phát hiện và giải quyết nhiệm vụ nhận thức dưới sự hướng dẫn,
tổ chức của GV
 Cụ thể hơn, dạy học tích cực hoá là dạy học nhằm tổ
chức, hướng dẫn HS tự tìm hiểu, phát hiện và giải quyết vấn đề
trên cơ sở tự giác và được tự do; được tạo khả năng và điều kiện
chủ động trong hoạt động đó.
Ở đây liên quan đến tư tưởng “lấy HS làm trung tâm” mà
những dấu hiệu đặc trưng của nó là :
 Thừa nhận , tôn trọng, hiểu, đồng cảm với nhu cầu,
lơò ích, mục đích, cá nhân của HS. Đạt được độ tin cậy, tạo sức thu
hút, thuyết phục, kích thích động cơ bên trong của HS
 Dựa vào kinh nghiệm của người học, khai thác kinh
nghiệm đó, dồn thành sức mạnh trong quá trình tự khám phá
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 12
 Chống gò ép, ban phát, giáo điều, nuôi dưỡng tính
sẵn sàng, tính tích cực ý chí của người học để đạt được mục đích
học tập và phát triển cá nhân
 Phương thức hoạt động chỉ đạo là tự nhận thức, tự
phát triển, tự thực hiện, tự kiểm tra, đánh giá, tự hoàn thiện trong
môi trường được bảo đảm quyền lựa chọn tối đa của học sinh
(quyết đònh , ứng xử , hoạt động ,….)
 Tối đa hoá sự tham gia của người học , tối thiểu hoá
sự áp đặt , can thiệp của người dạy .
 Tạo cho học sinh tính năng động cải tiến hành động
học tập , chủ động tự tin .
 Phát triển tư duy độc lập , sáng tạo , khả năng suy
ngẫm , óc phê phán và tính độc đáo của nhân cách .
 Nội dung học tập , môi trường học tập … về nguyên
tắc phải kiểm soát được bởi chính người học .
 Đảm bảo tính mềm dẻo , thích ứng cao của giáo dục
(cơ cấu , hệ thống …)
 Hết sức coi trọng vai trò to lớn của kỹ năng .
 Chống :
- Quyền uy, áp đặt , giáo điều , xơ cứng , máy móc
(đôùi với giáo viên)
- Thụ động “ngoan ngoãn ”, khuôn mẫu , quá lệ thuộc ,
dễ bò chi phối , học vẹt , lý thuyết suông (đối với học sinh )
1.2.3 Đổi mới phương pháp dạy học :
Đổi mới PPDH không có nghóa làø thay cái cũ bằng cái mới .
Đổi mới theo hướng khắc phục các PPDH lạc hậu, truyền thụ một
chiều , tăng cường sử dụng các phương pháp kích thích hoạt động
tích cực, độc lập và sáng tạo của người học. Tăng cường vận dụng
những thành tựu mới của KHKT. Đổi mới PPDH phải được tổ
chức, chỉ đạo có hệ thống, đồng bộ, điều kiện khả thi
Với xu thế mới , PPDH cần hiểu là cách thức phương án hoạt
động của GV trong việc tổ chức thiết kế các hoạt động học tập
giúp HS chủ động tự lực đạt các mục tiêu dạy học. Điều này có
nghóa là tổ chức tốt hoạt động tự lực của HS là con đường hiệu quả
nhất để đạt mục đích dạy học, mà trong đó chức năng cơ bản của
GV là chỉ đạo, HS thì chủ động chiếm lónh kiến thức .
Tự thân của mỗi phương pháp dạy học đều có những mặt
mạnh nhất đònh , theo đó không có phương pháp dạy học tiêu cực
mà vấn đề là việc vận dụng các PPDH như thế nào để đạt được
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 13
hiệu quả cao nhất. Đổi mới PPDH không phải là loại bỏ đi các
PPDH cũ mà biết vận dụng linh hoạt các PPDH một cách có hiệụ
quả , phối kết hợp các hình thức biện pháp dạy học phù hợp nhằm
phát huy cao độ tính tích cực chủ động của học sinh
1.3 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH :
1.3.1 Chỉ đạo đổi mới PPDH trong mối quan hệ biện chứng với sự đổi
mới mục tiêu nội dung chương trình học tập
1.3.2 Chỉ đạo đổi mới PPDH theo hướng :
 Phát huy triệt để tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong
học tập
 Thực hiện dạy học phân hoá _ Đây là quan điểm dạy học đòi hỏi
phải tổ chức tiến hành các hoạt động dạy học dựa trên những khác
biệt của người học về năng lực, sở thích, nhu cầu, các điều kiện
học tập nhằm tạo ra những kết quả học tập tốt nhất và sự phát
triển tốt nhất cho từng người học , đảm bảo công bằng trong giáo
dục tức là đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội học tập cho người
học
 Tăng cường dạy cách tự học, tự thực hành và sử dụng tối đa kinh
nghiệm của người học
 Tạo điều kiện cho thông tin phản hồi từ hai chiều
 Hình thành năng lực tự quản cho học sinh
1.3.3 Làm thay đổi nhận thức của đội ngũ giáo viên và học sinh về
đổi mới PPDH
1.3.4 Bồi dưỡng tập huấn PPDH mới cho giáo viên
1.3.5 Chỉ đạo việc đầu tư trang thiết bò ĐDDH cho đổi mới PPDH
1.3.6 Chỉ đạo đầu tư và sử dụng tối ưu các điều kiện cốt yếu phục vụ
cho hoạt động dạy học :
- Tiềm lực của đội ngũ giáo viên
- Cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bò . . .
- Xây dựng môi trường giáo dục tích cực, tương tác …
1.3.7 Đổi mới cách tổ chức, quản lý để tối ưu hoá quá trình dạy học
1.3.8 Tăng cường sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về dổi mới PPDH
1.3.9 Chỉ đạo soạn giảng theo đònh hướng đổi mới PPDH
1.3.10 Chỉ đạo về việc dự giờ thăm lớp và đánh giá giờ dạy theo
hướng đổi mới PPDH
1.3.11Chỉ đạo về việc dự giờ thăm lớp và đánh giá giờ dạy theo
hướng đổi mới PPDH
1.3.12 Chỉ đạo đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập HS
1.3.13 Chỉ đạo , hướng dẫn học sinh tự học và đổi mới PPDH
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 14
1.4 HIỆU TRƯỞNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH TRONG
NHÀ TRƯỜNG :
1.4.1 Điều 17_ chương 2 _ điều lệ trường trung học đã nêu rõ nhiệm
vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng là :
 Tổ chức bộ máy nhà trường;
 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;
 Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; quản lý chuyên môn; phân
công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo
viên, nhân viên;
 Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh;
 Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường;
 Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên,
nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt
động của nhà trường;
 Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế
độ hiện hành
1.4.2 Với vò trí chức năng và nhiệm vụ của Hiệu trưởng như đã nêu
trên , trong tổ chức Nhà trường THCS, CBQL có vai trò rất quan trọng
trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, tạo môi trường để GV phát
huy khả năng sư phạm cũng như khắc phục những khó khăn, hạn chế tồn
tại từ đó hoàn thành có hiệu quả các chương trình kế hoạch dạy học;
Trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới PPDH : từ ý tưởng đến thực
tiễn vận dụng tất nhiên luôn gặp những những bất cập những nảy sinh do
nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đòi hỏi nhà quản lý phải có
những nhận đònh và giải pháp để điều chỉnh, những tác động đó sẽ có ý
nghóa lớn ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình đổi mới cũng như sự
đồng bộ nhất quán trong quá trình triển khai ; CBQL sẽ là nhân tố tác động
và đònh hướng PPDH và do đó CBQL nhà trường cần có những nhận thức
đúng và tăng cường sự tác động tích cực qua lại giữa CBQL và GV với
những giải pháp phù hợp thì việc thực tiễn hoá đổi mới PPDH đạt hiệu quả
cao , kết quả về chất lượng dạy – học sẽ được cải thiện tích cực
Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 15

Generate time = 0.012728929519653 s. Memory usage = 1.95 MB