Tập viết Chữ hoaTập viết lớp 2: Chữ hoa H
Người thực hiện: Lâm Thị Mai Phương


Líp : 2A.
Tæng sè : 31.
V¾ng : 0.
Thø t­ ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2008.
TËp viÕt:


Líp : 2A.
Tæng sè : 31.
V¾ng : 0.
Thø t­ ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2008.
TËp viÕt:


Líp : 2A.
Tæng sè : 31.
V¾ng : 0.
Thø t­ ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2008.
TËp viÕt:
Ch÷ hoa


Líp : 2A.
Tæng sè : 31.
V¾ng : 0.
Thø t­ ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2008.
TËp viÕt:
Ch÷ hoa
Ch÷ hoa gåm mÊy nÐt? Lµ nh÷ng nÐt nµo?


Líp : 2A.
Tæng sè : 31.
V¾ng : 0.
Thø t­ ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2008.
TËp viÕt:
Ch÷ hoa
Nªu cÊu t¹o cña ch÷ hoa ?


Líp : 2A.
Tæng sè : 31.
V¾ng : 0.
Thø t­ ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2008.
TËp viÕt:
Ch÷ hoa


Líp : 2A.
Tæng sè : 31.
V¾ng : 0.
Thø t­ ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2008.
TËp viÕt:
Ch÷ hoa

Generate time = 0.10737919807434 s. Memory usage = 1.92 MB